Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium: Praktyczne aspekty opiniowania sądowo-psychiatrycznego i psychologicznego WF-PS-N-KOSP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aJgdWwDS1NlhsdZ7LBFT2l9YTf8vgssIwx0Rt1xsd8Yg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5e72ce44-dfdf-4927-bc41-f14ec1abb129&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Zajęcia zdalne, synchroniczne i asynchroniczne prowadzone na platformie e-learningowej Moodle i MS Teams.
Literatura:

Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.): Psychiatria. T. 1-3, Urban & Partner, Wrocław 2002.

Buss D. M. Zazdrość – niebezpieczna namiętność. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

Cierpiałkowska L.: Psychopatologia. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa 2009.

Gierowski J. K., Paprzycki L. K.: Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające. Zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013.

Lewandowski B. (red.): Pozycja i rola biegłego w polskim systemie prawnym. Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Warszawa 2016.

Majchrzyk Z.: Nieletni, młodociani i dorośli sprawcy zabójstw. IPiN, Warszawa, 2001.

Majchrzyk Z.: Zabójczynie i zabójcy. Wydawnictwo UKSW, Warszawa, 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

(2): Student nie ma wiedzy na temat systemu wykonywania środków zabezpieczających, trudności podczas ich wykonywania. Nie rozpoznaje szczególnie skomplikowanych sytuacji w psychiatrii i psychologii sądowej. Nie zna zasad sporządzania ekspertyz ani zasad etycznych pracy biegłego.

(3): Student posiada ogólną wiedzę na temat wykonywania środków zabezpieczających. Pobieżnie zna zasady metodologii w psychiatrii sądowej. Orientuje się z podstawowych zasadach etycznych biegłego.

(4): Student ma poprawną wiedzę na temat wykonywania środków zabezpieczających. Identyfikuje trudności w pracy z pacjentami detencyjnymi. Wyjaśnia na czym polegają kontrowersje w psychiatrii i psychologii sądowej. Opisuje metodologię pracy biegłych. Zna zasady etyczne pracy biegłego.

(5): Student doskonale opanował wiedzę na temat systemowych zasad wykonywania środków zabezpieczających. Potrafi wskazać na możliwe trudności w pracy z pacjentami internowanymi. Wskazuje na trudności i kontrowersje w pracy biegłego. Ilustruje je przykładami. Proponuje metodologię pracy biegłego. Wyjaśnia zasady etyczne, dotyczące biegłego.

Umiejętności:

(2): Student nie potrafi przeanalizować zasad stosowania środków zabezpieczających. Nie przewiduje trudności w pracy biegłego. W analizie materiału nie posługuje się metodologią psychiatrii sądowej. Nie jest w stanie odnieść się do zasad etycznych biegłego.

(3): Student wybiórczo analizuje zasady stosowania środków zabezpieczających, nie odnosi ich do konkretnych przypadków. Nie zawsze przewiduje trudności w pracy biegłego. Identyfikuje sytuacje szczególne w psychiatrii sądowej ale ich nie wyjaśnia. Posługuje się metodologią pracy w psychiatrii i psychologii sądowej. Nie dostrzega potrzeby stosowania zasad etyki zawodowej.

(4): Student poprawnie weryfikuje możliwość wykonywania środków zabezpieczających. Przewiduje zagrożenia mogące wystąpić w trakcie detencji. Trafnie typuje sytuacje trudne orzeczniczo i stara się unikać niejasności w swoich ocenach. Dostrzega różnice pomiędzy psychiatrią kliniczną a sądową i posługuje się metodologią pracy biegłego. Stara się rozwiązywać problemy etyczne w pracy biegłego.

(5): Student doskonale zna zasady wykonywania środków zabezpieczających. Krytycznie ocenia zagrożenia ze strony pacjenta, równocześnie respektuje prawa pacjenta. Zwraca uwagę na niejasności w materiale badawczym. W pracy kieruje się metodologią psychiatrii sądowej oraz zasadami etycznymi. Proponuje sposoby uniknięcia błędów w opiniowaniu.

Kompetencje:

(2): Student nie ma świadomości ciążących na biegłych obowiązkach. Nie docenia konieczności stosowania metodologii w pracy biegłego ani respektowania zasad etycznych.

(3): Student widzi ograniczenia w pracy biegłego. Formułuje wnioski ale ich nie uzasadnia. Nie zawsze jest gotowy do pracy w zespole. Niechętnie podejmuje dyskusje nad problemami.

(4): Student wskazuje na sytuacje kontrowersyjne i trudne w pracy biegłego i stara się je rozwiązywać. Ma świadomość zasad obowiązujących w ośrodkach psychiatrii sądowej. Stara się zachować obiektywizm i docenia metodologię pracy biegłego. Dąży do zachowania zasad etycznych.

(5): Student podchodzi do materiału badawczego z należytą ostrożnością i odpowiedzialnością. Chętnie podejmuje się pracy nad trudnymi i kontrowersyjnymi sytuacjami klinicznymi i orzeczniczymi, wykorzystuje metodologię pracy biegłego. Dąży do zachowania obiektywizmu w swoich ocenach. Jest otwarty na pracę w zespole biegłych i rzeczową polemikę z innymi biegłymi. Stosuje zasady etyki zawodowej.

Efekt wiedzy:

Metoda dydaktyczna – e-learning MS Teams, wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, dyskusja.

Weryfikacja – egzamin pisemny.

Efekt umiejętności:

Metoda dydaktyczna – e-learning MS Teams, krótkie prezentacje przygotowane przez studentów, studium przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja okrągłego stołu, giełda pomysłów.

Weryfikacja – dyskusja, egzamin pisemny.

Efekt kompetencji:

Metoda dydaktyczna – e-learning MS Teams, studium przypadku, metoda sytuacyjna, dyskusja okrągłego stołu, giełda pomysłów, metoda symulacyjna.

Weryfikacja – dyskusja, konsultacje.

Zakres tematów:

1. Detencja w Polsce.

2. Terapia w czasie detencji.

3. Autonomia pacjenta.

4. Zjawisko agresji w czasie hospitalizacji psychiatrycznej.

5. Kryteria poprawy stanu psychicznego pacjenta.

6. Metodologia w psychiatrii sądowej.

7. Ekspertyza z perspektywy biegłego i organu procesowego.

8. Etyka w pracy biegłego.

9. Opinia fałszywa.

10. Obawa rychłej śmierci.

11. Samobójstwo rozszerzone.

12. Czyny zabronione motywowane zazdrością.

13. Sprawcy z podwójną diagnozą.

14. Rozbieżności w ocenach sądowo-psychiatrycznych w postępowaniu karnym i cywilnym.

15. Stany wyjątkowe – kazuistyka.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Przemysław Cynkier 5/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)