Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium WF-PS-N-TRA
Translatorium (TRA) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0AUWhzyAP0UuWmA26lIRFkkC5ejzAT3M2stbrdNFjEE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a0d85025-f172-43ae-96ae-890085f23a8e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.

Behr, D. (2018). Translating questionnaires for cross-national surveys: A description of a genre and its particularities based on the ISO 17100 categorization of translator competences. Translation & Interpreting, 10, 5–20. doi:10.12807/ti.110202.2018.a02

European Centre for the Development of Vocational Training (2014). Terminology of European education and training policy. A selection of 130 key terms (2nd. ed.). Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Fang, L., Manuel, J., Bledsoe, S.E., & Bellamy, J. (2008). Finding existing knowledge. In R.M. Grinnell, & Y.A. Unrau (Eds.), Social work research and evaluation: Foundations of evidence-based practice (p. 466). Oxford: Oxford University Press.

Gałecki, P., Pilecki, M., Rymaszewska, J., Szulc, A., Sidorowicz, S., & Wciórka, J. (2017). Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5. Wrocław: Edra Urban & Partner.

Harasimczuk, J., & Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.

Imielski, W.J., & Wesołowska, B.Z. (2012). Angielski słownik psychologii i innych nauk społecznych. Retrieved from: http://docplayer.pl/2248728-Angielski-slownik-psychologii.html

Lupia, A. (2014). What is the value of social science? Challenges for researchers and government funders. Political Science and Politics, 47, 1–7. doi:10.1017/S1049096513001613

Matulewska, A. (2014). Horrory tłumaczeniowe czy tłumacze z piekła rodem? Czyli kilka słów o efektywności komunikacji interlingwalnej. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 14, 101–118. doi:10.7169/snp.2014.14.06

Meyer, M.N. (2018). Practical tips for ethical data sharing. Advances in Methods and Practices in Psychological Science, 1, 131–144. doi:10.1177/2515245917747656

Mneimneh, Z.N., Hibben, K.C., Bilal, L., Hyder, S., Shahab, M., Binmuammar, A., & Altwaijri, Y. (2018). Probing for sensitivity in translated survey questions: Differences in respondent feedback across cognitive probe types. Translation & Interpreting, 10, 73–88. doi:10.12807/ti.110202.2018.a06

Pużyński, S., Wciórka, J., & Brykczyńśka, C. (2007). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10: Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”; Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Reber, A.S., & Reber, E. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: Scholar.

Smoleń, T. (2017). Pisanie prac empirycznych z psychologii — instrukcja. Retrieved from: http://psych.up.krakow.pl/statystyka/instrukcja.pdf

Sorokowski, P., Kulczycki, E., Sorokowska, A., & Pisanski, K. (2017). Predatory journals recruit fake editor. Nature, 543(7646), 481–483. doi:10.1038/543481a

Spellman, B., Gilbert, E., & Corker, K.S. (2017). Open science: What, why, and how. PsyArXiv. doi:10.17605/OSF.IO/AK6JR

Son, J. (2018). Back translation as a documentation tool. Translation & Interpreting, 10, 89–100. doi:10.12807/ti.110202.2018.a07

Upsing, B., & Rittberger, M. (2018). The translator’s perspective on translation quality control processes for international large-scale assessment studies. Translation & Interpreting, 10, 55–72. doi:10.12807/ti.110202.2018.a05

World Health Organization. (1992). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: World Health Organization.

Voellnagel, A. (2014). Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. Warszawa: Translegis.

Zimbardo, P.G., & Gerrig, R.J. (2012). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Źródła internetowe:

https://www.impactfactor.pl/

https://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/

http://www.eigenfactor.org/

https://www.elsevier.com/solutions/scopus

https://doaj.org/

https://www.journalguide.com/

https://journals.indexcopernicus.com/

http://jefferson.libguides.com/c.php?g=250298&p=1666257

https://research.phoenix.edu/blog/how-identify-predatory-publisher

https://www.mendeley.com/

https://www.zotero.org/

https://www.endnote.com/

https://pulpit.uksw.edu.pl

https://www.researchgate.net/

https://www.academia.edu/

https://osf.io/

https://psyarxiv.com/

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php

http://www.biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/497

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

http://www.tradovium.pl/SPPA/ang/a/index.php?k=ap&l=a

http://www.slownikpsychologii.wojciechimielski.pl/

http://www.1a.biz.pl/slownik_psychologiczny/

Uwaga! Podany powyżej spis literatury może być uzupełniany na bieżąco w trakcie trwania zajęć.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

UMIEJĘTNOŚCI

PS_U13: student posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: posiada pogłębioną umiejętność porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w swojej dziedzinie oraz popularyzowania wiedzy w tej dziedzinie wśród niespecjalistów; posiada pogłębioną umiejętność pisania tekstów przydatnych w pracy akademickiej (abstrakt, streszczenie, krótki artykuł); potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentacje ustną przedstawiając swój pogląd w zakresie studiowanej dziedziny nauki oraz podając argumenty za i przeciw; potrafi poprowadzić i podsumować dyskusję motywując uczestników do aktywności i ustosunkowując się do wyrażanych opinii; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PS_K07: student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła; potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne oraz oceniać je krytycznie pod względem przydatności do swojej pracy zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa stanowi sumaryczny wynik z następujących części:

1) praca indywidualna na zajęciach i między zajęciami

2) krótki artykuł naukowy i prezentacja multimedialna na wybrany temat

Ad 1. Praca indywidualna na zajęciach i między zajęciami polega na przeczytaniu ze zrozumieniem fragmentu artykułu naukowego po angielsku odnoszącego się do aktualnie omawianego tematu (artykuł wyszukany samodzielnie przez studenta za pomocą odpowiednich baz i repozytoriów). Przygotowanie fiszek – listy min. 10 charakterystycznych dla dziedziny „słówek” wykorzystanych w artykule wraz z odpowiednim tłumaczeniem na język polski.

W ramach zajęć może zostać również zadana praca na zaliczenie (taka jak przygotowanie CV, dłuższa forma pisemna, krótkie tłumaczenie) odnosząca się do poruszanych tematów do wykonania między zajęciami.

Pracę (także w e-learningu) należy wykonać w terminie podanym przez prowadzącego. Nieoddanie pracy w terminie jest równoznaczne z nieobecnością i wiąże się z nieuzyskaniem punktów za dane zadane.

Ad 2. Krótki artykuł naukowy i prezentacja polega na samodzielnym przygotowaniu przez studenta krótkiego artykułu naukowego w formie brief report i prezentacji multimedialnej w języku angielskim, które będą dotyczyć wybranego obszaru psychologii oraz pokrywały się z zainteresowaniami naukowymi studenta.

Długość artykułu maks. 10 stron, czcionka TNR 12, interlinia 1,5.

Czas prezentacji 10 min + 5 min na dyskusję.

Zakres tematów:

1. *Wprowadzenie do zajęć:

(a) przedstawienie celu i sposobu realizacji przedmiotu (w tym wprowadzenie do platform) oraz zakresu tematów omawianych na zajęciach; (b) omówienie warunków zaliczenia (praca na zajęciach, prezentacja, kolokwium); (c) dlaczego język angielski jest potrzebny w pracy psychologa (zarówno praktyka, jak i naukowca)?; (d) skutki błędów w tłumaczeniach – jak nie tłumaczyć?; (e) jak tłumaczyć i czym tłumaczyć? (zapoznanie z dostępnymi słownikami psychologicznymi / psychiatrycznymi, tworzymy bazę fiszek).

2. *Przegląd oraz organizacja pracy z literaturą:

(a) jak robić przegląd literatury? (strategie, repozytoria, biblioteki cyfrowe, zdalny dostęp do zasobów bibliotek UKSW); (b) jak „sprawdzić” źródło? (listy indeksowane, uznani wydawcy, „predatory publishers”); (c) przegląd czasopism naukowych (oraz innych także popularnonaukowych źródeł) dedykowanych zarówno psychologom praktykom, jak i naukowcom; (c) jak zarządzać literaturą?; (d) struktura publikacji naukowej (przede wszystkim artykułów naukowych / prezentacji konferencyjnej) z naciskiem na te elementy, które powinny być przedstawione w prezentacji.

3. *Kontakty zawodowe ze specjalistami z zagranicy:

(a) dlaczego warto współpracować z psychologami z zagranicy i pisać do zagranicznych specjalistów?; (b) kiedy pisać? (konsultacja, prośba o udostępnienie materiału, zgoda na tłumaczenie narzędzia); (c) jak pisać? (formuły i zwroty grzecznościowe, styl); (d) proces adaptacji narzędzia (praca z konstruktem, tłumaczenie, tłumaczenie zwrotne, weryfikacja tłumaczenia); (e) spotkanie online, czyli kontakt zawodowy przez Skype; (f) praca samodzielna – wiadomość e-mail do specjalisty z zagranicy.

4. *Język angielski w praktyce psychologicznej:

(a) psychologia kliniczna – terminy diagnostyczne z klasyfikacji DSM-5 i ICD-10 w wersji oryginalnej; (b) kontakt i praca z klientem wielojęzycznym i obcojęzycznym (dzieci i młodzież w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy zagraniczni w firmach i korporacjach); (c) psycholog w rekrutacji – przygotowanie CV w formacie Europass; (d) psycholog w HR – przegląd metod ogólnodostępnych w języku angielskim; (e) kiedy psycholog potrzebuje ubiegać się o tłumaczenie przysięgłe? (przypadki opinii, diagnoz, itp.); (f) co dalej z moim angielskim w pracy? Omówienie różnych ścieżek rozwoju umiejętności językowych oraz systemów kształcenia językowego.

5. *Metody badawcze, psychometria i statystyka w psychologii:

(a) programy statystyczne wykorzystywane w psychologii a język angielski; (b) przegląd wskaźników statystycznych (i ich odpowiedników w języku polskim – jeżeli są) pojawiających się w psychologicznych tekstach naukowych po angielsku; (c) tłumaczenie wybranego fragmentu tekstu naukowego oraz przygotowanie fiszek z zakresu metodologii ogólnej z elementami metodologii badań psychologicznych, psychometrii i statystyki w psychologii.

6. Cognitive Psychology:

Praca samodzielna (wyszukanie tekstu w repozytorium, przeczytanie wybranego fragmentu tekstu ze zrozumieniem, przygotowanie fiszek) z zakresu psychologii poznawczej.

7. Social Psychology:

Praca samodzielna (wyszukanie tekstu w repozytorium, przeczytanie wybranego fragmentu tekstu ze zrozumieniem, przygotowanie fiszek) z zakresu psychologii społecznej.

8. Developmental and Educational Psychology:

Praca samodzielna (wyszukanie tekstu w repozytorium, przeczytanie wybranego fragmentu tekstu ze zrozumieniem, przygotowanie fiszek) z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej.

9. Psychology of Individual Differences:

Praca samodzielna (wyszukanie tekstu w repozytorium, przeczytanie wybranego fragmentu tekstu ze zrozumieniem, przygotowanie fiszek) z zakresu psychologii różnic indywidualnych.

10. Psychology of Emotion and Motivation:

Praca samodzielna (wyszukanie tekstu w repozytorium, przeczytanie wybranego fragmentu tekstu ze zrozumieniem, przygotowanie fiszek) z zakresu psychologii emocji i motywacji.

11. Personality Psychology:

Praca samodzielna (wyszukanie tekstu w repozytorium, przeczytanie wybranego fragmentu tekstu ze zrozumieniem, przygotowanie fiszek) z zakresu psychologii osobowości.

12. Clinical Psychology and Psychopathology:

Praca samodzielna (wyszukanie tekstu w repozytorium, przeczytanie wybranego fragmentu tekstu ze zrozumieniem, przygotowanie fiszek) z zakresu psychologii klinicznej i psychopatologii z elementami psychiatrii.

13. *Prezentacje zaliczeniowe cz. 1:

Prezentacje ustne wygłoszone na forum grupy wraz z krótką dyskusją (zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem i tematyką wystąpień).

14. *Prezentacje zaliczeniowe cz. 2:

Prezentacje ustne wygłoszone na forum grupy wraz z krótką dyskusją (zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem i tematyką wystąpień).

15. *Podsumowanie zajęć.

Uwaga!

*Zajęcia nr 1-5 oraz nr 13-15 odbywają się w MS Teams.

Zajęcia nr 6-12 odbywają się za pośrednictwem e-learningu na platformie Moodle i platformie Open Science Framework (OSF).

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- praca z tekstem

- tłumaczenie specjalistycznego słownictwa z języka angielskiego

- prezentacja ustna

- ćwiczenia pisemne

- dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Ilona Skoczeń 8/12 szczegóły
2 każda środa, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Ilona Skoczeń 8/12 szczegóły
3 każda środa, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Ilona Skoczeń 3/12 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Monika Małkiewicz 12/12 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Monika Małkiewicz 12/12 szczegóły
6 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Monika Małkiewicz 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)