Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia pracy 1 WF-PS-N-PPRA1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

mstrong M.., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom wydawniczy ABC, Kraków 2001,

Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo, zawodowe, pośrednictwo pracy, (psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym), Print B, Poznań, 1995,

GAMIAN-WILK M. MOBBING W MIEJSCU PRACY, PWN, WARSZAWA 2018.

Dudek B., Waszkowska M., Mercz D., Hanke W., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Wyd. IMP, Łódź, 2004

Guszkowska M., Aktywność fizyczna i psychika" Wyd. Adam Marszałek, Torun, 2013

Jachnis A.,Kobos Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi- cele, funkcje, metody, Studia z Psychologii, 1995, t. VI, 64-77,

Dziąbek E., Dziuk U., Brończyk-Puzon A., Bieniek J., Kowalik B., Poczucie optymizmu a kontrola emocji, Ann.Acad. Med. Siles, 2013, 67, 6, 367=373,

Kobos Z.,Problemy orzecznicze w psychologii lotniczej, (W:) Działalność psychoprofilaktyczna w resorcie ON, wyd. ULMAK, Warszawa 1999, (red.) Pałys J. Pawluczuk W., 56-69, Warszawa 1999,

Kobos Z., Predykcja niezawodności funkcjonowania układu: "człowiek - technika lotnicza - otoczenie" poprzez ocenę stanu zdrowia personelu lotnictwa, Poznań - lotnictwo dla obronności, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2016, 225-241,

Korczyński S., Stres w pracy nauczyciela, Wyd. WSB, Kraków 2014,

Kozak A., Dojrzałość menedżerska, Difin, 2011,

Kulczycka Kinga, Mędzlewska Katarzyna, Poziom empatii wśród ratowników medycznych i czynniki go zaburzające, European Journal of Medical Technologies, 2(3), 214, 44-49,

Lipińska-Grobelny A., Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, Wyd. UŁ, Łódź, 2014,

Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy policjantów, Wyd. WSH-E, Łódź 2003,

Lipka A., W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa 2005,

Mamcarz P., Psychologia transportu, Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie, Difin, Warszawa 2018,

Nieckarz Z., Psychologia motywacji w organizacji, Difin, 2011,

Ogińska-Bulik N., Kaflik-Pieróg M., Stres zawodowy w służbach ratowniczych, Wyd. WSH-E, Łódź 2007,

Plauchowski J, Hornowska E., Haładziński P., Kaczmarek L., Czy praca szkodzi ?, Wyd. Scholar, Warszawa 2014,

Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo zawodowe, Difin, Warszawa 2009,

Paluchowski W., Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe, WN „Scholar”, Warszawa 2001,

Personel,

Sasin M., Efektywny System Pracy, czyli jak skutecznie zarządzać sobą w czasie , Onepress, 2016,

Strelau J., Osobowość a stres ekstremalny, GWP, Gdańsk 2004.

Zalśkiewicz T, Falkowski A., Psychologia poznawcza w praktyce, PWN, 2011,

Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2003,

Czasopismo: "Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology"

Czasopismo: "Polish Hiperbaric Research",

Czasopismo,"E-mentor"

Czasopismo, "Zarządzanie zasobami Ludzkimi",

Efekty uczenia się:

Wiedza;

EK 1: student zna podstawową terminologię psychologiczną z zakresu psychologii pracy,

EK 2; student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu psychologii pracy,

EK 3: student posiada wiedzę na temat najważniejszych zagadnień związanych z problematyką z zakresu psychologii pracy.

Umiejętności;

EK 4: student potrafi analizować i prezentować problemy zagadnień związanych z problematyką z zakresu psychologii pracy,

EK 5: student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia związane z problematyką z zakresu psychologii pracy,

EK 6: student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji związanych z problematyką z zakresu psychologii pracy.

Kompetencje;

EK 7: student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii pracy,

EK 8: student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne na temat zagadnień związanych z problematyką z zakresu psychologii pracy.

Metody i kryteria oceniania:

) Opis ECTS.

-aktywność na platformie e-learningowej -30 godz.

-przygotowanie do zajęć /praca domowa/ praca na podstawie e-learningowej -5 godz.

-przygotowanie i napisanie artykułu specjalistycznego -5 godz.

--przygotowanie prezentacji multimedialnej - 5

-przygotowanie i napisanie semestralnej pracy kontrolnej -15 godz.

b) warunki zaliczenia przedmiotu

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 01.2022r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Metody oceny:

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

a) Opis ECTS. Psychologia pracy

-aktywność na platformie e-learningowej -30 godz.

-przygotowanie do zajęć /praca domowa/ praca na podstawie e-learningowej -5 godz.

-przygotowanie i napisanie artykułu specjalistycznego -5 godz.

--przygotowanie prezentacji multimedialnej - 5

-przygotowanie i napisanie semestralnej pracy kontrolnej -15 godz.

b) warunki zaliczenia przedmiotu

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 01.2021r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Metody oceny:

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy, bardzo dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w psychologii pracy i bardzo dobrze potrafi sporządzić raport badawczy;

ocena dobra (4) – student dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy, dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w psychologii pracy i dobrze potrafi sporządzić raport badawczy;

ocena dostateczna (3) –; student słabo orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy, słabo zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, słabo dobiera i wykorzystuje metody badań stosowane w psychologii pracy i słabo potrafi sporządzić raport badawczy;

ocena niedostateczna (2) – student nie orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy, nie zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, nie potraf dobrać i wykorzystać metody badań stosowane w psychologii pracy i nie potrafi sporządzić raportu badawczego

Zakres tematów:

Treści programowe:

1)Problematyka przedmiotu, organizacja zajęć, literatura, zasady oceniania i pisanie pracy zaliczeniowej,

2)Geografia psychologii pracy w Polsce (ośrodki akademickie i resortowe), główni reprezentanci.

3)Historia psychologii pracy

4)Metodologiczne i merytoryczne zasady diagnostyki psychologicznej w psychologii organizacji i pracy.

5)Aparatura diagnostyczna : kiedyś i obecnie

6)Problemy zzl w Internecie,

7)Praca zawodowa i jej rola w życiu człowieka

8)Charakterystyka miejsca pracy

9)Dystraktory w działalności zawodowej

10)Gratyfikacja pracy (motywacja, satysfakcja, zaangażowanie, jakość pracy).

11)Psychologiczne problemy wyboru zawodu, prognoza efektywności kadr.

12)Predykatory powodzenia zawodowego.

13)Aspekty psychologiczne badania pracy ludzkiej i przydatności zawodowej.

14)Procedury selekcyjne (normy lokalne, ich konstruowanie i wykorzystanie w pracy psychologa, zasady doboru i selekcji kadr, wieloczynnikowa metoda selekcji).

15)Metody poszukiwania pracowników.

16)Poradnictwo zawodowe

17)Podsumowanie i zaliczenie.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne,

Filmy dydaktyczne.

Analiza literatury,

Dyskusje,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 1436
Zdzisław Kobos 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)