Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do specjalności: Psychologia pracy i organizacji WF-ZPS-N-PPO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVKj_ZNQB2J4Y4crnOMeOclAcw9ORLs53a1jHnvxQQjE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9258db06-ceb5-4fa8-b35c-c2a05a58dc57&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Literatura:

Danielak W., Pujer K., Nowoczesne zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnienie orientacji zasobowej, EXANTE, Wrocław 2017,

Fritz R., ABC nowoczesnego menedżera, Amber 2002,

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN 2012

Grzebyk-Dulak I., Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej. Studium teoretyczno-empiryczne, Difin 2017,

Król-Fijewska M., Kijewski P., Asertywność menedżera, PWE 2013,

Król H., Ludwiczynki A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik tworzenia kapitału ludzkiego organizacji, PWN 2011,

Lipka A., Waszczak S., Winnicka-Wajs A., Aktywność twórcza a pracoholizm, Difin 2013,

Łabuz A.M., 5 kroków do porozumienia. Jak skutecznie negocjować w biznesie. Helion, Warszawa 2013,

Muszyński M., Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa, Placent 2006,

Tabernacka M., Antropologia mediacji, ATUT 2015

Efekty uczenia się:

Studenci uzyskają informacje o meandrach funkcjonowania w różnego typu organizacjach i czynnikach efektywności zawodowej oraz dystraktorach.

Ponadto zostaną zaprezentowane metody diagnozowania równego typu problemów występujących w organizacjach, a także metody oceny pracowników zajmujących różne stanowiska w hierarchii zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS.

-aktywność na platformie e-learningowej -30 godz.

-przygotowanie do zajęć /praca domowa/ praca na podstawie e-learningowej -10 godz.

-przygotowanie i napisanie semestralnej pracy kontrolnej -20 godz.

b) warunki zaliczenia przedmiotu

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 01.2022r.,

Metody oceny:

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w zakresie psychologii pracy i organizacji, bardzo dobrze zna bazy danych literatury z tego zakresu oraz bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w psychologii pracy i organizacji.

ocena dobra (4) – student dobrze metodach badań w zakresie psychologii pracy i organizacji, dobrze zna bazy danych literatury z tego zakresu oraz dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w psychologii pracy i organizacji.

ocena dostateczna (3) – student słabo metodach badań w zakresie psychologii pracy i organizacji, słabo zna bazy danych literatury z tego zakresu oraz słabo dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w psychologii pracy i organizacji.

ocena niedostateczna (2) – student nie orientuje się w nowoczesnych metodach badań w zakresie psychologii pracy i organizacji, nie zna bazy danych literatury z tego zakresu oraz nie wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w psychologii pracy i organizacji.

Zakres tematów:

1) Historia psychologii pracy i organizacji,

2) Determinanty efektywności zawodowej pracowników,

3) Dystraktory w miejscu pracy,

4) Proces kadrowy,

5) Procedury doboru zawodowego- rola psychologa pracy i organizacji,

6) Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników- rola psychologa (HR, audyt personalny, etc.),

7) Otoczenie organizacji i jej wpływ na efektywność zarządzania,

8) Toksyczni pracownicy i menadżerowie - rola psychologa pracy i organizacji,

9) Podejmowanie decyzji i planowanie zasobów kadrowych w organizacji,

10) Zarządzanie, podejmowaniem decyzji, problemy i ich i rozwiązywanie,

11) Uwarunkowania zachowania pracowników w organizacjach o różnej strukturze,

12) Zarządzanie relacjami interpersonalnymi i komunikowaniem się pracowników,

13) Kontrola funkcjonowania pracowników w organizacjach.

14) Oceny okresowe pracowników,

15) Awansowanie i ścieżki kariery zawodowej w organizacjach o różnej strukturze formalnej.

Metody dydaktyczne:

Dyskusje nad tekstami wybranych zachowań organizacyjnych,

Prezentacje filmowe wypowiedzi specjalistów z zakresu zarządzania w organizacjach,

Próbne diagnozy zachowań organizacyjnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 16:45 - 18:15, sala e-learning
co drugi piątek (parzyste), 18:30 - 20:00, sala e-learning
Zdzisław Kobos 44/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)