Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium: Metody psychologiczne wykorzystywane w obszarze rewalidacji i rehabilitacji WF-PS-N-KMPW
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Jakoniuk- Diallo, A. Kubiak, H. (2010). O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Warszawa: Difin.

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe SCHOLAR

Kowalska, J., Dziurla, R., Bargiel- Matusewicz, K. (2018). Kultura a zdrowie i niepełnosprawność.

Otrębski W., Wiącek G., Mariańczyk K. (2017). Diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością. W: W. J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 301-321). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Płatos, M. (red.)(2016). Ogólnopolski spis autyzmu (OSA). Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”

Otrębski, W., Mariańczyk, K. (2016). Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. Lublin: Harmonia Uniwersalis

Palak, Z., Bujnowska, A., Pawlak, A. (red.) (2010). Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Pisula, E., Danilewicz, D. (2007) (red.) Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

Szabała, B. (2009). Rodzina dziecka z cukrzycą. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie choroby w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student jest w stanie analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających postawom pozytywnym/negatywnym wobec osób z niepełnosprawnością

Student rozumie uwarunkowania w zakresie rozwoju kompetencji społecznych u osób niepełnosprawnych

Student potrafi wymienić sposoby udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością

Umiejętności:

Student umie rozpoznać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności

Student umie dobrać metody odpowiednie dla procesu rewalidacji i rehabilitacji w kontekście danej niepełnosprawności

Student potrafi dopasować adekwatne formy pomocy psychologicznej i udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej lub skierować do innych specjalistów

Kompetencje:

Student jest wrażliwy na problemy osób z niepełnosprawnością

Student wykazuje się postawą tolerancji wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

ECTS:

- obecność na zajęciach- 15

- aktywne uczestnictwo- 15

LICZBA ECTS – 2

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności- zarówno usprawiedliwiona jak i nieusprawiedliwiona).

Aktywne uczestnictwo

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne (omówienie celu, programu zajęć oraz wymagań). Ćwiczenia rozgrzewająco-integrujące.

2. Diagnoza- i co dalej? Dlaczego wczesne wspomaganie rozwoju jest tak ważne?

2. Ogólne zagadnienia dotyczące integracji sensorycznej i/lub alternatywnej komunikacji

3. Metoda ruchu rozwijającego V. Sherborne- propozycja pracy z dzieckiem autystycznym lub/i z niepełnosprawnością intelektualną

4.Metoda Christophera i Marianny Knill

5. Psychologiczne problemy osób niewidomych lub/i osób głuchych. Rewalidacja dziecka z niepełnosprawnością sensoryczną. Diagnoza intelektu z użyciem skali Leitera

6. Wykorzystanie bajkoterapii w terapii zajęciowej

7. Zestaw Kwestionariuszy do diagnozy spektrum Autyzmu- ASRS

8. Kwestionariusz HPI- diagnoza i drogi rewalidacji. Prezentacja kwestionariuszy tworzonych na bazie HPI (Skala URK; Skala PCH)

9. Skala Wrażliwości Moralnej- jako skala specyficzna

11.Skala Aktualizacji Siebie jako skala ogólna

12.Radzenie sobie z bólem- kwestionariusze BPCQ i CSQ

13. Jakość życia oceniana za pomocą kwestionariusza SF-36

14. Doświadczenie niepełnosprawności/choroby w rodzinie w kontekście pomocy psychologicznej

15. Rehabilitacja kompleksowa osób z niepełnosprawnością. Klasyfikacja ICF jako dopełnienie ICD

Treści programowe mogą ulec modyfikacji- w zależności od potrzeb słuchaczy

Metody dydaktyczne:

interaktywny wykład

dyskusja,

metoda ćwiczeniowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 1440
Paulina Rosińska 2/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)