Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła literackiego WH-FPZ-I-1-AnDzLiter
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

R. Handke, Dzieło literackie w sytuacji komunikacyjnej, w: tegoż, Poetyka dzieła literackiego. instrumenty lektury, Warszawa 2008.

R. Handke, Liryka, poezja, wiersz, w: tegoż, jak wyżej.

Liryka, w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1972 lub wyd. następne.

J. Sławiński, O problemach „sztuki interpretacji”, w tomie: Dzieło, język, tradycja, Kraków 1988

Liryka Mickiewicza. Uczucia, świadectwa, ekspresje, pod red. A. Fabianowskiego i E. Hoffman-Piotrowskiej, Warszawa 2018.

Rozjaśnianie ciemności. Studia i szkice o Norwidzie, pod red. J. Brzozowskiego i B. Stelmaszczyk, Kraków 2002.

Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, praca zbiorowa pod red. S. makowskiego, Warszawa 1986.

Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy. Analizy i interpretacje, praca zbiorowa pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1980.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

- student zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok, główne kierunki ich analizy i interpretacji.

-potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego.

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami.

Na ocenę dobrą student:

-zna kryteria periodyzacji literatury polskiej,zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok.

- potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa.

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej.

Na ocenę dostateczną student:

- ma podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury polskiej, potrafi wymienić kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok.

- potrafi podjąć próbę opisu dzieła literackiego z wykorzystaniem podstawowych terminów i narzędzi badawczych.

- potrafi podjąć próbę krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej.

Metody:

- praca z tekstem literackim pod kierunkiem prowadzącej ćwiczenia.

- dyskusja

- samodzielna analiza wybranych fragmentów literatury przedmiotu

Formy zaliczenia:

- pisemna praca roczna (pisemna analiza wybranego dzieła literackiego)- na ocenę.

Ocenie podlegają także:

- przygotowanie do zajęć i aktywność

- systematyczny udział w zajęciach

Zakres tematów:

Tematyka zajęć:

1.Analiza dzieła literackiego – podstawowe ujęcie teoretyczne.

2.Jak badać dzieło literackie? Zagadnienie metody – ujęcie podstawowe.

3.Analiza, interpretacja, wartościowanie dzieła literackiego - zakres problematyki.

4.Podstawowe instrumentarium poetyki opisowej.

5.Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego.

6.Pisemna analiza i interpretacja dzieła literackiego.

7. Tekst dawny (tradycja, konwencja) - tekst współczesny (problemy stylu i języka).

II. Teksty ćwiczeniowe

1. Jan Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński, „Sonet i. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego,” w: Liryka polska. Interpretacje, Gdańsk 2001, s. 44-64.

2. T. Kostkiewiczowa, Franciszek Dionizy Kniaźnin „Tryumf miłości”, w: Liryka polska. Interpretacje, Gdańsk 2001, s. 74-83.

3. A.Fabianowski, „Reduta Ordona”. Rzeczywistość, historiozofia, mit, w: Liryka Mickiewicza. Uczucia. Świadectwa. Ekspresje, pod red. E. Hoffman-Piotrowskiej, A. Fabianowskiego, Warszawa 2018, s. 219-249.

4.J. Słowacki, Hymn (Bogarodzica! Dziewico!), w: Juliusza słowackiego rym błyskawicowy. Analizy i interpretacje, pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1980.

5. J. Słowacki, Gdy noc głęboka wszystko uspi i oniemi…, w: Juliusza słowackiego rym błyskawicowy. Analizy i interpretacje, pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1980.

J. Słowacki, Kiedy pierwsze kury Panu spiewają…, w: Juliusza słowackiego rym błyskawicowy. Analizy i interpretacje, pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1980.

6.Zdzisław Łapiński, Cyprian Norwid, Spartakus, w: Liryka polska. Interpretacje, Gdańsk 2001, s. 200-207.

7. S. Makowski, Fortepian Szopena, w: Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1986.

8.M. Głowiński, Cyprian Norwid, Laur dojrzały, w: Liryka polska. Interpretacje, Gdańsk 2001, s. 193-199.

9.G. Halkiewicz-Sojak, Dialog wierszy czy dialog poetów? „Idee i prawda” Cypriana Norwida oraz „Ścieżka” Zbigniewa Herberta, w: Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, pod red. J. Ruszara, Kraków 2015, s. 233-242.

10. M. Peroń, Z pończochami istny dramat. O wierszu „Jedwab duszy” Zbigniewa Herberta, w: Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, pod red. J. Ruszara, Kraków 2015, s. 311-322.

Metody dydaktyczne:

- praca z tekstem literackim pod kierunkiem prowadzącej ćwiczenia.

- dyskusja

- samodzielna analiza wybranych fragmentów literatury przedmiotu

Formy zaliczenia:

- pisemna praca roczna (pisemna analiza wybranego dzieła literackiego)- na ocenę.

Ocenie podlegają także:

- przygotowanie do zajęć i aktywność

- systematyczny udział w zajęciach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 18:30 - 20:00, sala 326
Magdalena Woźniewska-Działak 34/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)