Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium: Zabójstwa i zabójcy WF-PS-N-ZZ
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Zajęcia stacjonarne
Literatura:

Budyn-Kulik M. Zabóstwo tyrana domowego. Studium prawnokarne i wiktymologiczne. Wydawnictwo Verba, Lublin 2005.

Gierowski J. K., Paprzycki L. K.: Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające. Zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013.

Lewandowski B. (red.): Pozycja i rola biegłego w polskim systemie prawnym. Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Warszawa 2016.

Majchrzyk Z.: Nieletni, młodociani i dorośli sprawcy zabójstw. IPiN, Warszawa, 2001.

Majchrzyk Z.: Zabójczynie i zabójcy. Wydawnictwo UKSW, Warszawa, 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

(2): Student nie ma wiedzy na temat różnych rodzajów zabójstw, ich obrazu i tła motywacyjnego. Nie dysponuje ogólną wiedzą na temat historycznych, kryminalistycznych i psychopatologicznych aspektów zabójstw. Nie zna skomplikowanych sytuacji w psychiatrii i psychologii sądowej w sprawach dotyczących zabójstw. Nie ma wiedzy na temat zasad sporządzania ekspertyz ani zasad etycznych pracy biegłego.

(3): Student posiada ogólną wiedzę na temat różnych rodzajów zabójstw, ich uwarunkowań i tła motywacyjnego. Dysponuje ogólną wiedzą na temat historycznych, kryminalistycznych i psychopatologicznych aspektów zabójstw. Pobieżnie zna zasady metodologii opiniowania w sprawach dotyczących zabójstw. Orientuje się z podstawowych zasadach etycznych biegłego.

(4): Student ma poprawną wiedzę na temat różnych rodzajów zabójstw, ich uwarunkowań i tła motywacyjnego. Dysponuje przeciętną wiedzą na temat historycznych, kryminalistycznych i psychopatologicznych aspektów zabójstw. Opisuje zasady metodologii opiniowania w sprawach dotyczących zabójstw. Identyfikuje niektóre trudności w pracy eksperta sądowego. Wyjaśnia na czym polegają kontrowersje w psychiatrii i psychologii sądowej. Zna zasady etyczne pracy biegłego.

(5): Student doskonale opanował wiedzę na temat różnych rodzajów zabójstw, ich uwarunkowań i tła motywacyjnego. Dysponuje szczegółowymi informacjami na temat historycznych, kryminalistycznych i psychopatologicznych aspektów zabójstw. Opisuje specyficzne dla spraw o zabójstwo metody opiniowania. Ma szeroką wiedzę na temat trudności w pracy eksperta sądowego i zna sposoby ich rozwiązania. Ilustruje je przykładami. Wyjaśnia zasady etyczne, dotyczące biegłego.

Umiejętności:

(2): Student nie potrafi przeanalizować sytuacji zabójstwa, ocenić tła motywacyjnego, którym kierował się sprawca. Nie przewiduje trudności w pracy biegłego. W analizie materiału nie posługuje się metodologią psychiatrii i psychologii sądowej. Nie jest w stanie odnieść się do zasad etycznych biegłego.

(3): Student wybiórczo analizuje sytuację zabójstwa w oparciu o materiał badawczy. Potrafi ogólnie ocenić tło motywacyjne, którym kierował się sprawca. Nie zawsze przewiduje trudności w pracy biegłego. Zna specyficzne uwarunkowania zabójstw, ale nie potrafi ich odnieść do konkretnej sprawy. Posługuje się metodologią pracy w psychiatrii i psychologii sądowej. Nie zawsze dostrzega potrzeby stosowania zasad etyki zawodowej.

(4): Student poprawnie analizuje sytuację zabójstwa w oparciu o cały materiał badawczy. Potrafi ocenić poszczególne elementy tła motywacyjnego, którym kierował się sprawca. Wskazuje na możliwe do zastosowania metody terapeutyczne. Przewiduje zagrożenia mogące wystąpić w trakcie detencji lub pobytu w jednostce penitencjarnej. Trafnie typuje sytuacje trudne orzeczniczo i stara się unikać niejasności w swoich ocenach. Stara się rozwiązywać problemy etyczne w pracy biegłego.

(5): Student szczegółowo analizuje sytuację zabójstwa w oparciu o cały materiał badawczy. Potrafi ocenić nie tylko poszczególne elementy tła motywacyjnego, którym kierował się sprawca, ale także wskazać na ich znaczenie. Proponuje adekwatne i konkretne metody terapeutyczne. Krytycznie ocenia zagrożenia ze strony sprawcy, równocześnie respektując jego prawa. Zwraca uwagę na niejasności w materiale badawczym i potrafi je wyjaśnić. W pracy kieruje się metodologią psychiatrii sądowej oraz zasadami etycznymi. Proponuje sposoby uniknięcia błędów w opiniowaniu.

Kompetencje:

(2): Student nie ma świadomości ciążących na biegłych obowiązkach i nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia opinii w rozstrzygnięciach sądowych. Nie docenia konieczności stosowania metodologii w pracy biegłego ani respektowania zasad etycznych.

(3): Student widzi ograniczenia w pracy biegłego. Częściowo zdaje sobie sprawę ze znaczenia opinii w rozstrzygnięciach sądowych. Formułuje wnioski, ale ich nie uzasadnia. Nie zawsze jest gotowy do pracy w zespole. Niechętnie podejmuje dyskusje nad problemami.

(4): Student wskazuje na sytuacje kontrowersyjne i trudne w pracy biegłego w sprawach o zabójstwo, stara się je rozwiązywać. Ma świadomość znaczenia opinii w rozstrzygnięciach sądowych. Zdaje sobie sprawę z ograniczeń w pracy terapeutycznej ze sprawcami zabójstw. Stara się zachować obiektywizm i docenia metodologię pracy biegłego. Dąży do zachowania zasad etycznych.

(5): Student podchodzi do materiału badawczego z należytą ostrożnością i odpowiedzialnością. Ma pełną świadomość znaczenia opinii w rozstrzygnięciach sądowych. Stara się przewidywać trudności terapeutyczne. Chętnie podejmuje się pracy nad trudnymi i kontrowersyjnymi sytuacjami klinicznymi i orzeczniczymi, wykorzystuje metodologię pracy biegłego. Dąży do zachowania obiektywizmu w swoich ocenach. Jest otwarty na pracę w zespole i rzeczową polemikę z innymi biegłymi. Stosuje zasady etyki zawodowej.

Efekt wiedzy:

Metoda dydaktyczna – wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, dyskusja.

Weryfikacja – egzamin pisemny.

Efekt umiejętności:

Metoda dydaktyczna – krótkie prezentacje przygotowane przez studentów, studium przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja okrągłego stołu, giełda pomysłów.

Weryfikacja – dyskusja, egzamin pisemny.

Efekt kompetencji:

Metoda dydaktyczna – studium przypadku, metoda sytuacyjna, dyskusja okrągłego stołu, giełda pomysłów, metoda symulacyjna.

Weryfikacja – dyskusja, konsultacje.

Zakres tematów:

1. Zabójstwa w kontekście historycznym.

2. Sławni zabójcy i zbrodniarze.

3. Zabójstwo a morderstwo (unormowania prawne / częstość).

4. Zabójstwo z perspektywy kryminalistycznej.

5. Seryjne zabójstwa i ich sprawcy.

6. Zabójstwo dokonane na tle seksualnym.

7. Zabójstwo jako wyraz przemocy domowej.

8. Motywowani patologiczne sprawcy zabójstw.

9. Zabójstwo a psychopatia i uzależnienia.

10. Nieletni jako sprawca zabójstwa.

11. Zabójstwa dokonywane przez kobiety.

12. Dzieciobójstwo.

13. Zabójstwa w afekcie.

14. Rola psychologa w ocenie tła motywacyjnego zabójstwa.

15. Podsumowanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 1440
Przemysław Cynkier 6/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)