Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etnografia Słowian WNHS-ZDK2-ES
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azDSYYYyz_wmplN0jtZZuzvTZ5aJqkOjr0xfwyjCfGl81%40thread.tacv2/conversations?groupId=c169615c-64a2-40d3-aa46-a2459f0a0177&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Etnografia Polski, Przemiany kultury ludowej t. 1, red. B. Kopczyńska-Jaworska, M. Biernacka i inni..., Wrocław 1976

Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, red. D. Simonides, M. Frankowska i inni...Wrocław 1981

Kultura ludowa Wielkopolski, t. I, II, III, red. J. Burszta, Poznań 1960, 1964, 1967.

Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni, Warszawa 1900 (http://www.dbc.wroc.pl/)

K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. I, II (1,2), Warszawa 1967-1968. Wyd. II (także wyd. I).

M. Pokropek, Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W02: Zna i rozumie terminologię archeologii, antropologii kultury, historii, historii sztuki, zabytkoznawstwa i konserwatorstwa, geologii i geografii na poziomie rozszerzonym

K_W05: Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dziedzinami nauki, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

K_W09:Rozumie kompleksową naturę kultury oraz jej złożoność i historyczną zmienność jej znaczeń

Umiejętności:

K_U02: Posiada pogłębioną umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w przeszłości; potrafi zidentyfikować ich przyczyny i skutki

K_U07: Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów własnych i poglądów innych autorów, oraz

formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań

K_U10: Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych naukowych i popularno-naukowych tekstów w języku polskim i angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych archeologii i zarządzania dziedzictwem kulturowym

K_U21: Posiada pogłębioną umiejętność pisania tekstów przydatnych w pracy akademickiej, jak na przykład: abstrakt, streszczenie, krótki artykuł

Kompetencje społeczne:

K_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: ocena będzie wypadkową kilku składników: 1. obecności na zajęciach (można opuścić trzy zajęcia), dalsza nieobecność musi zostać zaliczona w formie wskazanej przez prowadzącą, 2. egzaminu pisemnego w formie testu i odpowiedzi na pytania.

Na ocenę 2 (ndst) student nie ma podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie etnografii Słowian i zagadnień poruszanych na zajęciach.

Na ocenę 3 (dst) student ma podstawowa wiedzę, umiejętności i kompetencje w wyżej opisanym zakresie

Na ocenę 4 (db) student poprawnie porusza się po omawianych na zajęciach zagadnieniach, wykazuje się umiejętnościami w analizowaniu źródeł archeologicznych, posiada podstawowe umiejętności badawcze, potrafi rozpoznać i sklasyfikować różne rodzaje wytworów słowiańskich z XIX i początków XX wieku oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację, potrafi pracować i współdziałać w zespole.

Na ocenę 5 (bdb) student swobodnie porusza się w wyżej wymienionych sferach.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do tematyki (terminologia, definicje)

2-3. Osadnictwo, kształty wsi, domów i zagród, pożywienie (film etnograficzny)

4. Zbieractwo, rolnictwo, hodowla, rybołówstwo, myślistwo

5. Młynarstwo, garncarstwo, kowalstwo, obróbka rogu i kości

6. Przemysł włókienniczy, plecionkarstwo, garbarstwo

7. Przemysły drzewne

8. Transport i komunikacja

9. Ubiór chłopski a higiena

10-11. Zwyczaje i obrzędy doroczne, zwyczaje i obrzędy rodzinne

12. Muzyka i taniec

13. Magia i demonologia

14. Wyobrażenie o świecie

15. Lecznictwo ludowe

Metody dydaktyczne:

Platforma Moodle i/albo MS Teams:

Wykład problemowy, Dyskusja na wybrane zagadnienia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Joanna Wawrzeniuk 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)