Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium teologiczne - Psychologia w myśli teologicznej WF-PS-N-KPWT
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVl7fKyYGYVTFUB0-6aAcg5DXmgVYWzWgk7hqOZGr0CU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=32c706dd-0daf-4f0e-ad2a-a7ba33932c84&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bielecka Bogna „Psychologia a życie duchowe” Flos Carmeli 2008.

2. Borys Bogusław „Psychologia pisana życiem” Wyd. Jedność 2001.

3. Dziewiecki Marek „Psycholog w konfesjonale” Wyd. M2012.

4. Grun Anselm „Doświadczyć Boga całym sobą” WAM2002.

5. Hahn Winfried „Zaburzenia psychiczne w świetle Biblii” Wyd. Koinonia 2008.

6. R. Jaworski "ABC udanego życia. Psycholog na tropie szczęścia". PIW Płock 2018.

7. Krzysteczko Henryk „Poradnictwo duszpasterskie” Wyd. Powiernik Rodzin1998.

8. LaHaye Tim „Temperament a Duch Święty” Wyd. Vocatio 2012.

9. Nowak Antoni J. „Identyfikacja postaw” Red. Wyd. KUL 2000.

10. Padovani Martim H. „Uleczyć zranione emocje. Przezwyciężanie życiowych ran” Wyd. Jedność 2000.

11. Paszkowska Teresa, „Psychologia w kierownictwie duchowym, Wyd KUL Lublin 2006.

12. Urs von Balthasar Hans „Chrześcijanin i lęk” WAM 1997.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W02 - Student posiada wiedzę i rozumie na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z perspektywy teologicznej i psychoanalitycznej.

K_W03 - Jest w stanie szczegółowo analizować i interpretować procesy psychiczne (poznawcze, emocjonalne, itd.) z perspektywy teologicznej

K_W05 - Ma wiedzę o historycznych i wspólczesnych uwarunkowaniach relacji między teologią i psychologią.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 - Student umie tworzyć opinie i sądy na temat różnych faktów psychospołecznych i duchowych zarówno z perspektywy psychologicznej jak i teologicznej.

KOMPETENCJE

K_K01 - Posiada kompetencje pozwalające na otwartość i gotowość dialogu dotyczącego odrębności interpretacyjnych faktów psychoduchowych analizowanych z perspektywy psychologii i teologii

K_K03 - Potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę i umiejętności w zależności od pojawiających się potrzeb, zmian

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w konwersatorium: 30 godz.

przygotowanie do zajęć, do dyskusji: 10 godz.

przygotowanie prezentacji w Power Point: 10 godz.

Napisanie eseju: 10 godz.

suma godzin: 60[60/30(25)=2

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są za przygotowanie wprowadzenia do dyskusji i animowanie dyskusji oraz za opracowany esej na wybrany (z zaproponowanych) temat.

Wymagana jest obecność na zajęciach.

Oceniane są: obecność na zajęciach, żywy w nich udział, prezentacja wybranego tematu oraz jakość przygotowanego eseju. Jedna nieobecność w semestrze jest uprawniona, pozostałe mogą spowodować obniżenie oceny końcowej. Nieobecność na połowie zajęć dyskwalifikuje studenta i uniemożliwia uzyskanie pozytywnej oceny. Im wyższy poziom zaangażowania w zajęcia i im bardziej interesująca prezentacja i esej tym ocena wyższa.

Zakres tematów:

W części wykładowej podjęte zostaną następujące tematy:

1. Redukcjonizm czy dialog: merytoryczne i metodologiczne podstawy teologii i psychologii

2. Antropologia teologiczna i psychologiczne koncepcje człowieka

3. Teologia sięgająca do psychologii i psychologia inspirowana teologią

5. Znaczenie psychologii dla teologii systematycznej - fundamentalnej, dogmatycznej i moralnej)

6. Zastosowanie wiedzy psychologicznej w teologii pastoralnej.

7. Teologiczna i psychologiczna Interpretacje ludzkich doświadczeń: powołania,cierpienia, traumy, przebaczenia, rozwoju, pełni życia, eksatazy, opętania, jasnowidzenia

W części warsztatowej podejmowane będą dyskusje nad tezami na wybrane tematy, przygotowanymi i przedstawionymi przez studentów

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter konwersatorium, a więc oceniana będzie aktywność na zajęciach o poziom wiedzy z prezentowanego tematu.

Studentom zaprezentowana zostanie lista tematów do wyboru. Jeden z tych tematów ma zostać przez studenta opracowany i przedstawiony w postaci prezentacji multimedialnej w Power Point a następnie w formie eseju. Oceniane będą: obecność na zajęciach oraz aktywny udział w zajęciach, prezentacja wybranego tematu oraz esej - praca zaliczeniowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 1440
Romuald Jaworski 29/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)