Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia organizacji systemów bezpieczeństwa w Polsce WSE-BW-HOB
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Abramski A., Konieczny J., Justycjarjusze. Hutmani. Policjanci. Z dziejów służb ochrony porządku w Polsce, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1987.

2. Majer P., Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w rozwoju dziejowym. Od X wieku do końca Polski Ludowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2012.

3. Misiuk A., Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764-1990, Difin, Warszawa 2015.

4. Misiuk A., Historia policji w Polsce. Od X wieku do współczesności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Abramski A., Konieczny J., Organizacja bezpieczeństwa w miastach polskich do roku 1795, "Problemy Kryminalistyki" 1983, nr 1.

2. Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia państwa i prawa polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.

3. Borucki M., Temida staropolska. Szkice z dziejów sądownictwa Polski szlacheckiej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979.

4. Cichoń P., Dyrekcja Policji Wolnego Miasta Krakowa 1827-1846. Studium historyczno-prawne, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.

5. Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989, Persak K., Kamiński Ł. (red.), Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2010.

6. Dobrowolski S., Policja miejska w Sanoku w okresie autonomii 1867-1918, Muzeum Historyczne, Sanok 2008.

7. Dominiczak H., Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1997.

8. Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2002.

9. Eisler J., Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1992.

10. Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 2003.

11. Hempel A., Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji "granatowej" w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.

12. Historia i rola społeczna formacji policyjnych w jubileuszu 85-lecia. Materiały z sympozjum naukowego zorganizowanego przez Komendę Główną Policji i Uniwersytet Warszawski - 23 lipca 2004 r., G. Jach (red.), Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji, Warszawa 2005.

13. Jeleniewski M.K., Policja Państwowa w Bydgoszczy i jej obraz medialny 1920-1939, Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz 2012.

14. Kallas M., Historia ustroju Polski. X-XX wiek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

15. Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

16. Kurka A., Dzieje i tajemnice lwowskiej policji. Z czasów zaboru austriackiego 1772-1918, Gubrynowicz i Syn, Lwów 1930.

17. Leinwand A., Pogotowie Bojowe i Milicja Ludowa w Polsce 1917-1919, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.

18. Letkiewicz A., Majer P., Zarys dziejów polskiej policji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2010.

19. Litwiński R., Policja Państwowa w województwie lubelskim w latach 1919-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.

20. Majer P., Milicja Obywatelska w systemie organów władzy PRL. Zarys problematyki i źródła, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.

21. Mączyński M., Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej. Organizacyjno-prawne podstawy funkcjonowania, Wyższa Szkoła Biznesu, Księgarnia Akademicka, Kraków 1997.

22. Na straży ładu i bezpieczeństwa. Formacje milicyjno-policyjne ziem polskich od czasów najdawniejszych do współczesności, Duszyk A., Latwiec K. (red.), Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2009.

23. Od Straży Obywatelskich do Policji. Służby porządkowe na ziemiach polskich w XX wieku, R. Łaszewski, B. Sprengel (red.), Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2007.

24. Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

25. Powstanie Policji Państwowej w odrodzonej Polsce 1915-1922, A. Misiuk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2009.

26. Prawo Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej 1915-1945. Wybór źródeł, wyb. P.K. Marszałek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

27. Pytel J., Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej (1946-1989), Wydawnictwo Comandor, Warszawa 2009.

28. Samsonowicz H., Tazbir J., Łepkowski T., Nałęcz T., Polska. Losy państwa i narodu do 1939 roku, Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 2003.

29. Socha S., Letkiewicz A., Guła P., Policyjne oddziały i pododdziały zwarte w Polsce. Historia i teraźniejszość, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2010.

30. Sprengel B., Policja Państwowa a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w latach 1918-1939, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.

31. Sprengel B., Policja Państwowa a przestępczość w powiecie włocławskim w latach 1919-1939, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2006.

32. Sprengel B., Policja Państwowa a przestępczość w Toruniu w latach 1920-1939, Wydawnictwo Mado, Toruń 2008.

33. Śleszyński W., Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2007.

34. Wieczorkiewicz P., Historia polityczna polski 1935-1945, Książka i Wiedza, Warszawa 2005.

35. Wilamowski J., Zasieczny A., Afera Joska Mitzenmachera. Tajemnice policji politycznej, Agencja Wydawnicza CB Andrzej Zasieczny, Warszawa 2006.

36. Zybertowicz A., W uścisku tajnych służb. Upadek komunizmu i układ postnomenklaturowy, "Antyk", Komorów 1993.

Zakres tematów:

I. Bezpieczeństwo państwa i porządku publicznego od okresu wczesnopiastowskiego do utraty niepodległości w 1795 roku

1. Organizacja bezpieczeństwa w okresie wczesnopiastowskim

2. Bezpieczeństwo w Rzeczypospolitej Szlacheckiej

3. Służby policyjne w Polsce w okresie reform w drugiej połowie XVIII wieku

II. Służby policyjne na ziemiach polskich w latach 1795-1918

1. Księstwo Warszawskie

2. Służby policyjne w Królestwie Polskim

3. Organy policyjne na ziemiach polskich pod zaborami

III. Polskie organizacje bezpieczeństwa w okresie I wojny światowej

1. Formacje porządkowe w byłym Królestwie Polskim, na obszarze zaboru austriackiego, w Galicji i zaborze pruskim

2. Organy porządkowe powołane przez partie polityczne w czasie I wojny światowej

IV. Druga Rzeczpospolita

1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

2. Formacje ochrony granic

3. Milicja Ludowa i Policja Komunalna w latach 1918-1919

4. Powstanie Policji Państwowej

5. Problemy związane z unifikacją służb policyjnych w ramach jednolitej Policji Państwowej w latach 1919-1922

6. Policja kryminalna i polityczna w Polsce w latach 1919-1939

V. Druga wojna światowa (1939-1945)

1. Losy polskich policjantów w okresie II wojny światowej

2. Państwo podziemne

3. Organizacja i działania Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa

VI. Polska Ludowa (1944-1989)

1. Organy bezpieczeństwa publicznego

2. Organizacja i działalność Milicji Obywatelskiej

3. Wojska Wewnętrzne

VII. Przeobrażenia struktur bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w okresie transformacji systemowej po 1989 roku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Krzysztof Cebul 63/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)