Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do kryminalistyki WSE-BW-WKR
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: W przypadku prowadzenia zajęć metodą online wykorzystywana jest platforma Ms Times. Link do zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8gCr12UO8WiUw1g27g46O2leyGjqZ4-A0jd56SBJnqc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=892de4ae-aa56-4697-9106-6f41aff8e855&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Prowadzący zajęcia:
dr hab. Zbigniew Mikołajczyk
tel. 780073292
e-mail: z.mikolajczyk@uksw.edu.pl
Dyżur: środa w godz. 8:00-9:30
Literatura:

G u t e k u n s t W., Kryminalistyka. Warszawa 1974.

H a n a u s e k T., Kryminalistyka. Zarys wykładu. Zakamycze

2005.

H o ł y s t B., Kryminalistyka. PWN, wyd. 7, Warszawa 1993.

H o ł y s t B., Kryminalistyka. PWN, wyd. 9, Warszawa 2000.

H o ł y s t B., Kryminalistyka. Lexis Nexis, wyd. 10, Warszawa

2004.

H o ł y s t B., Kryminalistyka. Lexis Nexis, wyd. 12, Warszawa

2010.

H o ł y s t B., „Kryminalistyka na świecie”. R: 2011, nr 1.

H o ł y s t B., „Kryminalistyka na świecie”. R: 2012, nr 1.

H o ł y s t B., „Kryminalistyka na świecie”. R: 2013, nr 1.

H o ł y s t B., „Kryminalistyka na świecie”. R: 2013, nr 2.

H o ł y s t B., Kryminologia. PWN, Warszawa 1994.

H o ł y s t B., Kryminologia. Lewis Nexis, Warszawa 2009.

H o ł y s t B., Socjologia kryminalistyczna. T. 1 i 2. Lexis Nexis,

Warszawa 2007.

H o ł y s t B., Wiktymologia. Lexis Nexis, wyd. 3, Warszawa 2006.

H o ł y s t B., Wiktymologia. Lexis Nexis, wyd. 4, Warszawa 2011.

H o ł y s t B., P o m y k a ł a J., P o t e j k o P., Nowe techniki

badań kryminalistycznych a bezpieczeństwo informacji. Warszawa

2014.

H o ł y s t B., T o m a s z e w s k i T., K o ł e c k i H., G o c a

M., Polska Bibliografia Kryminalistyczna. Warszawa 2008.

H o r o s z o w s k i P., Kryminalistyka. Warszawa 1958.

K a s p r z a k J., Metodyka badania miejsca zdarzenia. Mińsk

Mazowiecki 1992.

K a s p r z a k J., Technika kryminalistyczna. Mińsk Mazowiecki

1992.

K a s p r z a k J., M ł o d z i e j o w s k i B., K a s p r z a k W.,

Kryminalistyka. Zarys systemu. Warszawa 2015.

K ę d z i e r s k a G., K ę d z i e r s k i W., Kryminalistyka

Wybrane zagadnienia techniki. Szczytno 2011.

K u l i c k i M., K w i a t k o w s k a – D a r u l V., S t ę p k a L.,

Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej.

Toruń 2009.

Akty prawne normujące działanie następujących podmiotów:

Prokuratura, ABW, CBA, Policja, SG, ŻW.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EK 1 - BW1_W12

Student ma wiedzę o miejscu i znaczeniu kryminalistyki oraz jej powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi; ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kryminalistyki.

Umiejętności:

EK 2 - BW1_U09

Student potrafi dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie dla określonych rodzajów zdarzeń i ujawnionych śladów kryminalistycznych strategie działania.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

konsultacje: 5 godz.

przygotowanie egzaminu: 25 godz.

suma godzin: [60/30(25)=2]

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na oceną.

Zakres tematów:

1. Historia metod śledczych i kryminalistyki.

2. Pojęcie i zakres kryminalistyki.

3. Taktyka, metodyka i teoria kryminalistyczna.

4. Technika kryminalistyczna.

5. Stan kryminalistyki w Polsce.

6. Działania kryminalistyczne organów śledczych.

7. Dziedziny badań kryminalistycznych.

8. Fotografia kryminalistyczna.

9. Dokumentacja procesowa miejsca zdarzenia.

10. Biały wywiad i metody zbierania informacji.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji i pracy grupowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala e-learning
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala e-learning
Zbigniew Mikołajczyk 63/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)