Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ruchy społeczne WSE-BW-RS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3awYYKG0ttGtjgDhdG8eQ0wALgreofYdU6bUi71GO7UVU1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=968bd86e-507e-4b8b-ba47-ed0fe1b5cc06&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa , Kraków 2002, s. 148-176 (w zasobach moodle).

2. Wnuk-Lipiński E., Socjologia Życia publicznego, Warszawa 2005, s. 211-232 (w zasobach moodle).

3. Rucht D., Wpływ kontekstów narodowych na strukturę ruchów społecznych: przekrój porównawczy według typów ruchu i krajów w: Siemieńska R. (red.), Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, s. 196-212 (w zasobach moodle).

4. Gliński P., Polscy Zieloni, Warszawa 1996, 17-45 (w zasobach moodle).

5. Offe C., Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej* w: Władza i społeczeństwo, antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, wybór i opracowanie J. Szczupaczyński, Warszawa 1995, s. 226-232 (w zasobach moodle).

6.Porta D., Diani M., Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009, 1-26, 188-197, 250-277 (w zasobach moodle).

8. Putnam R., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2008, s. 33-43, 250-306 (w zasobach moodle).

9. Wchodzimy w erę kontrdemokracji, "Dziennik - Europa", nr 203, 23.02.2008. (w zasobach moodle).

LITERATURA POMOCNICZA:

1. Marczewska-Rytko M. (red), Haktywizm (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja), Lublin 2014.

2. Heywood A., Politologia, 334-357.

3. Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2007, s. 255-278.

4. Gorlach K., Mooney P. (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa 2008.

5. Paleczny T., Nowe ruchy społeczne, Kraków 2010.

6. Tarrow S., Walka o reformę w: Siemieńska R. (red.), Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, s. 185-193.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające. Aktorzy zbiorowi w przestrzeni publicznej.

2. RS jako aktor zbiorowy: kryteria klasyfikacji aktorów zbiorowych, ruch społeczny jako aktor zbiorowy (definicja, ogólna charakterystyka).

3. Geneza ruchów społecznych: czynniki instytucjonalno-historycznych, które sprzyjały ich powstawaniu;

4. Geneza ruchów społecznych: determinanty formowania się ruchów w ujęciu teorii (teoria zachowań zbiorowych, teoria mobilizacji zasobów, teoria nowych ruchów społecznych).

5. Dynamika ruchów społecznych: fazy rozwoju od etapu wyłaniania się, poprzez mobilizację i rozwój, ku instytucjonalizacji i atrofii; warunki wyłaniania się RS wg Smelsera; pojęcie relatywna deprywacja i pluralistyczna ignorancja; wewnętrzny układ sił w grupie a szansa podjęcia działania kolektywnego; "masa krytyczna"; rekrutacja (modele, fale, hamulce); warstwy uczestnictwa; normy grupowe; dobra publiczne i "syndrom pasażera na gapę"; wzmacnianie motywacji do uczestnictwa; kres ruchu.

6. Typologie ruchów społecznych: wybrane kryteria klasyfikacji (Sztompka, Aberle, Offe).

7. Struktury, zasoby RS: rodzaje struktur organizacyjnych, zalety i zagrożenia zróżnicowania strukturalnego, klasyfikacja zasobów.

8. Strategie działania RS: sposoby działania RS, logika i formy protestu (logika liczb, logika szkód, logika świadectwa); skala ekstremalności działań; zjawisko culture jamming.

9. Zjawisko instytucjonalizacji i profesjonalizacji RS i jego konsekwencje: porównanie modelu tradycyjnego z modelem profesjonalnym RS, zagrożenia biurokratyzacji.

10. Koncepcja kontekstu strukturalnego RS wg D. Ruchta (kontekst kulturowy, społeczny i polityczny)

11. Ruch społeczny a kapitał społeczny: pojęcie kapitału społecznego i wzajemne powiązania między ruchami społecznymi a kapitałem społecznym; kapitał społeczny w Polsce; struktura kontekstu polskich RS.

12. Wpływ internetu na kapitał społeczny (szanse i wyzwania wg Putnama).

13. Wyzwania i zagrożenia jakie niesie komunikacja internetowa dla obywatelskiego zaangażowania i więzi społecznej.

14. Wpływ ruchów społecznych na system polityczny: nowe ruchy społeczne jako nowy aktor na scenie politycznej, pojęcie polityki nieinstytucjonalnej, koncepcje instrumentalnych i symbolicznych walk społecznych, wpływ ruchów na zmiany w kulturze politycznej, polityka życia.

15.Perspektywy i zagrożenia rozwoju RS w Polsce i na świecie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Małgorzata Pawlus 64/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)