Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o prawie WSE-EU-NOP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Borucka-Arctowa, M., Woleński, J. (1998). Wstęp do prawoznawstwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 13-26.

Chauvin, T., Stawecki, T., Winczorek, P. (2021). Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa: C.H. Beck, s. 3-13, 149-151, 265-272.

Heywood, A. (2006). Politologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 363-369.

Jarentowski, M. (2021). Podstawy nauki o prawie. Skrypt (tematy: 5, 6, 9, 11, 12 i 15), 40 stron.

Kordela, M. (red.). (2020). Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 88-94, 226-246, 282, 283, 285-325.

Wronkowska, S. (2005). Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Poznań: Ars Boni et aequi, s. 11-49, 51-61, 63-75, 98-117, 123-127, 130-136, 158-181, 189-197.

Efekty uczenia się:

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5983

Metody i kryteria oceniania:

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność na połowie lub większej liczbie zajęć oznacza niezaliczenie przedmiotu w danym roku akademickim.

Na każde zajęcia student jest zobowiązany przeczytać wskazaną do tematu w sylabusie lekturę.

Do otrzymania oceny pozytywnej z przedmiotu niezbędne jest uzyskanie w sumie ponad 50 (politologia) lub ponad 45 pkt (inne kierunki studiów) ze 100 pkt możliwych do uzyskania za poniższe aktywności:

1) obecność (10 pkt; np. obecność na wszystkich zajęciach daje 10 pkt),

2) aktywność na zajęciach (5 pkt),

3) krótki sprawdzian na ósmych zajęciach obejmujący pierwsze siedem tematów (20 pkt),

4) egzamin / zaliczenie (65 pkt; np. prawidłowa odpowiedź na wszystkie pytania daje 65 pkt).

Zakres tematów:

1. NORMY POSTĘPOWANIA I SANKCJE

Zagadnienia:

Norma postępowania a inne rodzaje wypowiedzi / Budowa (elementy) normy postępowania / Rodzaje (cechy) norm postępowania / Obowiązywanie normy postępowania / Norma prawna i jej cechy / Budowa normy prawnej: budowa trójczłonowa a koncepcja norm sprzężonych / Sankcja i jej rodzaje

Lektura:

Wronkowska, S.: s. 11-20, 123-127

2. PRZEPISY PRAWNE

Zagadnienia:

Przepis prawny / Norma prawna a przepis prawny. Kondensacja i rozczłonkowanie tekstu prawnego / Pożądane cechy języka tekstów prawnych i środki im służące / Rodzaje przepisów prawnych

Lektura:

Wronkowska, S.: s. 63-75

3. RODZAJE SYTUACJI PRAWNYCH

Zagadnienia:

Obowiązek / Uprawnienie, wolność prawnie chroniona, kompetencja / Prawo przedmiotowe i prawo w sensie podmiotowym / Prawa człowieka i obywatela

Lektura:

Wronkowska, S.: s. 163-173

4. POWSTAWANIE PRAWA

Zagadnienia:

Pojęcie źródeł prawa / Formy powstawania prawa / Proces tworzenia prawa / Procedura ustawodawcza w Polsce

Lektura:

Wronkowska, S.: s. 21-31 / Borucka-Arctowa, M., Woleński, J.: s. 13-21

5. AKT NORMATYWNY I JEGO BUDOWA

Zagadnienia:

Pojęcie aktu normatywnego / Konieczne elementy aktu normatywnego / Przepisy merytoryczne i ich rodzaje / Przepisy zmieniające / Przepisy epizodyczne, przejściowe i dostosowujące / Przepisy końcowe / Jednostki redakcyjne i systematyzacyjne aktu normatywnego

Lektura:

Wronkowska, S.: s. 32-39 / Jarentowski, M.: 5 stron

6. RODZAJE AKTÓW NORMATYWNYCH

Zagadnienia:

Konstytucja / Ustawy / Rozporządzenia i akty prawa miejscowego / Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej / Akty o charakterze wewnętrznym / Hierarchia źródeł prawa w Polsce

Lektura:

Wronkowska, S.: s. 40-49, 100-104 / Heywood, A.: s. 363-369 / Jarentowski, M.: 5 stron

7. OGŁASZANIE I OBOWIĄZYWANIE PRAWA

Zagadnienia:

Obowiązywanie a wejście w życie / Vacatio legis / Normy prawne w czasie / Eliminowanie aktów normatywnych z systemu / Obowiązywanie norm w przestrzeni i wobec osób / Ogłaszanie aktów normatywnych / Dzienniki urzędowe

Lektura:

Wronkowska, S.: s. 51-61, 130-136

8. SYSTEM PRAWA

Zagadnienia:

Pojęcie systemu prawa / Systemy civil law i commom law / Formalne cechy systemu prawa: zupełność i spójność / Usuwanie sprzeczności norm: reguły kolizyjne / Gałęzie prawa

Lektura:

Wronkowska, S.: s. 98-100, 104-117 / Borucka-Arctowa, M., Woleński, J.: s. 21-26 / Chauvin, T., Stawecki, T., Winczorek, P.: s. 149-151

9. PODMIOTY PRAWA

Zagadnienia:

Podmioty prawa w różnych gałęziach prawa / Zdolność prawna / Zdolność do czynności prawnych / Sposoby powstawania osób prawnych / Rodzaje osób prawnych / Spółki handlowe, spółdzielnie / Stowarzyszenia, związki zawodowe, partie polityczne

Lektura:

Wronkowska, S.: s. 158-162 / Chauvin, T., Stawecki, T., Winczorek, P.: s. 265-272 / Jarentowski, M.: 5 stron

10. STOSUNEK PRAWNY

Zagadnienia:

Rodzaje stosunków społecznych / Stosunek prawny i jego elementy / Rodzaje stosunków prawnych: metoda regulacji / Powstawanie stosunków prawnych

Lektura:

Wronkowska, S.: s. 114-115, 174-181

11. DEFINIOWANIE PRAWA. PRAWO A MORALNOŚĆ

Zagadnienia:

Pozytywizm / Naturalizm / Realizm / Ewolucjonizm. Prawo a moralność i inne regulatory zachowań / Moralność perfekcjonistyczna a solidarnościowa / Związki prawa i moralności / Konflikt norm prawnych i moralnych

Lektura:

Chauvin, T., Stawecki, T., Winczorek, P.: s. 3-13 / Wronkowska, S.: s. 189-197 / Jarentowski, M.: 5 stron

12. SĄDY I INNE INSTYTUCJE OCHRONY PRAWA. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

Zagadnienia:

Sądy a inne organy władzy / Sędziowie / Rodzaje sądów w Polsce / Postępowanie przed sądem / Odpowiedzialność dyscyplinarna / Sądy konstytucyjne / Inne instytucje ochrony prawa: prokurator, notariusz, komornik, adwokat, radca prawny / Sądy międzynarodowe / Rzecznik praw obywatelskich, powiatowy rzecznik konsumenta, nieodpłatna pomoc prawna

Lektura:

Kordela, M.: s. 88-94, 312-318 / Jarentowski, M.: 10 stron

13. PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE

Zagadnienia:

Prawo cywilne / Formy czynności prawnych / Wady oświadczeń woli / Przedstawicielstwo / Przedawnienie roszczeń / Własność / Ograniczone prawa rzeczowe / Posiadanie

Lektura:

Kordela, M: s. 282, 283, 285-286, 289-297

14. PRAWO CYWILNE – ZOBOWIĄZANIA I SPADKI. PRAWO RODZINNE

Zagadnienia:

Świadczenie / Źródła zobowiązań / Bezpodstawne wzbogacenie / Czyny niedozwolone / Umowy i rodzaje umów / Odpowiedzialność cywilnoprawna / Sprzedaż i uprawnienia kupującego lub konsumenta / Spadki / Małżeństwo, rozwód, ustroje małżeńskie

Lektura:

Kordela, M.: s. 287-289, 298-312, 319-325

15. PRAWO KARNE

Zagadnienia:

Prawo karne / Przestępstwa, zbrodnie, występki i wykroczenia / Zasady odpowiedzialności karnej / Formy popełnienia przestępstwa / Wyłączenie bezprawności czynu / Wyłączenie winy / Kary / Środki karne / Środki probacyjne / Środki zabezpieczające a zatrzymanie i środki zapobiegawcze / Przedawnienie a zatarcie skazania / Mandaty i kary administracyjne

Lektura:

Kordela, M.: s. 226-246. / Jarentowski, M.: 10 stron

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 308
Marek Jarentowski 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)