Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie WSE-BW-SL
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, przekł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Pawlik K, Zenderowski R., Dyplom z internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2013.

Pieter J., Praca naukowa, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1960.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 1999.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa 2005 (i wszystkie następne wydania).

Efekty uczenia się:

BW1_W13 - Ma wiedzę o metodyce prowadzenia badań w dziedzinie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności do badań w obszarze bezpieczeństwa państwa.

BW1_W14 - Posiada wiedzę w zakresie prawa autorskiego oraz zasad redagowania tekstów.

BW1_U02 - Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z obszaru nauk społecznych, przede wszystkim z nauk o polityce i administracji, a także

dyscyplin powiązanych, w tym głównie nauk o bezpieczeństwie oraz

pozyskiwać dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w

wymiarze personalnym, lokalnym, państwowym, regionalnymi globalnym.

BW1_U08 - Potrafi sporządzać analizy i prognozy.

BW1_K01 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

BW1_K06 - Potrafi planować i organizować pracę.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę seminarium wpływ będą miały:

- ocena zaangażowania studenta podczas seminarium;

- ocena postępów w pisaniu pracy.

Oceny pracy dokona promotor i recenzent, kierując się kryteriami zawartymi w formularzu recenzji w APD.

Zakres tematów:

1. Ustalenie zakresu tematycznego prac dyplomowych.

2. Struktura pracy dyplomowej.

2.1. Niezbędne elementy wstępu.

2.2. Konstrukcja zasadniczej części pracy dyplomowej.

2.3. Niezbędne elementy zakończenia.

3. Kwerenda bibliograficzna.

4. Technika pisania pracy dyplomowej:

4.1. Cytowanie i parafrazowanie.

4.2. Odsyłacze i przypisy.

4.3. Bibliografia.

4.4. Elementy nietekstowe.

5. Ustalenie ostatecznego brzmienia tytułów prac dyplomowych i ich struktury.

6. Opracowanie i prezentacja pierwszego rozdziału prac dyplomowych, konsultacje i dyskusje na forum grupy seminaryjnej.

7. Prezentacje kolejnych części prac dyplomowych, konsultacje indywidualne i dyskusje na forum grupy seminaryjnej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne

1. Mini-wykłady wprowadzające.

2. Ćwiczenia przedmiotowe (sporządzanie przypisów, bibliografii, cytowanie itp.)

3. Dyskusja grupowa z elementami "burzy mózgów".

4. Prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 405
Piotr Burgoński 10/10 szczegóły
2 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 418
Zbigniew Mikołajczyk 10/10 szczegóły
3 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 323
Janusz Węgrzecki 10/10 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, Kampus Wóycickiego Bud. 21, sala 203
Monika Trojanowska-Strzęboszewska 10/10 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, Kampus Wóycickiego Bud. 15, sala 1556
Andrzej Rudowski 10/10 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)