Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System bezpieczeństwa Unii Europejskiej WSE-BW-SB
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Zajęcia odbywają się w formie wykładu konwersatoryjnego poprzez platformę MS Teams w czasie rzeczywistym w środy w godz. 9.45-11.15. Do zajęć na MS Teams należy logować się ok. 3-5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
Link do zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFV5cQa0VbVBGX5fcJP9HTyErcbeuli-wxCZY_H8JNDQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3dabf6b1-32f7-4e27-83ed-8313906b01b4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Literatura:

Literatura podstawowa:

Aleksandrowicz Tomasz R., Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Wyd. Difin, Warszawa 2018.

Badźmirowska-Masłowska Katarzyna, Obszar wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej: geneza, ewolucja, współczesne wyzwania, AON, Warszawa 2013.

Chruściel M, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, w: J. Tkaczyński, M. Świstak (red.), Wybrane polityki publiczne UE: stan i perspektywy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015.

Gajda Anastazja, Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE, „Studia z Polityki Publicznej” 2015 nr 3(7).

Nugent Neil, Unia Europejska – władza i polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012 (fragmenty z roz. 19 i 21 – s. 428-433, 482-503).

Parzymies Stanisław (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009 (roz. II, III i IV, s. 54-164).

Potyrała Anna, Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE po traktacie lizbońskim, „Przegląd zachodni” 2011 nr 3.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Uwarunkowania polityczne, w: Fehler W., Marczuk K. (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania – realizacja – wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

Barcz Jan (red.), Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, karnych i współpraca policyjna, Wyd. Beck, Warszawa 2021.

Borawska-Kędzierska Elżbieta, Strąk Katarzyna, Zarządzanie granicami polityka wizowa azylowa i imigracyjna, Instytut Wydawniczy Europrawo, 2011.

Buczma Sławomir, Kierzynka Rafał, Europejski nakaz dochodzeniowy: nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.

Ciupiński Andrzej, Europejska Unia Bezpieczeństwa i Obrony: struktury, wizje, perspektywy, Wyd. Difin, Warszawa 2020,

Gruszczak Artur, Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym: aspekty polityczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Grzelak Agnieszka, Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpraca policyjna, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011.

Panek Bogdan, Bezpieczeństwo w Europie w II i III dekadzie XXI wieku: zagrożenia i wyzwania, Wyd. Difin, Warszawa 2020.

Szymańska Jolanta, Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2013.

Piechowicz Michał, Rola Frontexu w zarządzaniu przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE, „Przegląd Politologiczny” 2018 nr 2.

Wawrzyk Piotr, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Literackie ŁG, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W efekcie zaliczenia przedmiotu student potrafi wskazać najważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE, ich uwarunkowania i konsekwencje; zna najważniejsze akty prawne i instytucje UE zajmujące się zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE; potrafi przedstawić działania podejmowane w UE w celu przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE.

Umiejętności:

W efekcie zaliczenia przedmiotu student potrafi analizować sytuację w UE pod względem poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, definiować i rozpoznawać zagrożenia oraz oceniać sytuacje w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE; nabył umiejętność krytycznej analizy politycznych strategii mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE, a także konkretnych działań podejmowanych na poziomie UE w tym zakresie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się w drodze egzaminu pisemnego.

Zakres materiału obowiązujący do egzaminu pisemnego pokrywa się z zagadnieniami omawianymi podczas zajęć.

Skala ocen przyjęte w odniesieniu do egzaminu pisemnego;

od 53% - ocena dostateczna

od 63% - ocena dostateczna plus

od 73% - ocena dobra

od 83% - ocena dobra plus

od 91% - ocena bardzo dobra

Ocena końcowa uzyskana na podstawie egzaminu pisemnego może być podniesiona o pół stopnia lub cały stopień w związku z:

- systematycznym uczestnictwem studenta/ki w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), i

- aktywnością studenta/ki w zajęciach poprzez przygotowanie i wygłoszenie referatu problemowego, ustalonego z prowadzącą zajęcia. Referat oceniany jest w skali ocen: 2-5.

Ocena końcowa uzyskana na podstawie egzaminu pisemnego może być obniżona w związku z:

- brakiem systematycznego uczestnictwa studenta/ki w zajęciach: od 2 do 4 nieobecności - obniżenie o 0,5 stopnia; powyżej 4 nieobecności obniżenie o 1 stopień oceny uzyskanej z egzaminu końcowego.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego.

2. Zapewnianie bezpieczeństwa w warunkach integracji europejskiej.

3. Problematyka bezpieczeństwa w procesie integracji europejskiej po II wojnie światowej: inicjatywy z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, podejmowane wspólnie przez państwa integrujące się w ramach EWG.

4. Problematyka bezpieczeństwa w Unii Europejskiej – analiza dawnych: II i III filaru UE.

5. Zapewnianie bezpieczeństwa zewnętrznego UE – Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa – rozwój podstaw prawnych działania tej polityki (od Traktatu z Amsterdamu do Traktatu z Lizbony), rozbudowa instrumentów działania UE w zakresie WPZiB, wymiar instytucjonalny (Wysoki Przedstawiciel UE do spraw Polityki Zagranicznej i ESDZ) i podejmowanie decyzji w polityce bezpieczeństwa zewnętrznego UE; wymiar strategiczny WPZIB, w tym: Europejska strategia bezpieczeństwa z 2003 r. – 4 godziny.

6. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE – geneza powstania, koncepcja EPBiO, budowanie zasobów i zdolności.

7. Zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego UE – Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości – rozwój podstaw prawnych działania tej polityki (od Traktatu z Amsterdamu do Traktatu z Lizbony), rozbudowa instrumentów działania UE w zakresie PWBiS, planowanie strategiczne w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego (w tym: Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE z 2010 r.), wymiar instytucjonalny i podejmowanie decyzji w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego UE – 4 godziny.

8. Budowa Unii Bezpieczeństwa – uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne budowy unii bezpieczeństwa; oczekiwania obywateli w zakresie działań UE; znaliza unijnych strategii bezpieczeństwa – Europejska agenda bezpieczeństwa na lata 2015-2020, Komunikat KE z 2016 r. (założenia i gł. postanowienia unii), Strategia UE w zakresie bezpieczeństwa na lata 2020-2025 – 4 godziny.

9. Zapewnianie bezpieczeństwa w UE w praktyce – Zintegrowane zarządzanie granicami UE jako element polityki BW UE: - powstanie i rozwój strefy Schengen, - postanowienia dot. zasad kontroli granicznych, - włączenie prawa Schengen do prawa UE, - powstanie, działanie, uprawnienia SIS, - systemy wspomagające: VIS, Eurodac, system Enter/Exit, System ETIAS.

10. Zapewnianie bezpieczeństwa w UE w praktyce - Współpraca policyjna w UE jako element polityki BW UE: - obszary współpracy policyjnej, w tym działania UE w zakresie zwalczania terroryzmu i cyberterroryzmu; - formy współpracy policyjnej w UE (wymiana informacji, w tym w ramach SIS, SIREN, oficerowie łącznikowi, współpraca w ramach Europol); - COSI i Centrum Analiz Wywiadowczych; - przygraniczne formy współpracy policyjnej: pościg i obserwacja transgraniczna, wspólne patrole; - cykl polityki (policy cycle) w walce z groźną i zorganizowaną przestępczością.

11. Zapewnianie bezpieczeństwa w UE w praktyce - Współpraca wymiarów sprawiedliwości w UE jako element: - zakres współpracy wymiarów sprawiedliwości państw członkowskich w sprawach karnych (w tym działalność Eurojust), - europejski nakaz aresztowania i zasada ne bis in idem, - zakres współpracy wymiarów sprawiedliwości państw członkowskich w sprawach cywilnych mających skutki transgraniczne karnych, - Prokuratura Europejska – powstanie, zakres terytorialny działania, uprawnienia.

12. Zapewnianie bezpieczeństwa w UE w praktyce – Przeciwdziałanie radykalizacji postaw i zwalczanie terroryzmu: diagnoza sytuacji w tym zakresie (materiały z European Security Summits); wymiar strategiczny: Strategia UE w walce z terroryzmem z 2005 r.; działania wspierające państwa członkowskie w przeciwdziałaniu radykalizacji i terroryzmowi, w tym np. Europejskie Centrum Zwalczania Terroryzmu przy Europolu, sieć RAN, EU Internal Referral Unit.

Metody dydaktyczne:

Zasadniczą metodą dydaktyczną jest wykład konwersatoryjny, podczas którego prowadząca zajęcia dokonuje wprowadzenia do zagadnienia i referuje zasadnicze elementy omawianego tematu, zaś podczas omawiania kwestii problemowych inicjowana jest dyskusja z udziałem studentów lub też wybrani studenci referują przygotowane przez siebie referaty dotyczące szczegółowych zagadnień, reprezentatywnych do danego tematu.

Wspomagająco do przesyłania informacji dotyczących zajęć oraz dodatkowych materiałów poszerzających wiedzą w zakresie programu nauczania może być stosowana Platforma Moodle.

W trakcie zajęć wykorzystywane są następujące metody dydaktyczne:

- wykład konwencjonalny,

- wykład konwersatoryjny, aktywizujący studentów poprzez stawianie pytań, prowokowanie dyskusji,

- drobne formy aktywizujące, jak "mglisty punkt" (co trudne, co niejasne), "krótkie podsumowanie", "test-quiz", metoda pauz,

- referaty indywidualne studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Monika Trojanowska-Strzęboszewska 50/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)