Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie integracji europejskiej WSE-EU-TIEU
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa:

Borkowski Piotr, Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Difin, Warszawa 2007 (wybrane fragmenty)

Cini Michelle (red.), Unia Europejska – organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007 (roz. dot. teorii integracji)

Czaputowicz Jacek, Teorie integracji europejskiej, Warszawa 2018. (wybrane fragmenty)

Nugent Neill, Unia Europejska. Władza i polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012. (cz. V, s. 533-568)

Ruszkowski Janusz, Wstęp do studiów europejskich, PWN, Warszawa 2007. (roz. 1 i roz. 2 - s. 28-166)

Efekty uczenia się:

W toku prowadzonych zajęć studenci uzyskują następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje:

1) umieją zidentyfikować i scharakteryzować tradycyjne i współczesne teorie integracji europejskiej, potrafią wskazać ich moce i słabe strony w opisie i wyjaśnianiu procesu integracji w Europie, fenomenu Unii Europejskiej, jak i jej poszczególnych obszarów działania

2) mają umiejętność analizy różnego typu tekstów, w tym komunikatywnego przekazywania zawartych w nich treści oraz odczytywania zawartych w nich znaczeń,

2) zyskują warsztat udziału w merytorycznych dyskusjach, a zwłaszcza zdolność do stawiania logicznie poprawnych i adekwatnych do problemu pytań oraz wyrabiają zdolności polemiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie poddane jest:

1/ systematyczne przygotowywanie się do zajęć poprzez zapoznanie się z lekturą wyznaczoną na dane zajęcia;

2/ aktywność na zajęciach, w tym udział w dyskusjach podczas zajęć, zaliczenie wejściówek, wykonywanie zadań w trakcie zajęć, określonych przez prowadzącego;

3/ terminowe wykonanie prac domowych, o ile takie zostaną zlecone;

4/ zaliczenie testu końcowego, sprawdzającego zdobytą wiedzę merytoryczną.

Na ocenę końcową z zajęć składają się oceny cząstkowe uzyskiwane za:

1/obecność (20%),

2/ aktywność na zajęciach w tym indywidualny udział w omawianiu lektur na forum grupy i udział w dyskusjach grupowych, wejściówki, zadania na platformie Moodle (40%),

3/ zaliczenie testu końcowego (formuła testu zostanie przedstawiona na zajęciach) (40%),

Koniecznym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest systematyczny udział w zajęciach i zaliczenie testu końcowego (tj. uzyskanie min. 55% pkt).

Zakres tematów:

Temat 1: Wprowadzenie do tematyki zajęć.

Przedstawienie zasad prowadzenia i zaliczenia zajęć. Przydział prac indywidualnych

Temat 2: Zagadnienia podstawowe: pojęcie integracji, typy integracji w stosunkach międzynarodowych; pojęcie teorii; główne podejścia teoretyczne w badaniach nad integracją regionalną; podział na teorie (pre)integracyjne, wyjaśniające integrację, tzw. nowe teorie integracji europejskiej, czyli podejścia z lat 80. (neoinstytucjonalizm, governance approach, wielopoziomowe zarządzanie).

Typy opracowań teoretycznych i pojęciowych Unii Europejskiej. Państwa a organizacje międzynarodowe. Trzy kluczowe pojęcia: suwerenność, międzyrządowość i ponadnarodowość

Lektury:

- N. Nugent, Pojęcia i teorie, w: Tenże, Unia Europejska. Władza i polityka, s. 535-540, s. 546-549,

- J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 2008, s. 354-358 (roz. 9.5. Spór o istotę Unii Europejskiej)

Wejściówka: ogólna wiedza o procesie integracji europejskiej i Unii Europejskiej

Temat 3: Paneuropeizm jako teoria preintegracyjna

- Manifest Paneuropejski z 1924 r. wraz z zarysem Europejskiej Konstytucji Związkowej z 1951r., opracowaną przez Komitet Konstytucyjny dla Stanów Zjednoczonych Europy,

- R. Coudenhove-Kalergi, Naród europejski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998, s. 11-31 (Roz. 1),

Tematy 4 i 5: Federalizm jako teoria integracji

Praca domowa: opracuj gł. założenia liberalizmu w stosunkach międzynarodowych

Lektura:

- R. Coudenhove-Kalergi, Naród europejski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998, s. 11-31 (Roz. 1),

- M. Burgess, Federalizm i federacja, w: M. Cini (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007, s. 101-119,

Lektura uzupełniająca:

- S. Konopacki, Dylematy federalizmu europejskiego, „Studia Europejskie” 1998 nr 4, s. 77-92.

Temat 6: Funkcjonalizm jako teoria preintegracyjna

Lektura:

- S. Konopacki, Funkcjonalistyczna teoria integracji politycznej D. Mitranego, „Studia Europejskie” 1998 nr 2, s. 61-70.

Temat 7: Funkcjonalizm a federalizm

Analiza i dyskusja nad Deklaracją R. Schumana z 9 maja 1950 r.

Tabela porównująca federalizm i funkcjonalizm

Lektura obowiązkowa:

Deklaracja Roberta Schumana z 9 maja 1950 r.

Quiz – Czego dotyczy funkcjonalizm?

Temat 8: Neofunkcjonalizm

Lektury (1 z dwóch do wyboru):

- S. Konopacki, Neofunkcjonailstyczna teoria integracji politycznej E. Hassa i L. Lindberga, „Studia Europejskie” 1998 nr 3, s. 105-115,

- C.S. Jensen, Neofunkcjonalizm, w: M. Cini, Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007, s. 121-137.

Temat 9: Podejście międzyrządowe

Praca domowa: opracuj gł. założenia realizmu w stosunkach międzynarodowych

Lektury :

- M. Cini, Czym jest podejście międzyrządowe? (oraz) Modyfikacje podejścia międzyrządowego w: Tenże, Unia Europejska – organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 140-152

Temat 10: Konfederalizm jako przykład tradycyjnego ujęcia międzyrządowego

Lektura obowiązkowa:

- Ch. de Gaulle, Pamiętniki nadziei, Wyd. MON, Warszawa 1974 (rozdział: Europa)

- M. Thatcher, Przyszłość Europy, przemówienie wygłoszone 20.IX.1988 w Brugii

Lektura uzupełniająca:

K. Popowicz, Europa ojczyzn w ujęciu konfederacyjnym, w: Tenże, Historia integracji europejskiej, SGH, Warszawa 2006, s. 29-30,

Temat 11: Współczesna dyskusja o federacji w Europie

Lektura do wyboru np.:

- J. Fisher, Quo vadis, Europo? („Od związku państw do federacji – rozważania na temat finalizacji integracji europejskiej”), Berlin 2000 (przedruk w Gazecie Wyborczej)

- S. Parzymies, Czy możliwa jest europejska federacja państw narodowych, „Civitas Hominibus”2012 nr7.

Temat 12: Nowe teorie integracji europejskiej, cz. 1 - Neoinstytucjonalizm

Na podstawie lektur omówienie gł. cech poszczególnych ujęć. Praca w grupach. Zalety i ograniczenia poszczególnych ujęć.

Lektura obowiązkowa:

P. Borkowski, Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Difin, Warszawa 2007, s. 145-1601/ B.

Lektura uzupełniająca:

Rosamond, Nowe teorie integracji europejskiej, Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 162-188,

Temat 13: Nowe teorie integracji europejskiej, cz. 2 Konstruktywizm.

Lektura:

- J. Czaputowicz, Teorie integracji europejskiej, PWN, Warszawa 2018, s. 191-216

Temat 14: Nowe teorie integracji europejskiej, cz. 3 Teorie zarządzania, europeizacji i analiza sieci polityki.

Lektura obowiązkowa:

- J. Czaputowicz, Teorie integracji europejskiej, PWN, Warszawa 2018, s. 167-190

Lektura uzupełniająca:

- N. Nugent, Unia Europejska. Władza i polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012, s. 558-562 (roz. 23. Ujęcie teoretyczne funkcjonowania Unii Europejskiej: teoria średniego zasięgu. Nowy instytucjonalizm. Analiza sieci politycznych)

Temat 15: Kolokwium z problematyki omawianej podczas zajęć

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się w formie konwersatoryjnej w trybie stacjonarnym.

Wspomagająco do przesyłania zadań oraz prowadzenia zajęć, które w uzasadnionych przypadkach nie mogłyby się odbyć w czasie rzeczywistym na MS Teams - stosowana jest platforma Moodle.

W trakcie zajęć wykorzystywane są następujące metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny,

- metoda burzy mózgów,

- metoda referatu ustnego,

- metoda okrągłego stołu,

- metoda pogłębionych analiz zawartości tekstów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 203
Monika Trojanowska-Strzęboszewska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)