Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktualne problemy integracji europejskiej WSE-EU-APIE
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej.
Literatura:

Literatura podstawowa:

Bauman Z., Obcy u naszych drzwi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Beck U., Niemiecka Europa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Czachór Z., Unia Europejska w stanie krytycznym. Nowe sytuacje – nowe konstelacje – nowe orientacje, „Przegląd Europejski” 2018 nr 1(1).

Fukuyama F., Tożsamość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2020 (roz. 7. s. 82-98).

Latoszek E. i in. (red.), Unia Europejska. Istota, szanse i wyzwania, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2018 (rozdziały: 1, 2, 13).

Pietraś Marek, Unia Europejska w środowisku wielopoziomowych i wielowymiarowych zmian. Propozycja modelu analizy, „Przegląd Sejmowy” 2021 nr 5 (166).

Smith A. D., National identity and the idea of European unity, "International Affairs" 1992 nr 1, s. 55-76.

Szewd R., Tożsamość europejska vs narodowa? Transformacja tożsamości zbiorowych w UE, w: Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, red. E. Hałas, T. Konecki, Wyd. Scholar, Warszawa 2005, s. 310- 344.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Balicki J. (red.), Imigranci i uchodźcy w Europie. Wyzwania polityczne, społeczne i kulturowe, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

Zielonka J., Koniec Unii Europejskiej? PISM, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

Bauer W., Przez morze. Z Syryjczykami do Europy, Wyd. Czarne, Wołowiec 2016.

Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Czachór Z., Grosse T., Paruch W. (red.), Integracja Europejska. Polska perspektywa, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Czachór Z., Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

Legucka A., Walka z rosyjską dezinformacją w UE, PISM, 2019, https://www.pism.pl/publikacje/Walka_z_rosyjska_dezinformacja_w_Unii_Europejskiej.

Małuszyńska E., Mazur G. (red.), Unia Europejska 2014+, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Nugent N., Unia Europejska. Władza i Polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012.

Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Scheffer P., Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wyd. Czarne, Wołowiec 2010.

Szczepanik M., Społeczeństwa wobec integracji europejskiej w trakcie pandemii, ”Biuletyn PISM” 20 listopada 2020.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Zenderowski R., Imigracje jako wyzwania dla europejskiej polityki, w: Integracja europejska. Polska perspektywa, red. Z. Czachór, T. G. Grosse, W. Paruch, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Wojtaszczyk K. A. (red.), Integracja Europejska, Wyd. Poltex, Warszawa 2011.

Zielonka J., Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

W trakcie zajęć studenci nabywają następujące efekty uczenia się:

1) w zakresie WIEDZY

Student/ka ma wiedzę na temat wybranych kulturowych, społecznych i gospodarczych aspektów rzeczywistości europejskiej w wymiarze historycznym i współczesnym.

Student/ka ma wiedzę o wybranych problemach politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych w polityce międzynarodowej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia Unii Europejskiej w tym zakresie.

Student/ka posiada wiedzę o kompetencjach i sposobie zaangażowania Unii w wybranych obszarach polityki, jak również roli państw członkowskich w ich kreowaniu i wdrażaniu.

2) w zakresie UMIEJĘTNOŚCI

Student/ka rozumie relacje między obywatelem a instytucjami UE; umie określić podstawowe drogi artykulacji oczekiwań społecznych oraz grup interesu, pozwalające wpływać na proces decyzyjny na poziomie

europejskim.

Student/ka umie wyjaśnić kulturowe uwarunkowania integracji europejskiej, wyodrębniać elementy kulturowe składające się na kulturową specyfikę Europy oraz tworzące europejską tożsamość.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć stosowane jest ocenianie ciągłe.

Obejmuje ono trzy zasadnicze aspekty uczestnictwa studentów w zajęciach:

1/ aktywność wyrażająca sie: prezentowaniem przygotowanych indywidualnie i w grupie analiz nt. wybranych zagadnień, udziałem w dyskusjach dot. treści zawartych w lekturach zadanych do przeczytania, udziałem w dyskusjach prowadzonych podczas zajęć - za aktywność przyznawane są punkty; uzyskanie 5 pkt równe jest ocenie bardzo dobrej za ten komponent;

2/ przygotowanie i wygłoszenie 60 min. referatu (wraz z prezentacją multimedialną) na wybrany temat dot. wyzwań w procesie integracji europejskiej. Referaty oceniane są w skali: 2-5.

3/ obecność podczas zajęć (dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach, każda kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność obniża ocenę końcową z przedmiotu).

Zakres tematów:

Przedstawienie planu i wprowadzenie w problematykę zajęć.

Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu.

Tendencje integracyjne i dezintegracyjne w procesie jednoczenia się Europy

Unia Europejska jako efekt powojennego procesu integracji w Europie

Quiz wiedzy o UE

Zagadnienia: obraz UE w roku 2022:

- dane dot. wielkości terytorialnej, demograficzne, spójności gospodarczej, potencjału ekonomicznego,

- podstawy prawne działania, zakres polityk, struktura instytucjonalna oraz sposoby podejmowania decyzji i tworzenia prawa UE

Specyfika UE jako podmiotu prawnomiędzynarodowego. Czy UE jest organizacją międzynarodową?

Zagadnienia:

Cechy organizacji międzynarodowej.

Co wyróżnia UE na tle innych ugrupowań integracyjnych w Europie i na świecie?

Analizy porównawcze różnych organizacji integracyjnych: Rada Europy, EFTA, Liga Państw Arabskich, NATO, AESAN, Organizacja Państw Amerykańskich, Unia Afrykańska.

Każdy ze studentów prezentuje jedną z organizacji i dokonuje jej porównania z UE. UWAGA – przygotować schemat analiz

Relacje UE z pozaunijnymi państwami europejskimi – 4h

Członkostwo w UE – istota i warunki akcesji

Proces rozszerzania UE i perspektywy na przyszłość

Relacje UE ze Szwajcarią, Norwegią, Islandią oraz państwami Bałkanów Zachodnich (w dwuosobowych zespołach studenci przygotowują 20 min. prezentacje o związkach prawnych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych ze wskazanymi państwami)

Wiedza o UE a wizerunek UE

Zagadnienia:

Co Europejczycy wiedzą o UE?

Jak informować o integracji europejskiej i UE? – wyzwania w zakresie polityki informacyjnej UE.

Zwalczanie fakenewsów na temat UE

Każdy znajduje obecną w przestrzeni publicznej nieprawdziwą informację nt. UE i jej polityki i przygotowuje sprostowanie takiej informacji.

Agenda UE i polityka europejska poszczególnych państw członkowskich

Omawiamy Agendę UE na najbliższe lata (agenda KE, decyzje kierunkowe Rady Europejskiej)

Analiza stosunku do UE wybranych rządów państw członkowskich: Polska, Niemcy, Francja, Węgry, Słowacja, Szwecja, Hiszpania, Holandia, Włochy,

1. Tendencje integracyjne i dezintegracyjne w procesie jednoczenia się Europy

2. Unia Europejska jako efekt powojennego procesu integracji w Europie

3. Unia Europejska w roku 2022 – diagnoza stanu integracji

4. Specyfika UE jako podmiotu prawnomiędzynarodowego. Czy UE jest organizacją międzynarodową?

5. Członkostwo w UE – istota i warunki akcesji.

6. Relacje UE z pozaunijnymi państwami europejskimi (Szwajcarią, Norwegią, Islandią oraz państwami Bałkanów Zachodnich)

7. Wiedza o UE a wizerunek UE w przestrzeni publicznej

8. Agenda polityczna UE i polityka europejska państw członkowskich

9. Stosunek społeczeństw europejskich do UE

10. Obywatelstwo UE – zakres praw i korzystanie z nich

11. Wyzwania kulturowe w procesie integracji europejskiej – tożsamość europejska a tożsamość narodowa.

12. Wyzwania społeczne w procesie integracji europejskiej – Imigracja do UE i polityka UE w tym zakresie

13. UE wobec wybranych problemów w zakresie gospodarczym, politycznym, geopolitycznym, społeczno-kulturowym (np. tendencje dezintegracyjne w procesie integracji na przykładzie Brexitu, UE wobec Federacji Rosyjskiej i agresji na Ukrainę, Polityka klimatyczna UE, problematyka praworządności w UE i procedura z art.7 TUE, polityka azylowa UE – ochrona granic a respektowanie prawa do azylu) – 3 spotkania

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć stosowane są zróżnicowane metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny,

- quiz wiedzy,

- publiczne prezentowanie przygotowanych indywidualnie lub w grupie krótkich analiz nt. wybranych zagadnień,

- analiza zawartości treści lektur zadanych do przeczytania,

- "burza mózgów" nt. kwestii problemowych omawianych podczas zajęć,

- przygotowanie i wygłoszenie referatu ustnego (wraz prezentacją multimedialną) na wybrany temat.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 201 s. konferencyjna
Monika Trojanowska-Strzęboszewska 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)