Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Decydowanie polityczne WSE-PO-DPO
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aodZVTv4JljHCdTGLdh_Qtks-rz6RO3ZmGubT2qtL7ZY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1eec7533-a9de-46d6-b339-2333ce7c1ae6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aodZVTv4JljHCdTGLdh_Qtks-rz6RO3ZmGubT2qtL7ZY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1eec7533-a9de-46d6-b339-2333ce7c1ae6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków

1998.

2. Trzaskowski R., Dynamika reformy systemu podejmowania

decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2005.

3. Bodnar A.: Decyzje polityczne. Elementy teorii. Warszawa

1985.

4. Lamentowicz W., Procesy decyzyjne w systemach

politycznych; w: Kowalski J., Lamentowicz W., Winczorek

P., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.

5. W. Parsons, Public policy. An introduction to the Theory

and Practice of Policy Analysys, Cambrige 1999.

Literatura uzupełniająca:

1. Bodnar A., Decyzje polityczne. Elementy teorii, Warszawa 1985.

2. Cziomer E., Pietraś Z. J., Teoria i praktyka decydowania w polityce

zagranicznej Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Niemiec, Kraków

1986.

3. Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, Warszawa 1977.

4. Nye J. S., Przyszłość siły, Warszawa 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

1. Test zaliczeniowy (pisemny, zdalny) na koniec semestru. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu on line w czasie rzeczywistym. Zaliczenie przedmiotu odbywa się zgodnie z ustalonym przez rektora kalendarzem akademickim. Terminy odbiegające od regulaminowych możliwe są tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach i należy je wcześniej osobiście ustalić z wykładowcą za zgodą dziekana.

Z testu można uzyskać maksymalnie 60 pkt.

Ocena:

b. dobra (5): 60-55 pkt.

dobry plus (4+): 53-54 pkt.

dobry (4): 52-44 pkt.

dostateczny plus (3+): 42-43

dostateczny (3): 42-32

2. Do oceny końcowej (średnia arytmetyczna) wliczana będzie aktywność na zajęciach.

Na wykładzie będzie sprawdzana lista obecności.

Zakres tematów:

Całość materiału z zakresu Decydowania politycznego podzielona została na trzy działy: a) decydowanie polityczne w ujęciu systemowym, b) decydowanie polityczne w teorii gier. Decydowanie polityczne przedstawione więc zostanie jako istotny element zachowań człowieka, decydowanie polityczne jako istota zachowania i przejaw działania politycznego. Przestrzenie decydowania politycznego (wewnątrzpaństwowa i międzynarodowa). Omówione zostaną zagadnienia takie jak: decyzja polityczna, sytuacja decyzyjna, mechanizmy podejmowania decyzji politycznej. Rodzaje i skutki decyzji politycznych. Poziomy decydowania politycznego, optymalizacja decyzji politycznych, strategie decydowania politycznego. Modele decydowania politycznego w systemach politycznych.

Metody dydaktyczne:

Zastosowane podczas zajęć metody dydaktyczne:

a) metoda studium przypadku (studium przykładowe),

b) klasyczna metoda problemowa,

c) metoda wykładu konwersatoryjnego,

d) metoda ćwiczeniowa (ćwiczebna) oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, teksty źródłowe, dokumenty, roczniki statystyczne, mapy, Internet itp.).

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

a) test końcowy,

b) ćwiczenia praktyczne, w tym dyskusje, które oceniane są zgodnie ze stopniem zaangażowania studenta (ocenianie ciągłe).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Monika Brzezińska 16/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)