Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia polityki WSE-PO-PSP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVQuhx2uTbDgUEJMBQd6NgPy4LR5cibpaQvcQGiyPbbE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d86cf569-d7f2-4597-8ffc-b3c7acad8413&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Zajęcia są prowadzone w formie zdalnej.

Link do zespołu na kanale Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVQuhx2uTbDgUEJMBQd6NgPy4LR5cibpaQvcQGiyPbbE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d86cf569-d7f2-4597-8ffc-b3c7acad8413&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bodio T. (red.), Przywództwo polityczne, "Studia Politologiczne", Vol. 5, Warszawa 2001.

2. Le Bon G., Psychologia tłumu, Warszawa 1994.

3. Lewandowski E., Charakter narodowy Polaków i innych, Londyn-Warszawa 1995.

4. Sears D. ,Huddy L. , Jarvis R. (red.), Psychologia polityczna, Kraków 2008.

5. Skarżyńska K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005.

6. Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Matsumoto D., Juang L. (red.), Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007.

2. Brannon L., Psychologia rodzaju, Gdańsk 2002.

3. Spielman R. M, Jenkins W. J. (i in.), Psychologia, Warszawa 2020.

4. Gajda J., Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, Kraków 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu ma formę zaliczenia pisemnego (testu). Będzie ono składało się z 20 pytań (zamkniętych i otwartych). Test umieszczony będzie na platformie Moodle lub Forms, przewidywany czas pisania ok. 30 min.

Punktacja:

45-40 pkt. - ocena 5,0

39-35 pkt. - 4,5

38-34 pkt. - 4,0

33-29- pkt. - 3,5

28-23 pkt. - 3,0

0-22 pkt - 2,0

Zakres tematów:

Wybrane zagadnienia omawiane na zajęciach:

1. Charakterystyka i typy osobowości.

2. Osobowość polityczna: autorytarna, dogmatyczna, orientacja na dominację

społeczną, osobowość paranoiczna, osobowość demokratyczna.

3. Decydowanie a płeć - różnice i podobieństwa.

4. Procesy grupowe - teoria realnego konfliktu, teoria tożsamości społecznej, 5. Zachowania tłumu, inteligencja emocjonalna.

6. Psychologia konfliktów politycznych.

7. Stereotypy polityczne, uprzedzenia polityczne - rasizm, seksizm, wiekizm

8. Charaktery narodowe.

9. Teorie spiskowe w perspektywie psychologicznej.

Metody dydaktyczne:

Zastosowane podczas zajęć metody dydaktyczne:

a) metoda studium przypadku (studium przykładowe),

b) klasyczna metoda problemowa,

c) metoda wykładu konwersatoryjnego,

d) metoda ćwiczeniowa (ćwiczebna) oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, teksty źródłowe, dokumenty, roczniki statystyczne, mapy, Internet itp.).

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

a) test końcowy,

b) ćwiczenia praktyczne, w tym dyskusje, które oceniane są zgodnie ze stopniem zaangażowania studenta (ocenianie ciągłe).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Monika Brzezińska 21/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)