Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne WSE-EKN-FP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

S. Owsiak, Finanse publiczne, PWE, 2015

Finanse publiczne zagadnienia ustrojowe i prawne, Andrzej Borodo, Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2019

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne: uchwały budżetowe, sprawozdania z wykonania budżetu

Uzupełniająca:

A. Wernik, Finanse publiczne. Cele, struktura, uwarunkowania. PWE 2014

Finanse publiczne, red. nauk. T. Juja, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011

Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Zioło M., Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne. C.H.Beck, Warszawa 2014

Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Marek Dylewski, Beata Filipiak, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

PKB. Krótka, lecz emocjonująca historia, Diane Coyle, Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Finanse samorządu terytorialnego w Polsce problemy i wyzwania, red.Piotr Możyłowski, Tomasz Śmietanka, Ewa Markowska-Bzducha, Wydawnictwo: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2016

Finanse samorządowe, Piotr Sołtyk, Monika Dębowska-Sołtyk, Wydawnictwo: Difin 2016

Dług publiczny a wzrost gospodarczy, Joanna Siwińska-Gorzelak, Wydawnictwo: Scholar 2015

S.Żakowska, J.Pakulska, VAT w dochodach budżetowych Polski w latach 2010-2015, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekonomia i Zarządzanie"2017

Efekty uczenia się:

EK1_U01 posiada umiejętności analizy budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego

EK1_K07 posiada kompetencje w zakresie oceny skutków prowadzonej polityki budżetowej dla państwa i gospodarki

Metody i kryteria oceniania:

warunkiem zaliczenia jest wykonanie terminowo prac na zadane tematy

dopuszczalne jest niewykonanie 1. pracy

niewykonanie 2 i więcej pracy oznacza brak dopuszczenia do zaliczenia również w sesji poprawkowej

Ocena merytorycznej i formalnej strony pracy.

Weryfikacja efektów kształcenia

EK1_U01 przygotowane opracowanie

EK1_K07 przygotowane opracowanie

Na ocenę 2 (ndst) student nie posiada umiejętności analizy budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz nie posiada kompetencji w zakresie oceny skutków prowadzonej polityki budżetowej dla państwa i gospodarki

Na ocenę 3 (dst) student posiada minimalne umiejętności analizy budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz minimalne kompetencje w zakresie oceny skutków prowadzonej polityki budżetowej dla państwa i gospodarki

Na ocenę 3,5 (dst+) student posiada niewielkie umiejętności analizy budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz niewielkie kompetencje w zakresie oceny skutków prowadzonej polityki budżetowej dla państwa i gospodarki

Na ocenę 4 (db) student posiada umiejętności analizy budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz kompetencje w zakresie oceny skutków prowadzonej polityki budżetowej dla państwa i gospodarki

Na ocenę 4,5 (db+) student posiada duże umiejętności analizy budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz duże kompetencje w zakresie oceny skutków prowadzonej polityki budżetowej dla państwa i gospodarki

Na ocenę 5 (bdb) student posiada bardzo duże umiejętności analizy budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz bardzo duże kompetencje w zakresie oceny skutków prowadzonej polityki budżetowej dla państwa i gospodarki

Zakres tematów:

1. Zajęcia stacjonarne. Budżet państwa.

2. Dochody budżetu Polski

3. Wydatki budżetu Polski

4. Deficyt budżetowy

5. dług publiczny

6. Budżet gminy

7. Budżet powiatu

8. Budżet województwa

Metody dydaktyczne:

samodzielna praca studentów: przygotowanie opracowań na zadane tematy

zajęcia na platformie moodle: https://e.uksw.edu.pl

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala e-learning
Jolanta Pakulska 29/ szczegóły
2 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 14:30, sala e-learning
Jolanta Pakulska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)