Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia środowiskowa WF-OB-CHS
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDY1YjAwNzMtYjI4Ni00MGVjLThiYzQtZmJlODQ5NDJmMzBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cd38cf19-0ac3-472b-8abc-f271bcf89ef8%22%7d
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

P. W. Atkins - Podstawy chemii fizycznej; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EK 1 – student zna podstawową terminologię z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej i termodynamiki chemicznej

EK 2 – student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień chemii

EK 3 – student posiada wiedzę na temat najważniejszych z punktu widzenia ochrony środowiska przemian i reakcji chemicznych

Umiejętności:

EK 4 – student potrafi analizować i interpretować poprzez opis odpowiednich reakcji chemicznychzjawiska i procesy o największym znaczeniu dla środowiska naturalnego

EK 5 – student formułuje kluczowe problemy w zakresie chemizmu procesów istotnych w ochronie środowiska

EK 6 – student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu danych o chemizmie procesów istotnych dla środowiska.

Kompetencje:

EK 7 – student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę chemiczną do wyjaśnienia najważniejszych zjawisk i procesów zachodzących w środowisku naturalnym.

EK 8 – student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

test

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

- podstawowe pojęcia i prawa chemii.

- układ okresowy a właściwości pierwiastków.

- wiązania chemiczne.

- podstawowe rodzaje reakcji chemicznych.

- synteza, właściwości i zastosowania wybranych połączeń nieorganicznych.

- metody rozdziału substancji ze szczególnym uwzględnieniem chromatografii.

- wybrane metody analizy chemicznej związków nieorganicznych i organicznych.

- zastosowania spektroskopii elektronowej, oscylacyjnej i

magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii

- statystyczne opracowanie wyników.

- zastosowania mechaniki kwantowej i termodynamiki statystycznej w chemii.

- termodynamika chemiczna procesów odwracalnych i nieodwracalnych.

- równowagi fazowe, roztwory, układy koloidalne.

- kinetyka chemiczna, kataliza.

- synteza, budowa, właściwości i zastosowania wybranych grup związków organicznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 1424
Andrzej Kulczycki 8/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)