Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizykochemiczne i biochemiczne metody oceny jakości gleby WF-OB-FBCH
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia laboratoryjne przeprowadzane w zespołach 2-3 osobowych lub indywidualnie według instrukcji przygotowanych przez prowadzącego ćwiczenia.

Weryfikacja:

- pisemne sprawozdanie z przeprowadzonych analiz otrzymanej próbki gleby (w postaci otrzymanej od prowadzącego do wypełnienia karty pracy); oraz krótka prezentacja najistotniejszych wyników i wniosków innym uczestnikom zajęć (przedstawiająca cel przeprowadzonych analiz, zastosowane metody, otrzymane wyniki w postaci tabel i wykresów i wnioski)

- kolokwium końcowe (test jednokrotnego wyboru);

- Warunkiem koniecznym do zaliczenia ćwiczeń jest oddanie w formie pisemnej (elektronicznej) sprawozdania (karty pracy) z przeprowadzonych analiz badanej próbki gleby oraz prezentacja wyników w PowerPoint na ocenę

- Kolokwium końcowe –

Do kolokwium końcowego dopuszczone będą tylko te osoby, które oddadzą sprawozdanie i przedstawią prezentację

Punktacja i oceny za kolokwium końcowe:

30-28 – 5

27-25 – 4+

24-22 – 4

21-19 – 3+

18-16 – 3

15 i mniej - 2

- Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią ocen z kolokwium (co najmniej 3) oraz z prezentacji.

Zakres tematów:

1. Gleba oraz jej funkcja. Czynniki glebotwórcze. Właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby .

2. Przegląd podstawowych metod analitycznych stosowanych w badaniu właściwości fizykochemicznych.

3. Różnorodność mikroorganizmów glebowych – znaczenie w procesach glebotwórczych i wpływ na żyzność gleby oraz wykorzystanie w ocenie stanu środowiska glebowego.

4. Metodyka pobierania próbek glebowych i przygotowanie prób do wykonania analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

5. Oznaczanie pH, wilgotności i maksymalnej pojemności wodnej oraz metody oznaczanie substancji organicznej w glebie.

6. Przyswajalne formy azotu glebowego – oznaczanie azotu amonowego.

7. Oznaczanie liczebności drobnoustrojów – ogólna liczba bakterii, grzybów, promieniowców, bakterii oligotroficznych i kopiotroficznych.

8. Oddychanie gleby.

9. Aktywność enzymatyczna gleby – spektrofotometryczne oznaczanie aktywności enzymatycznej na przykładzie dehydrogenaz.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną - przekazywanie określonych treści jako wprowadzenie do ćwiczeń w formie wypowiedzi ciągłej, usystematyzowanej, z uwzględnieniem specyficznej terminologii.

Laboratoryjna (eksperymentu) - studenci samodzielnie przeprowadzają eksperymenty w celu zbadania jakiegoś zjawiska. Podstawowym

elementem eksperymentu przygotowanie próbek do analiz, przeprowadzenie samej analizy, opis wyników i formułowanie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 021
Anna Augustyniuk-Kram, Paweł Boniecki 4/15 szczegóły
2 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 021
Anna Augustyniuk-Kram, Paweł Boniecki 4/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)