Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka 2 - zastosowanie metod statystycznych w naukach przyrodniczych WF-OB-INFO2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura uzupełniająca

1. Byrkit DR, Statistics today – a comprahensive introduction. Cummings Publ. Comp. 1987.

2. Marek T, Analiza skupień w badaniach empirycznych – Metody SAHN. PWN, 1989.

3. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, 2016

4. Blalock H., Statystyka dla socjologów, PWN, 1977.

5. Stanisz A. Biostatystyka, Wyd. UJ, 2005

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

Po ukończeniu kursu student rozumie znaczenie metod statystycznych i numerycznych dla opisu i interpretacji zjawisk i procesów biologicznych.

Posługuje się podstawowymi metodami statystycznymi i technikami informatycznymi do opisu zjawisk i analizy danych.

Rozumie znaczenie badań metod statystycznych w wyjaśnianiu podłoża procesów biologicznych i neurobiologicznych.

Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.

W zakresie umiejętności:

Umie sformułować hipotezy statystyczne i poprawnie konstruować problem badawczy i weryfikować hipotezy statystyczne.

Umie zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Stosuje na poziomie podstawowym metody statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych. Potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach

Wykazuje umiejętność rozwiązywania zadań i problemów statystycznych przy zastosowaniu odpowiednich wzorów statystycznych.

Posługuje się podstawowymi metodami statystycznymi oraz technikami obliczeniowymi adekwatnymi do stawianych problemów naukowych

Potrafi przeprowadzać analizę informacji pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski

W zakresie kompetencji społecznych:

Student konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na podstawach empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów biologicznych.

Wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach.

Potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie analizy swoich umiejętności, postaw i działań

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę, kolokwium/zaliczenie praktyczne.

Efekty kształcenia są weryfikowane w formie kolokwiów przeprowadzanych w trakcie zajęć.

W celu zaliczenia przedmiotu student powinien poprawnie rozwiązać zdania statystyczne wykorzystując odpowiednie wzory. Ocena końcowa z ćwiczeń jest wypadkową cząstkowych kolokwiów sprawdzających wiedzę z ćwiczeń. Zaliczenie jest w postaci pisemnego rozwiązywania zadań.

Zakres tematów:

Ćwiczenia poświęcone są samodzielnym obliczeniom statystycznym. Zajęcia praktyczne obejmują:

• Tworzenie szeregów rozdzielczych i graficzne przedstawianie struktury szeregu rozdzielczego (histogramy i wieloboki liczebności)

• Obliczanie podstawowych statystyk z szeregów rozdzielczych w postaci miar tendencji centralnych i mierników rozproszenia. (średnia oraz odchylenie standardowe metodą kumulacji i odchyleń, współczynniki zmienności)

• Analiza rozkładu z próby, miary asymetrii rozkładu

• Statystyka indukcyjna w tym: etapy realizacji badania naukowego, zasady formułowania celów naukowych, hipotez statystycznych, weryfikacja hipotez, Błędy I i II rodzaju.

• Parametryczne i nieparametryczne testy statystyczne (m.in. testy t-studenta, ANOVA, testy dla frakcji)

• analiza regresji,

• test Chi2,

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, praca ze studentami przy zastosowaniu wzorów statystycznych w trakcie samodzielnego rozwiązywania zadań statystycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala e-learning
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala e-learning
Krzysztof Szostek 18/20 szczegóły
2 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45, sala e-learning
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45, sala e-learning
Krzysztof Szostek 18/20 szczegóły
3 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, sala e-learning
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, sala e-learning
Krzysztof Szostek 6/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)