Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Odnawialne źródła energii – aspekt prawny WF-OB-OZEAP
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - prawo energetyczne

- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

materiały zostaną zamieszczone na platformie teams

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

A. Wiedza

1. Posługuje podstawową terminologią w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz zna podstawowe regulacje prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę odnawialnych źródeł energii

3. Identyfikuje instrumenty prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz otoczenie instytucjonalne

B. Umiejętności

4. Interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (Analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty, konstruuje proste normy prawne na podstawie przepisów prawa)

5. Potrafi przyporządkować instrumenty prawne do określonego zdarzenia, wskazując rozwiązanie prawne problemu

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia norm prawnych dla rozwoju i funkcjonowania odnawialnych źródeł energii

7. Potrafi pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

ocena niedost.

A. Wiedza

1. nie operuje podstawową terminologią oraz nie zna podstawowych regulacji prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii

2. nie posiada podstawowej wiedzy umożliwiającej charakterystykę odnawialnych źródeł energii,

3. nie identyfikuje podstawowych instrumentów i mechanizmów prawnych w zakresie odnawialnych źródeł energii

B. Umiejętności

4. Nie potrafi interpretować aktów prawa i na ich podstawie wyciągać poprawnych wniosków

5. Nie potrafi przyporządkować instrumentów prawnych do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Nie ma świadomości znaczenia norm prawnych dla rozwoju i funkcjonowania odnawialnych źródeł energii

7. Nie potrafi pracować indywidualnie oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej

ocena dostateczna:

A. Wiedza

1. Poprawnie operuje kilkoma terminami oraz zna kilka podstawowych regulacji prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę odnawialnych źródeł energii

3. Identyfikuje podstawowe instrumenty i mechanizmy prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii

B. Umiejętności

4. Dostatecznie potrafi zinterpretować podstawowe przepisy aktów prawa, posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje akty prawa

5. Dostatecznie potrafi przyporządkować instrumenty prawne do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Ma dostateczną świadomość znaczenia norm prawnych dla rozwoju i funkcjonowania odnawialnych źródeł energii

7. Dostatecznie potrafi pracować indywidualnie oraz współdziałać zespołowo

Ocena dobra:

A. Wiedza

1. Operuje podstawową terminologię, instrumenty i mechanizmy prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę odnawialnych źródeł energii,

3. Identyfikuje podstawowe instrumenty i mechanizmy prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii

B. Umiejętności

4. Interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (Analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty)

5. Dobrze potrafi przyporządkować instrumenty prawne do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia norm prawnych dla rozwoju i funkcjonowania odnawialnych źródeł energii, zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności

7. Potrafi dobrze pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz potrafi współdziałać w pracy zespołowej

ocena bardzo dobra:

A. Wiedza

1. Sprawnie operuje podstawową terminologię dotyczącą odnawialnych źródeł energii oraz zna regulacje prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę odnawialnych źródeł energii, potrafi powiązać je z instrumentami

3. Identyfikuje podstawowe instrumenty i mechanizmy prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii

B. Umiejętności

4. Sprawnie interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski, analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty, konstruuje proste normy prawne na podstawie przepisów prawa

5. Potrafi prawidłowo zastosować instrumenty prawne do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Ma wysoką świadomość znaczenia norm prawnych dla odnawialnych źródeł energii , zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie aspektu prawnego

7. Sprawnie pracuje indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziała w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role

Zakres tematów:

1. Miejsce i rola odnawialnych źródeł energii w polityce energetycznej kraju i UE.

2. Ramy prawne odnawialnych źródeł energii.

3. Bezpieczeństwo energetyczne a ochrona środowiska.

4. Bariery funkcjonowania OZE.

5. Gwarancje pochodzenia

10. System wsparcia bezpośredniego odnawialnych źródeł energii.

11. System wsparcia pośredniego odnawialnych źródeł energii.

12. 13. Proces inwestycyjny OZE.

14. Magazynowanie energii.

15. Kierunki rozwoju OZE.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Kinga Makuch-Łyczkowska 12/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)