Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie bioenergetyczne WF-OB-TBE
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Kuś J., Matyka M., Uprawa roślin na cele energetyczne, Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy 2010.

2. Szymczyk S. i inni., Biorafineria lignocelulozowa – uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne, red. M. Stolarski, J. Gołaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015.

3. „Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego - Przewodnik dla samorządów terytorialnych i inwestorów” Wydawnictwo Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej IBMiER, Warszawa 2003;

Efekty uczenia się:

EK 1 – student zna podstawową terminologię z zakresu paliw i biopaliw oraz technologii bioenergetycznych

EK 2 – student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień technologii bioenergetycznych

EK 3 – student posiada wiedzę na temat najważniejszych technologii wytwarzania biopaliw oraz zastosowania biomasy w energetyce.

Umiejętności:

EK 4 – student potrafi analizować technologie bioenergetyczne pod kątem ich oddziaływania na środowisko; potrafi oceniać biopaliwa z punktu widzenia celowości ich stosowania w transporcie i energetyce.

EK 5 – student formułuje kluczowe problemy w obszarze technologii bioenergetycznych

EK 6 – student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu technologii bioenergetycznych.

Kompetencje:

EK 7 – student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu technologii bioenergetycznych do oceny efektywności w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza.

EK 8 – student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

test

Zakres tematów:

Wprowadzenie do technologii bioenergetycznych

- cel rozwoju technologii bioenergetycznych: konsumpcja paliw transportowych i energetycznych, efekt cieplarniany, zamknięty obieg CO2

- technologie bioenergetyczne dla środków transportu: biopaliwa i biokomponenty, biopaliwa ciekłe i gazowe

- technologie bioenergetyczne dla energetyki: biopaliwa stałe, biopłyny i biopaliwa gazowe

Biopaliwa ciekłe

- definicja

- alkohole jako biokomponenty paliw do silników o zapłonie iskrowym: bioetanol, biobutanol - surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacujne

- FAME jako biopaliwo lub biokomponent paliw do silników o zapłonie samoczynnym: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacyjne

- biokomponenty węglowodorowe: surowce, technologie wytwarzania - Fischera - Tropscha, HVO, dimeryzacja alkoholi, własności eksploatacyjne

- biopaliwa dla lotnictwa: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacyjne

Biogaz jako paliwo dla środków transportu i energetyki - surowce, technologie wytwarzania (biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy), własności eksploatacyjne

Bio-DME jako biopaliwo dla środków transportu i energetyki: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacujne

Wykorzystanie biomasy stałej jako paliwa w instalacjach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w dużych zawodowych zakładach energetycznych - współspalanie z węglem kamiennym lyb brunatnym

- wykorzystanie biomasy stałej w małych i domowych instalacjach grzewczych

Dostępność surowców dla technologii bioenergetycznych w Polsce i w UE: odpady drewna, słoma, uprawy energetyczne

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 1424
Andrzej Kulczycki 8/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)