Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy edukacji ekologicznej WF-OB-WEDE
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Anderwald D.: Zielony pijar, czyli sztuka „uwodzenia” edukacją przyrodniczo-leśną. Stud. i Mat. CEPL w Rogowie, 1 (20), 2009,

2. Antczak A.: Poradnik edukacji leśnej, CILP, Warszawa, 2003 - 2009,

3. Będkowska H.: Wycieczka do lasu. Poradnik dla nauczycieli, rodziców

i opiekunów. Wyd. Multico, 2005,

4. Chrzanowski T.: ABC edukacji leśnej, CILP, Warszawa, 2007,

5. Chrzanowski T.: Model edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych, Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 18. Zeszyt 47 / 2 / 2016,

6. Czołnik B.: Edukacja leśna różnych grup wiekowych. Wskazówki psychologiczne, merytoryczne i metodyczne. Poradnik Edukacji Leśnej: 14,2004,

7. Grzywacz A.: Edukacja leśna społeczeństwa. Biblioteczka Leśniczego. Z. 138. Wyd. Świat. Warszawa, 2000,

8. Nowacka W., Staniszewski P., Gasek A.: Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa ich aktywności w lesie, Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 18. Zeszyt 47 / 2 / 2016,

9. Poręba-Konopczyńska A.:Współpraca leśnika i nauczyciela w edukacji leśnej. Poradnik Edukacji Leśnej, 14, 2004,

10. Żornaczuk A.: Analiza tablic informacyjnych na ścieżkach dydaktycznych w lasach na tle programu nauczania przyrody w szkołach podstawowych. Studia

i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, cz. 6, 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Chrzanowski T.: Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych

w 2015 roku, Warszawa 2016,

2. Chrzanowski T.: Wytyczne do tworzenia Programu edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnictwie, Warszawa 2003,

3. Czyżewska M.: Las, tajemnica i...szafa. Czy można wprowadzić innowacje do edukacji leśnej? Stud. i Mat. CEPL w Rogowie, Rogów, Zeszyt 15 (1), 2007,

4. Frąckowiak E., Jagodziński A. M.: Dlaczego o lesie w lesie? Stud. i Mat. CEPL w Rogowie, Rogów, Zeszyt 10, 2005,

5. Głuch G.: Edukacja przyrodniczo-leśna i rekreacja dzieci niepełnosprawnych w terenie oraz w salach edukacyjnych. Stud. i Mat. CEPL, Rogów 1 (24), 2010,

6. Gołoś G.: Questing i gry terenowe jako atrakcyjne rekreacyjno-edukacyjne formy aktywności Żornaczuk A. 2000. Analiza tablic informacyjnych na ścieżkach dydaktycznych w lasach na tle programu nauczania przyrody w szkołach podstawowych. Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, cz. 6.na terenach leśnych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, Rogów, R. 15. Zeszyt 34 / 1 / 2013.

7. Mrowińska I., Mrowiński P.: Treści edukacji leśnej oraz ich realizacja. Poradnik Edukacji Leśnej. Z.5. CILP. Warszawa 2003,

8. Terlecka M.: Edukacja Ekologiczna, Wybrane problemy, Krosno 2014, Wydawnictwo Armagraf,

9. Zadura J.: Edukacja i turystyka w Lasach Państwowych, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa 2013,

10. Zarządzenie Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia

9 maja 2003 roku w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student potrafi zidentyfikować i scharakteryzować podstawowe problemy środowiska społeczno-przyrodniczego o charakterze globalnym; zna przyczyny owych zagrożeń i konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego; rozumie konieczność podejmowania systemowych działań, w tym edukacyjnych, na rzecz ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego; orientuje się w obcojęzycznej literaturze przedmiotu.

Student zna ogólne założenia, cele nauczania oraz treści nauczania dotyczące edukacji ekologicznej, przyrodniczej i leśnej.

Umiejętności:

Student potrafi rozpoznać przyczyny problemów środowiska społeczno-przyrodniczego, przeanalizować możliwości przeciwdziałania, za pośrednictwem edukacji, poszczególnym problemom i wyprowadzić wnioski z proponowanych rozwiązań; potrafi poddać krytyce metody rozwiązywania zadanego problemu w ochronie środowiska. Student zna metody nauczania edukacji ekologicznej, przyrodniczej i leśnej. Potrafi je zastosować w praktyce dydaktycznej na zajęciach w szkole i poza szkołą, na zajęciach terenowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zadań studentów - ocena merytorycznej zawartości projektów oraz sposobu prezentacji

Zakres tematów:

1. Edukacja ekologiczna, edukacja przyrodnicza, edukacja leśna – wprowadzenie

2. Teoria i praktyka edukacji ekologicznej

3. Środowisko przyrodnicze jako dobro wspólne

4. Problemy prawne edukacji ekologicznej

5. Środowisko przyrodnicze jako miejsce edukacji społeczeństwa

6. Interesariusze zewnętrzni parków narodowych

7. Turystyka a edukacja ekologiczna

8. Plan edukacji ekologicznej parku narodowego

9. Lasy w ochronie przyrody i krajobrazu

10. Społeczne funkcje lasu, edukacja leśna społeczeństwa

11. Leśne kompleksy promocyjne - działalność edukacyjna

12. Edukacja ekologiczna na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego

13. Edukacja dzieci w zakresie ich bezpieczeństwa – wybrane problemy

14-15 Posumowanie. Analiza prac studentów

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna – prezentacja treści wykładu w programie Power Point

Wykład problemowy – omówienie jakiegoś szczegółowego zagadnienia

Indywidualna lektura tekstów – zapoznanie się z konkretnymi treściami w celu dyskusji problemu

Dyskusja - wspólne formułowanie konstruktywnych wniosków

MS Teams - platforma służąca realizacji zajęć w formie on-line

Moodle – platforma ma służyć jako pomoc dydaktyczna dla uczestników zajęć. Student będzie miał możliwość uzyskania materiałów z zajęć i dodatkowych treści.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Marcin Klimski 11/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)