Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne technologie i ich oddziaływanie na środowisko WF-OB-WSTOS
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa – pozycje: 1, 2, 3.

Literatura uzupełniająca – pozycje: 4, 5, 6, 7

1. Molenda Jacek: Technologia chemiczna. WSiP, Warszawa 1997.

2. Bartkiewicz Bronisław, Umiejewska Katarzyna: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. PWN, Warszawa 2010.

3. Schmidt-Szałowski Krzysztof, Szafran Mikołaj, Bobryk Ewa, Sentek Jan: Technologia chemiczna. Przemysł nieorganiczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

4. Surygała Jan (red): Vademecum rafinera. Ropa naftowa właściwości, przetwarzanie, produkty. WNT, Warszawa 2006.

5. Mazurkiewicz Adam (red.): Nanonauki i nanotechnologie. Stan i perspektywy rozwoju. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB. Radom 2007

6. Dobrzański Leszek: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego. WNT, Warszawa 2002.

7. Mihułka Mariusz (kierownik pracy): Charakterystyka technologiczna przemysłu włókienniczego w Unii Europejskiej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Student zna podstawowe metody otrzymywania substratów wykorzystywanych w przemyśle organicznym i nieorganicznym. Zna główne technologie otrzymywania wybranych produktów, wie na czym polegają i zna ich zastosowanie. Wykazuje znajomość podstawowych pojęć i terminologii z obszaru omawianych technologii. Zna główne zagrożenia środowiskowe związane z omawianymi technologiami.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi scharakteryzować kluczowe technologie przemysłu organicznego i nieorganicznego. Potrafi zidentyfikować kluczowe parametry omawianych procesów. Umie wskazać główne zagrożenia środowiskowe poszczególnych technologii i określić ich źródło.

KOMPETENCJE:.

Student jest przygotowany do merytorycznej dyskusji w zakresie współczesnych technologii przemysłu organicznego i nieorganicznego oraz ich potencjalnego oddziaływania na środowisko.

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie zna podstawowych metod otrzymywania substratów wykorzystywanych w przemyśle organicznym i nieorganicznym i nie wie na czym polegają. Wykazuje słabą znajomość podstawowych pojęć i terminologii z obszaru omawianych technologii. Nie zna zagrożeń środowiskowych związanych z omawianymi technologiami.

- na ocenę 3 (dst.): student słabo zna podstawowe metod otrzymywania substratów wykorzystywanych w przemyśle organicznym i nieorganicznym i słabo wie na czym polegają. Wykazuje słabą znajomość podstawowych pojęć i terminologii z obszaru omawianych technologii. Wykazuje słabą znajomość zagrożeń środowiskowych związanych z omawianymi technologiami.

- na ocenę 4 (db.): student zna podstawowe metod otrzymywania substratów wykorzystywanych w przemyśle organicznym i nieorganicznym i potrafi krótko omówić na czym polegają. Wykazuje słabą znajomość podstawowych pojęć i terminologii z obszaru omawianych technologii. Potrafi scharakteryzować zagrożenia środowiskowe związane z omawianymi technologiami

- na ocenę 5 (bdb.): student zna podstawowe metod otrzymywania substratów wykorzystywanych w przemyśle organicznym i nieorganicznym i doskonale wie na czym polegają. Wykazuje świetną znajomość podstawowych pojęć i terminologii z obszaru omawianych technologii. Doskonale orientuje się w zagrożeniach środowiskowych związanych z omawianymi technologiami

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi scharakteryzować kluczowe technologie przemysłu organicznego i nieorganicznego. Potrafi zidentyfikować kluczowe parametry omawianych procesów. Umie wskazać główne zagrożenia poszczególnych technologii i określić ich źródło.

- na ocenę 2 (nast.): student nie potrafi scharakteryzować kluczowych technologii przemysłu organicznego i nieorganicznego. Słabo identyfikuje kluczowe parametry omawianych procesów. Nie umie wskazać głównych zagrożeń środowiskowych poszczególnych technologii i ich źródła.

- na ocenę 3 (dst.): student słabo charakteryzuje kluczowych technologii przemysłu organicznego i nieorganicznego. Słabo identyfikuje kluczowe parametry omawianych procesów. Ma problemy ze wskazaniem głównych zagrożeń środowiskowych poszczególnych technologii i ich źródła.

- na ocenę 4 (db.): student umie scharakteryzować kluczowe technologie przemysłu organicznego i nieorganicznego. Identyfikuje kluczowe parametry omawianych procesów. Potrafi wskazać główne zagrożenia środowiskowe poszczególnych technologii i ich źródła.

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale potrafi scharakteryzować kluczowe technologie przemysłu organicznego i nieorganicznego. Identyfikuje kluczowe parametry omawianych procesów. Doskonale orientuje się w głównych zagrożeniach środowiskowych poszczególnych technologii i ich źródłach.

KOMPETENCJE:.

Oceniany jest stopień wiedzy z zakresu współczesnych technologii przemysłu organicznego i nieorganicznego oraz ich potencjalnego oddziaływania na środowisko.

Na ocenę z przedmiotu składa się przede wszystkim ocena z końcowego kolokwium zaliczającego. Przy ocenie końcowej uwzględniany będzie także udział studenta w prowadzonych rozmowach oraz obecność podczas zajęć.

Opis ECTS

1 ECTS =. 25-30 godzin

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do kolokwium zaliczającego: 30 godz.

konsultacje: 5 godzin

przygotowanie do wykładów: 15 godzin

suma godzin: 80 [80/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Zakres tematów:

Przykładowe tematy: tematy szczegółowe zostaną wybrane przez studentów:

1. Wprowadzenie

2. Ogólne problemy eksploatacyjne zakładów przemysłu chemicznego + wytwarzanie kwasu siarkowego

3. Produkcja nawozów mineralnych

4. Węgiel jako surowiec dla przemysłu chemicznego

5. Technologia przeróbki ropy naftowej

6. Otrzymywanie surowców do syntez organicznych

7. Podstawowe procesy w syntezie organicznej + wytwarzanie leków

8. Polimery i tworzywa sztuczne

9. Przemysł metalowy

10. Przemysł celulozowo-papierniczy

11. Garbarstwo

12. Przemysł spożywczy

13. Przemysł włókienniczy

14. Nanotechnologia

Metody dydaktyczne:

W ramach przedmiotu realizowane będą wykłady konwencjonalne, konwersatoryjne i seminaryjnych realizowane przez studentów. Sprawdzenie stopnia zrozumienia treści poszczególnych tematów będzie odbywało się podczas dyskusji prowadzonej po wykładzie. Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane kolokwium końcowym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 101
Anna Matuszewska 8/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)