Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie: Organizacja i zarządzanie środowiskiem WF-OB-SLOZS
Seminarium licencjackie (SEMLI) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 4
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura odpowiadająca tematom prac licencjackich przygotowywanych na seminarium.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna metodologię i metodykę pracy naukowej; prezentuje stanowisko przyjmowane przez autorów tekstów analizowanych na zajęciach, zna podstawowe kategorie i terminologię z obszaru ochrony i zarządzania środowiskiem; identyfikuje, klasyfikuje i interpretuje zagrożenia właściwego funkcjonowania składników środowiska przyrodniczego; zna i stosuje podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze w zakresie kontroli, analizy i ograniczania.

Umiejętności:

Student poprawnie zbiera oraz przygotowuje materiał niezbędny do napisania pracy licencjackiej; korzysta z komputera w zakresie niezbędnym do wyszukania informacji, organizowania warsztatu pracy; poprawnie selekcjonuje literaturę przedmiotu; korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim, prowadzi analizy, krytyczne oceny i poprawne wnioskowania; stawia hipotezy oparte na logicznych przesłankach dotyczące przyczyn zagrożeń; umie odnaleźć i nawiązać kontakt w sprawie pozyskania informacji o środowisku w instytucjach i różnego rodzaju podmiotach gospodarczych; potrafi pisać teksty zgodnie z wymogami metodologii prac naukowych; tworzy spójny tekst naukowy; rekonstruuje problemy omówione podczas seminarium.

Kompetencje:

Student wykazuje ostrożność i krytycyzm podczas analizy tekstów naukowych, informacji z Internetu oraz środków masowego przekazu, a tym samym w wyrażaniu własnych opinii. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne. Ponadto jest otwarty na dalsze zdobywanie wiedzy, rozwój świadomości ekologicznej oraz na kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym w branży związanej z ochroną środowiska

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w seminarium – 30

gromadzenie literatury - 15

samodzielna lektura tekstów – 15

konsultacje - 10

przygotowanie pracy - 20

suma godzin 90 [90:30(25)=3]

liczba ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową (semestr zimowy) składają się:

- obecność (w przypadku zajęć on-line na MS Teams lub zoom) i oceny cząstkowe z postępów w przygotowywaniu pracy licencjackiej.

Ocena końcowa jest średnią ważoną z obecności (1/4) i ocen z poszczególnych części pracy dyplomowej (3/4).

1. Ocena za obecność na zajęciach:

15-14 obecności - 5

13 obecności - 4,5

12-11 obecności - 4

10 obecności - 3,5

9-7 obecności - 3

6-0 obecności – 2

2. Ocena z części (rozdziału) pracy licencjackiej: przygotowanie w formie pisemnej rozdziału pracy, zgodnie ze spisem treści. Tekst oceniany jest pod względem merytorycznym, stylistycznym i gramatycznym. Do oceny brana jest również pod uwagę terminowość (zgodnie z ustalonym wspólnie podczas seminarium harmonogramem pracy) przekazania części pracy prowadzącemu (tygodniowe opóźnienie skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień).

Praca pisemna – autorski tekst o charakterze naukowym (30-40 stron), napisany zgodnie z omówioną na seminarium metodologią. Oceniana będzie umiejętność przekazu treści, wskazanie źródeł, poprawność merytoryczna.

Zakres tematów:

1. Oddanie sprawdzonych rozdziałów, omówienie możliwości korekty (2h).

2. Omówienie dalszych etapów pracy indywidualnej i zbiorowej (2h).

3. Wspólna analiza wybranych zagadnień i problemów badawczych stanowiących przedmiot badań poszczególnych prac.

4-11. Dotyczy zakresu tematycznego przygotowywanych prac licencjackich (omawianie treści poszczególnych części rozdziałów, analiza ewentualnych błędów, dyskusja kolejnych etapów pisania pracy) (18h).

12-13. Omówienie tez do egzaminu licencjackiego (4h).

14. Przekazanie prowadzącemu całości pracy. Przygotowanie do egzaminu licencjackiego (2h)

15. Podsumowanie i zaliczenia (2h).

Metody dydaktyczne:

Dyskusja - wspólne rozważanie zagadnień drogą pytań i odpowiedzi, formułowanie konstruktywnych wniosków, wykazywanie słuszności wyrażanych opinii oraz poddawanie ich krytyce

Analiza tekstów - przeprowadzana wspólnie podczas zajęć analiza i interpretacja tekstów przydatnych studentom do pracy dyplomowej

MS Teams - platforma służąca realizacji wykładów w formie on-line

Moodle – platforma ma służyć jako pomoc dydaktyczna dla uczestników wykładu. Student będzie miał możliwość uzyskania materiałów z zajęć, dodatkowych treści oraz zamieszczania poszczególnych części pracy licencjackiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 401
Agnieszka Klimska 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)