Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie: Antropologia ekologiczna WF-OB-SMAE
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 4
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1/ Birnbacher D., Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, przekł. B. Andrzejewski, P. Jackowski, Warszawa 1999.

2/ Böhme G., Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne, przekł. P. Domański, Warszawa 1998.

3/ Böhme G., Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego, przekł. J. Merecki, Warszawa 2002.

4/ Hałaczek B., Co ekologię z bioetyką łączy, „Studia Philosophiae Christianae ATK” 30(1994)2, 136-158.

5/ Łepko Z., Etologiczne inspiracje ekofilozofii, w: Dołęga J. M., Czartoszewski J. W., Skowroński A. (red.), Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, Warszawa 2001, 135-164.

6/ Łepko Z., Ku ekofilozofii, „Studia Philosophiae Christianae ATK” 30(1994)1, 21-34.

7/ Sadowski R., Łepko Z. (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od Raportu Brundtland, Towarzystwo Na-ukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2017, ss. 665.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student dostrzega wielorakie związki między elementami środowiskowymi.

Umiejętności: student sporządza proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawia zebranych danych; potrafi krytycznie oceniać informacje o środowisku.

Kompetencje: student dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy

ECTS:

udział w seminarium online na platformie Teams. Kod dostępu - jlsnv1y - 60

przygotowanie do seminarium - 60

konsultacje - 50

przygotowanie pracy pisemnej - 130

SUMA GODZIN 300 [300 : 60 = 5]

LICZBA ECTS - 5

Metody i kryteria oceniania:

ECTS:

udział w seminarium online na platformie Teams. Kod dostępu - jlsnv1y - 60

przygotowanie do seminarium - 60

konsultacje - 50

przygotowanie pracy pisemnej - 130

SUMA GODZIN 300 [300 : 60 = 5]

LICZBA ECTS - 5

Zakres tematów:

SEMESTR I

1/ Utrwalenie zasad metodyki pisarstwa naukowego (6 godz.)

- budowanie struktury pracy

- typy streszczania tekstów

- zasady sporządzania przypisów

2/ Problematyka biologicznej relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym (6 godz.)

- przyroda w człowieku i człowiek w przyrodzie

- kultura jako szczególna forma życia

- zagadnienie chorób cywilizacyjnych

3/ Problematyka psychicznej relacji człowieka do środowiska naturalnego (6 godz.)

- etologiczny postulat estetyki ekologicznej

- filozoficzny projekt estetyki ekologicznej

- zagadnienie cywilizacjnej destrukcji człowieczeństwa

4/ Problematyka etycznej ralacji człowieka do środowiska (6 godz.)

- geneza etyki środowiskowej

- odmiany etyki środowiskowej

- zagadnienie etosu ekologicznego przetrwania ludzkości

5/ Problematyka aktualnie realizowanych prac magisterskich (6 godz.)

- od Homo oekonomicus do Homo oekologicus

- pedagogiczne aspekty przezwyciężania kryzysu ekologicznego

SEMESTR II

1/ Problematyka uwikłania człowieka w kryzys ekologiczny (12 godz.)

- identyfikacja kryzysu ekologicznego

- zakresy ludzkiego doświadczania kryzysu ekologicznego

- cywilizacyjne przyczyny kryzysu ekologicznego

- grzechy śmiertelne cywilizowanej ludzkości

2/ Problematyka antropolgicznych aspektów techniki(10 godz.)

- geneza techniki

- odmiany techniki

- od techniki do technologii

3/ Problematyka aktualnie ralizowanych prac magisterskich (8 godz.)

- ekologiczny wymiar bezpieczeństwa państwa

- ekologiczne "Szczyty Ziemi"

- lokalne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

- pedagogiczne aspekty przezwyciężania kryzysu ekologicznego

Metody dydaktyczne:

Podstawę zaliczenia seminarium stanowi obecność na zajęciach, wygłoszenie referatu i semestralna praca pisemna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:00 - 18:30, sala e-learning
Zbigniew Łepko 4/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)