Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktywna ochrona gatunkowa WF-OB-AKOG
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aIQFhYm9htvGdNBiBIFu4wY9EjEI846Pdr1nduv6s_So1%40thread.tacv2/conversations?groupId=64b75b6f-ab56-4b58-86aa-bb6838bcc3ca&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1 Williams D.R., Pople R.G., Showler D.A., Dicks L.V., Child M.F., zu Ermgassen E.K.H.J., Sutherland W.J. 2013. Bird Conservation: Global evidence for the effects of interventions. Exeter, Pelagic Publishing.

2. Perrins C.M., Lebreton J.D., Hirons G.J.M. 1991. Bird Population Studies. Relevance to Conservation and management. Oxford University Press.

3. W. J. Sutherland, I. Newton, R. Green. 2004. Bird Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford UP

Literatura uzupełniająca:

Artykuły w języku angielskim dotyczące czynnej ochrony gatunkowej, w tym stosowanych metod, efektywności i uwarunkowań prowadzonych działań

Efekty uczenia się:

a) Efekty kształcenia

1. Wiedza:

EK 1 - Student zna metody czynnej ochrony gatunkowej zwierząt, zwłaszcza te dotyczące lęgowych ptaków siewkowych ; student identyfikuje i analizuje realne i potencjalne zagrożenia dla zwierząt mających podlegać czynnej ochronie

EK 2 - Student rozumie i wyjaśnia związki między ekologią, zachowaniem się zwierząt i metodami czynnej ochrony gatunków i siedlisk; potrafi wyjaśnić znaczenie i uwarunkowania aktywnych zabiegów ochronnych dla statusu gatunku i długoterminowej strategii planowania jego ochrony; student zna zasady etyczne i regulacje dotyczące prawnej i czynnej ochrony przyrody w Polsce

EK 3 - Student rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym w zakresie ekologii, behawioru oraz ochrony gatunkowej i obszarowej

2. Umiejętności

EK 4 - Student wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie i zespołowo; student potrafi określić zagrożenia środowiskowe, stawia poprawne hipotezy dotyczące przyczyn obserwowanych zjawisk; student potrafi wybrać i zastosować poznane techniki czynnej ochrony do ochrony wybranego gatunku

EK 5 - Student posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii, zachowania się zwierząt i ochrony przyrody; student korzysta z literatury, Internetu i innych informacji źródłowych w sposób krytyczny

EK 6 - Student sporządza proste raporty na podstawia zebranych danych; student użytkuje komputer w zakresie koniecznym do przygotowania analiz i prezentacji uzyskanych wyników

EK 7 - Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej; student interpretuje tekst naukowy; potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność krytycznej i kreatywnej oceny oaz weryfikacji przedstawianych prezentacji

3. Kompetencje:

EK 8 - Student doskonali swoje umiejętności zawodowe w pracy terenowej; dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy; student zachowuje krytycyzm w stosunku do informacji uzyskiwanych z literatury i Internetu, jest kreatywny w poszukiwaniu literatury do zadanego tematu

EK 9 - Student poprzez pracę w terenie a także przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz dyskusję dostrzega słabe i mocne strony swoich umiejętności, postaw i działań; student jest odpowiedzialny, w sposób etyczny podchodzi do chronionego gatunku, stosuje się do zasad obowiązujących na zajęciach również w zakresie bezpieczeństwa pracy w terenie

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Wiedza (EK 1-3)

Na ocenę 2 (ndst.)

EK 1 - Student nie zna metod czynnej ochrony zwierząt i ich siedlisk; student nie identyfikuje oraz nie analizuje realnych i potencjalnych zagrożeń dla zwierząt mających podlegać czynnej ochronie

EK 2 - Student nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić związków między ekologią, zachowaniem się zwierząt oraz możliwościami i formami czynnej ochrony gatunków i siedlisk ; nie potrafi wyjaśnić znaczenia czynnej ochrony dla zmian statusu gatunku, w kontekście planowania jego ochrony; student nie zna zasad etycznych i regulacji dotyczących prawnej i czynnej ochrony przyrody w Polsce

EK 3 Student nie rozpoznaje podstawowych terminów w języku angielskim w zakresie ekologii, behawioru oraz ochrony gatunkowej i obszarowej

Na ocenę 3 (dst.)

EK 1 - Student zna niektóre metody czynnej ochrony gatunkowej i siedlisk; nie potrafi przytoczyć przykładów ich zastosowania; ; student ma trudności z identyfikacją i analizą realnych i potencjalnych zagrożeń dla zwierząt mających podlegać czynnej ochronie.

EK 2 - Student wie, że istnieje związek między ekologią, zachowaniem się zwierząt i możliwościami oraz metodami ochrony, ale nie potrafi podać przykładów; nie potrafi wyjaśnić znaczenia i uwarunkowań czynnych działań ochronnych dla statusu gatunku w kontekście planowania jego ochrony; student zna jedynie fragmentarycznie zasady etyczne i regulacje dotyczące prawnej i czynnej ochrony przyrody w Polsce

EK 3 - Student rozpoznaje niektóre podstawowe terminy w języku obcym w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej, ale nie zawsze prawidłowo ich używa

Na ocenę 4 (db.)

EK 1 - Student zna większość metod czynnej ochrony gatunkowej wybranych grup zwierząt i potrafi przytoczyć przykłady ich zastosowania; student zazwyczaj nie ma trudności z identyfikacją i analizą realnych i potencjalnych zagrożeń dla zwierząt mających podlegać czynnej ochronie

EK 2 - Student wie, że istnieje związek między ekologią, zachowaniem się zwierząt i możliwościami oraz uwarunkowaniami metod ochrony; potrafi wyjaśnić znaczenie działań ochronnych dla zmian statutu gatunku w kontekście planowania strategii jego ochrony, ale nie potrafi podać przykładów takich zależności z literatury; student zna zasady etyczne i większość regulacji dotyczących prawnej i czynnej ochrony przyrody w Polsce

EK 3 - Student dobrze rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej

Na ocenę 5 (bdb.)

EK 1 - Student bardzo dobrze zna metody czynnych zabiegów ochronnych dla wybranych grup zwierząt; potrafi podać wiele przykładów; student bardzo dobrze identyfikuje i analizuje realne i potencjalne zagrożenia dla zwierząt mających podlegać czynnej ochronie

EK 2 - Student doskonale rozumie i wyjaśnia relacje między ekologią, zachowaniem się zwierząt oraz możliwościami i uwarunkowaniami metod czynnej ochrony; potrafi wnikliwie wyjaśnić znaczenie działań ochronnych dla zmian statusu gatunku w kontekście planowania strategii jego ochrony oraz podać przykłady z literatury takich relacji; student bardzo dobrze zna zasady etyczne i regulacje dotyczące prawnej i czynnej ochrony przyrody w Polsce

EK 3 - Student doskonale rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej i wykorzystuje je w przygotowaniu swoich wystąpień

Umiejętności (EK 4-7)

Na ocenę 2 (ndst.):

EK 4 - Student nie potrafi wykonać i opisać prostych zadań badawczych indywidualnie (zespołowo); student nie potrafi określić zagrożeń środowiskowych, nie potrafi stawiać poprawnych hipotez dotyczących przyczyn obserwowanych zjawisk; student nie potrafi wybrać i zastosować właściwych zabiegów czynnej ochrony do ochrony wybranego gatunku.

EK 5 - Student nie posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii, zachowania się zwierząt i ochrony przyrody, używa zazwyczaj jedynie potocznego słownictwa; student bezkrytycznie korzysta z literatury, Internetu i innych informacji źródłowych na zadany temat

EK 6 - Student nie potrafi sporządzić prostego raportu na podstawie zebranych danych; student nie potrafi wykorzystać komputera w zakresie koniecznym do przygotowania analiz i prezentacji uzyskanych wyników

EK 7 - Student nie umie przygotować wystąpienia ustnego z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej, korzysta z niesprawdzonych źródeł, tekst omawianego artykułu jest niepoprawnie przetłumaczony; student nie potrafi właściwie zinterpretować tekstu naukowego, nie potrafi pracować w zespole, nie posiada umiejętności krytycznej i kreatywnej oceny oaz weryfikacji przedstawianych prezentacji

Na ocenę 3 (dst.):

EK 4 - Student potrafi poprawnie wykonać indywidualnie i zespołowo proste zadania badawcze, ale ma problem z prawidłowym ich opisaniem; student ma trudności z realną oceną zagrożeń środowiskowych i w konsekwencji z postawieniem poprawnych hipotez dotyczących przyczyn obserwowanych zjawisk; student w większości sytuacji nie potrafi wybrać i zastosować właściwych zabiegów czynnej ochrony do ochrony wybranego gatunku

EK 5 - Student stara się posługiwać specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii, zachowania się zwierząt i ochrony przyrody, ale nadużywa słownictwa potocznego; student często bezkrytycznie korzysta z literatury, Internetu i innych informacji źródłowych na zadany temat

EK 6 - Student poprawnie sporządza proste raporty na podstawia zebranych danych, nie potrafi jednak wyciągnąć prawidłowych wniosków, a strona graficzna raportu pozostawia wiele do życzenia; student ma trudności z wykorzystaniem komputera w zakresie koniecznym do przygotowania analiz i prezentacji uzyskanych wyników

EK 7 - Student poprawnie przygotowuje wystąpienie ustne z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej, ma jednak problemy z tłumaczeniem naukowych tekstów w języku angielskim oraz wybraniem ważnego dla prezentacji materiału; student ma trudności z poprawną interpretacją tekstu naukowego, nie posiada umiejętności krytycznej i kreatywnej oceny oaz weryfikacji przedstawianych prezentacji, nie zawsze dobrze współpracuje w zespole

Na ocenę 4 (db.):

EK 4 - Student dobrze wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie (zespołowo); student potrafi określić zagrożenia środowiskowe, zazwyczaj stawia poprawne hipotezy dotyczące przyczyn obserwowanych zjawisk, ale nie zawsze potrafi wybrać i zastosować poznane techniki czynnej ochrony do ochrony wybranego gatunku

EK 5 - Student dobrze posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii, zachowania się zwierząt i ochrony przyrody; popełnia czasem błędy; student czasami bezkrytycznie korzysta z literatury, Internetu i innych informacji źródłowych na zadany temat

EK 6 - Student sporządza proste raporty na podstawia zebranych danych; wyciąga prawidłowe wnioski, ale strona graficzna raportu jest uboga; student nie wykorzystuje w pełni komputera w do przygotowania analiz i prezentacji uzyskanych wyników

EK 7 - Student dobrze przygotuje wystąpienia ustne z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej, prezentacja zawiera jednak błędy lub nie wykorzystuje wszystkich ważnych informacji zawartych w omawianych artykułach; student zazwyczaj nie ma trudności z poprawną interpretacją tekstu naukowego, nie zawsze jednak jest w stanie dokonać kreatywnej oceny i weryfikacji przedstawianych prezentacji

Na ocenę 5 (bdb.):

EK 4 - Student doskonale wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie i zespołowo; student bez problemów definiuje zagrożenia środowiskowe i stawia poprawne hipotezy dotyczące przyczyn obserwowanych zjawisk, zawsze potrafi wybrać i zastosować poznane techniki czynnej ochrony do ochrony wybranego gatunku

EK 5 - Student doskonale posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii, zachowania się zwierząt i ochrony przyrody; z literatury, Internetu i innych informacji źródłowych student korzysta zawsze w sposób krytyczny

EK 6 - Student sporządza proste raporty na podstawia zebranych danych; kreatywnie interpretuje wyniki i wyciąga prawidłowe wnioski , w pełni wykorzystując stronę graficzną (tabele i ryciny) do przedstawiania wyników

EK 7 - Student przygotowuje spójne i dobrze zaplanowane wystąpienie ustne z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej. Prezentacja zawiera wszystkie istotne informacje zawarte w przeczytanych artykułach, a artykuły są przetłumaczone bezbłędnie; ; student nie ma żadnych trudności z poprawną interpretacją tekstu naukowego, potrafi tez dokonać kreatywnej oceny prezentacji przedstawianych przez inne osoby.

Kompetencje (EK 8-9)

Na ocenę 2 (ndst.)

EK 8 - Student nie dba o rzetelność w pracy w terenie oraz wiarygodność uzyskanych wyników, jest bezkrytyczny w stosunku do informacji uzyskiwanych z literatury i Internetu, nie bierze udziału w dyskusji

EK 9 - Student podczas pracy w terenie a także w trakcie przygotowanie prezentacji multimedialnej nie dostrzega słabych i mocnych stron swoich umiejętności, postaw i działań; student jest nieodpowiedzialny, w sposób nieetyczny podchodzi do chronionego gatunku, nie stosuje się do zasad obowiązujących na zajęciach również w zakresie bezpieczeństwa pracy w terenie

Na ocenę 3 (dst.):

EK 8 - Student jedynie w niewielkim stopniu dba o rzetelność w pracy w terenie oraz wiarygodność uzyskanych wyników, często jest bezkrytyczny w stosunku do informacji uzyskiwanych z literatury i Internetu, zazwyczaj nie bierze udziału w dyskusji

EK 9 - Student podczas pracy w terenie a także w trakcie przygotowanie prezentacji multimedialnej nie zwraca uwagi i nie weryfikuje słabych stron swoich umiejętności, postaw i działań; etyczne podejście do chronionego gatunku nie jest dla studenta priorytetowe, regularnie nie stosuje się do zasad obowiązujących na zajęciach również w zakresie bezpieczeństwa pracy w terenie

Na ocenę 4 (db.):

EK 8 - Student stara się cały czas doskonalić swoje umiejętności zawodowe w pracy terenowej; dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy; student zazwyczaj zachowuje krytycyzm w stosunku do informacji uzyskiwanych z literatury i Internetu, nie zawsze jednak jest kreatywny w poszukiwaniu literatury do zadanego tematu

EK 9 - Student poprzez pracę w terenie a także przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz dyskusję zazwyczaj dostrzega słabe i mocne strony swoich umiejętności, postaw i działań; student jest odpowiedzialny, w sposób etyczny podchodzi do chronionego gatunku, zazwyczaj stosuje się do zasad obowiązujących na zajęciach również w zakresie bezpieczeństwa pracy w terenie

Na ocenę 5 (bdb.):

EK 8 - Student aktywnie doskonali swoje umiejętności zawodowe w pracy terenowej; jest rzetelny i wiarygodny w swojej pracy; student zawsze zachowuje krytycyzm w stosunku do informacji uzyskiwanych z literatury i Internetu, kreatywnie poszukuje literatury do zadanego tematu

EK 9 - Student poprzez pracę w terenie a także przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz dyskusję dostrzega słabe i mocne strony swoich umiejętności, postaw i działań; student jest odpowiedzialny, zawsze w sposób etyczny podchodzi do chronionego gatunku i stosuje się do wszystkich zasad obowiązujących na zajęciach, nie wyłączając dotyczących bezpieczeństwa pracy w terenie

Metody oceniania:

Ocena raportu z badań terenowych. Oceniana będzie praca indywidualna w terenie, oraz sposób prezentacji wyników (umiejętność opisania metody oraz przebiegu obserwacji, wnioski z obserwacji)

Ocena z prezentacji multimedialnej, streszczającej kilka artykułów lub zagadnień związanych z tematem zajęć. Oceniana będzie (a) umiejętność pracy w grupie, (b) forma, treść i sposób przedstawienia prezentacji oraz (c) umiejętność wyszukania odpowiedniego materiału do prezentacji

Ocena aktywności podczas zajęć (uczestniczenie w dyskusji)

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z raportu i oceny z prezentacji. Znacząca aktywność na zajęciach, zarówno w terenie, jak i w części audytoryjnej podwyższa końcową ocenę. Nieobecność na zajęciach wyjazdowych jest równoznaczna z niezaliczeniem zajęć.

Dalsze szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane uczestnikom w trakcie zajęć.

Zakres tematów:

1. Organizacja zajęć. Co to jest aktywna ochrona gatunku? Dlaczego chronimy w Polsce gatunki ptaków gnieżdżących się na ziemi?

2. Techniki pracy w terenie – zagadnienia etyczne i prawne

3. Techniki badań terenowych – bezpieczeństwo pracy w terenie

4. W jaki sposób planujemy aktywne działania ochronne

5. Przykłady aktywnych działań ochronnych na różnych gatunkach

6. Sposoby finansowania działań aktywnej ochrony gatunku – skąd wziąć fundusze

7. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – zagrożenia środowiskowe, populacyjne i związane z działalnością człowieka

8. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – metody redukcji liczebności i aktywności norki amerykańskiej i lisa

9. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – neutralizacja ssaków drapieżnych jako forma ochrony lęgowisk

10. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – po co stosujemy inkubatory i drewniane atrapy jaj

11. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – zwiększanie różnorodności genetycznej w koloniach

12. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – jak poprawić siedlisko gniazdowania – wypas kontrolowany i selektywna wycinka podrostu na wyspach

13. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – metody neutralizowania masowego wyroju meszek

14. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – na czym polega ocena bieżących efektów ekologicznych działań

15. Podsumowanie zajęć

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy (EK 1-3)

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny, wykłady konwersatoryjne, pokaz metod w terenie, dyskusja, indywidualna lektura tekstów naukowych, analiza treści materiału, prezentacje multimedialne

weryfikacja – aktywność na zajęciach

Efekty umiejętności (EK 4-7)

metoda dydaktyczna – pokaz metod w terenie, indywidualne obserwacje terenowe, pisanie raportu, prezentacje multimedialne, dyskusja nt. prezentacji i problemu

weryfikacja – raport z obserwacji, referat tematyczny

Efekt kompetencji (EK 8-9)

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, lektura tekstów z zakresu etyki, , dyskusja w czasie zajęć

weryfikacja – raport, ocena pracy w terenie, prezentacja multimedialna, aktywność i sumienność na zajęciach

Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny – przedstawienie tematyki, sposobu prowadzenia zajęć oraz wymagań i oczekiwań nt. pracy na zajęciach i indywidualnego przygotowywania się do raportu. Wyjaśnienie zasad nt. planowania, przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnej, Omówienie terminu wyjazdu oraz warunków w bazie terenowej

Wykład konwersatoryjne – uzupełnianie, wyjaśnianie, ewentualne również uściślenie treści tematycznych dot. przedstawianej na danych zajęciach prezentacji

Badania (obserwacje) terenowe – pokaz metod i pracy w terenie, indywidualne badania (obserwacje) w terenie, przygotowanie raportu z prac terenowych

Indywidualna lektura tekstów naukowych - indywidualna lektura materiałów naukowych angielskojęzycznych (książka, czasopismo, Internet), niezbędnych do przygotowania prezentacji multimedialnych na wylosowany temat

Analiza treści materiału – omówienie, wspólnie z studentami na zajęciach, treści przedstawianego referatu w celu wyjaśnienia treści niezrozumiałych i ewentualnej ich weryfikacji

Dyskusja – omawianie prezentacji (forma, zakres tematyczny i sposób przedstawienia), jak również treści w niej zawartych. Omawianie pracy w terenie, związanych z nią zagadnień etycznych i zagrożeń.

Prezentacja multimedialna – prezentacja w programie PowerPoint lub równoważnym na wylosowany temat. W przypadku prezentacji indywidualnych powinny one trwać nie mniej niż 25 min i nie więcej niż 30 min, w przypadku prezentacji zespołowych nie powinny trwać krócej niż 45 min i nie dłużej niż 60 min.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Referat tematyczny/prezentacja multimedialna na wylosowany temat – sposobem weryfikacji efektów kształcenia będzie ocena jakości pracy wykonanej przy przygotowaniu i wygłoszeniu referatu/prezentacji. Oceniana będzie treść tj. poziom merytoryczny, sposób przedstawienia tj. zaprezentowanie się studenta w czasie prezentacji oraz forma tj. sposób przygotowania prezentacji w PowerPoint

Raport z badań (obserwacji) – weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywała się także przez ocenę wykonania indywidualnego raportu z badań lub obserwacji

Indywidualna ocena przygotowania, aktywności i sumienności podczas zajęć, zgodnie z przedstawionymi wcześniej (przed wyjazdem w teren)regułami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 9:30, e-learning, sala e-learning
jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 13:15, Zajęcia terenowe, sala ZT
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 13:15, Zajęcia terenowe, sala ZT
jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 13:15, Zajęcia terenowe, sala ZT
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 13:15, Zajęcia terenowe, sala ZT
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 13:15, Zajęcia terenowe, sala ZT
Dariusz Bukaciński, Arkadiusz Buczyński 8/8 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)