Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasada odpowiedzialności w ochronie środowiska WF-OB-ZOS
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a33eeddc759da44e9a3d69d91249169e5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=87d50380-413d-498f-8ea8-5c17b613b6e7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Łepko, Zbigniew, 2001, Etologiczne inspiracje ekofilozofii, w: Ochrona środowiska społeczno- przyrodniczego w filozofii i teologii, red.Józef M. Dołęga, Jacek Wojciech Czartoszewski i Antoni Skowroński. Warszawa: Wydaw. UKSW, s. 135–163.

Kuzior, Aleksandra, 2007, Odpowiedzialność człowieka za przyrodę w perspektywie kryzysu ekologicznego. w: Studia Ecologiae et Bioethicae 5/2007, s. 115–124.

Birnbacher D., 1999, Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, "Oficyna Naukowa", Warszawa.

Dzwonkowska, Dominika, 2007, Wkład Hansa Jonasa w filozofię odpowiedzialności. w: Studia Ecologiae et Bioethicae 5/2007, s. 143–156.

Filek, Janina (2004): Wprowadzenie do etyki biznesu. Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej.

Filek, Janina (2013): Społeczna odpowiedzialność biznesu. Jako nowa wersja umowy społecznej. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Gasparski, Wojciech (red.) (2013): Biznes, etyka, odpowiedzialność. Podręcznik akademicki. we współpracy z Anna Lewicka-Strzałecka, Dariusz Bąk, Bolesław Rok i Julita Sokołowska. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.

Rok, Bolesław (2013): Społeczna odpowiedzialność biznesu, w: Biznes, etyka, odpowiedzialność. Podręcznik akademicki, red.Wojciech Gasparski. we współpracy z Anna Lewicka-Strzałecka, Dariusz Bąk, Bolesław Rok i Julita Sokołowska. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.

Rosół P., 2017, Hans Jonas. O etycznej odpowiedzialności nauki i tehniki, Universitas, Kraków.

Jonas, Hans (2004): Teoria odpowiedzialności: podstawowe rozróżnienia, w: Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe, red.Jacek Filek. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 205–214.

Moń, Ryszard, 2001, Etyka globalna. Utopia czy konieczność u progu trzeciego milenium ? w: Warszawskie Studia Teologiczne (XIV), s. 181–191.

Główkowski, Wojciech, 2009, Zastosowanie zasady odpowiedzialności Hansa Jonasa we współczesnej ekologii. w: Problemy Ekorozwoju vol. 4 (2), s. 95–99.

Główkowski, Wojciech, 2007, Rozwój a zadada odpowiedzialności, w: Zarządzanie rozwojem. Aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, red.Barbara Piontek i Franciszek Piontek. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne., s. 285–295.

Klincewicz, Krzysztof (2013): Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywa pracownika raport z badań. Warszawa, Bydgoszcz: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; Forum Związków Zawodowych; Uniwersytet Warszawski.

Żemigała, Marcin (2007): Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji. Kraków, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna uwarunkowania i wskazania zasady odpowiedzialności

Student identyfikuje praktyczne kwestie związane z omawianymi zagadnieniami

Umiejętności:

Student objaśnia kluczowe uwarunkowania zasady odpowiedzialności

Student analizuje praktyczne kwestie związane z poruszanymi zagadnieniami

Kompetencje:

Student dyskutuje omawiane zagadnienia

Student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii

Student jest zorientowany na rozwiązywanie problemów

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w zajęciach 30 godz.

przygotowanie referatu 15 godz.

przygotowanie do kolokwium 15 godz.

suma godzin: 60

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): student nie zna uwarunkowań i reguł zasady odpowiedzialności, nie potrafi identyfikować praktycznych kwestii związanych z omawianymi zagadnieniami,

Ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu uwarunkowania i reguły zasady odpowiedzialności, poprawnie identyfikuje tylko niektóre praktyczne kwestie związane z omawianymi zagadnieniami,

Ocena 4 (db): student zna uwarunkowania i reguły zasady odpowiedzialności, właściwie identyfikuje praktyczne kwestie związane z omawianymi zagadnieniami,

Ocena 5 (bdb): student doskonale zna uwarunkowania i reguły zasady odpowiedzialności, znakomicie identyfikuje praktyczne kwestie związane z omawianymi zagadnieniami,

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): student nie objaśnia kluczowych uwarunkowań kwestii dotyczących zasady odpowiedzialności, nie analizuje praktycznych kwestii związanych z poruszanymi zagadnieniami,

Ocena 3 (dst): student w dostatecznym stopniu objaśnia kluczowe uwarunkowania zasady odpowiedzialności, pobieżnie analizuje praktyczne kwestie związane z poruszanymi zagadnieniami,

Ocena 4 (db): student właściwie objaśnia kluczowe uwarunkowania i reguły zasady odpowiedzialności, poprawnie analizuje praktyczne kwestie związane z poruszanymi zagadnieniami,

Ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze objaśnia kluczowe uwarunkowania i reguły zasady odpowiedzialności, szczegółowo analizuje praktyczne kwestie związane z poruszanymi zagadnieniami,

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): student nie dyskutuje omawianych zagadnień, nie zachowuje krytycyzmu w wyrażaniu opinii, jest zorientowany na rozwiązywanie problemów

Ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu dyskutuje omawiane zagadnienia, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, podejmuje próby rozwiązywania problemów

Ocena 4 (db): student dyskutuje omawiane zagadnienia, często zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, jest zorientowany na rozwiązywanie problemów

Ocena 5 (bdb): student dyskutuje omawiane zagadnienia, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, rozwiązuje pojawiające się problemy

Na ocenę końcową składają się: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie wystąpienia z użyciem prezentacji na wybrany temat, ewentualne oceny cząstkowe będące wynikiem sprawdzania wiedzy etapowej oraz ustna wypowiedź w czasie kolokwium.

Zakres tematów:

Kryzys ekologiczny jako kryzys relacji człowiek - środowisko

Rozkwit i (pozorny) sukces nauk przyrodniczych i techniki

Działanie człowieka w środowisku - społeczeństwo i ryzyka

Etyka odpowiedzialności

Profil decydenta - sprawcy czynu

Proces decyzyjny w ochronie środowiska

Skuteczność i moralność w procesie decyzyjnym w ochronie środowiska

Odpowiedzialność w systemach zarządzania środowiskowego

Zasada przezorności i rezyliencji

Kultura zarządzania i przywództwo

Społeczna odpowiedzialności biznesu

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy

Metoda dydaktyczna: wykład informacyjny i problemowy

Weryfikacja - kolokwium ustne

Efekty umiejętności

Metoda dydaktyczna: dyskusja, referat, lektura tekstów

Weryfikacja - indywidualna ocena aktywności na zajęciach, indywidualna ocena przygotowania do zajęć

Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny i problemowy - treść jest bezpośrednio przekazywana w gotowej do zapamiętania postaci, włączane będą ilustracje problemów naukowych i/lub praktycznych.

Dyskusja - będzie odbywać się po każdej lekturze, w ramach jej omawiania oraz przy omawianiu referatu.

Referat - student przygotowuje wystąpienie na wybrany z proponowanego przez prowadzącego zestawu temat.

Lektura tekstów - indywidualna lektura tekstów przeznaczonych do analizy w czasie poszczególnych zajęć.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwium ustne - weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywała się także poprzez ocenę z kolokwium ustnego.

Indywidualna ocena aktywności na zajęciach - indywidualnie każdy uczestnik zajęć zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła zaangażowania studenta na zajęciach

Indywidualna ocena przygotowania do zajęć - indywidualnie każdy uczestnik zajęć zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła przygotowania studenta do zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Grzegorz Embros 4/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)