Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne- część ogólna WK-S-PC
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740 ze zm.).

Literatura obowiązkowa:

1. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2019.

2. E. Skowrońska-Bocian, J.W. Kocot, A. Brzozowski, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2018.

3. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys część ogólnej, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna. Tom 1, Warszawa 2012.

2. Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna. Tom 2, Warszawa 2008.

3. E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- ocena 2 (ndst) - student nie zna podstawowych pojęć i instytucji z zakresu części ogólnej prawa cywilnego; nie zna treści przepisów; nie ma wiedzy z zakresu doktryny oraz judykatury;

- ocena 3 (dst) - student w ograniczonym stopniu zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu części ogólnej prawa cywilnego; ma słabo uporządkowaną wiedzę z treści przepisów oraz zagadnień prawnych powstałych na tym tle; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat najważniejszych kontrowersji i problemów omawianych w doktrynie; słabo także orientuje się w judykaturze;

- ocena 4 (db) - student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu części ogólnej prawa cywilnego; ma dość dobrze uporządkowaną wiedzę z treści przepisów oraz zagadnień prawnych powstałych na tym tle; posiada średnio uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych kontrowersji i problemów omawianych w doktrynie; dość dobrze orientuje się w judykaturze;

- ocena 5 (bdb) - student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu części ogólnej prawa cywilnego; ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę z treści przepisów oraz zagadnień prawnych powstałych na tym tle; posiada dobrze uporządkowaną wiedze na temat najważniejszych kontrowersji i problemów omawianych w doktrynie oraz orientuje się w judykaturze.

Umiejętności:

- ocena 2 (ndst) - student nie potrafi analizować treści przepisów oraz przedstawiać zagadnień prawnych; niedostatecznie formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego i nie potrafi prezentować poglądów doktryny oraz rozstrzygnięć judykatury; nie potrafi znajdować i wykorzystywać źródeł informacji z zakresu części ogólnej prawa cywilnego;

- ocena 3 (dst) - student w ograniczonym stopniu potrafi analizować treść przepisów oraz przedstawiać zagadnienia prawne; słabo formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego i częściowo potrafi prezentować poglądy doktryny oraz rozstrzygnięcia judykatury; słabo potrafi znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu części ogólnej prawa cywilnego;

- ocena 4 (db) - student potrafi właściwie analizować treść przepisów oraz przedstawiać zagadnienia prawne; dobrze formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego i zadowalająco potrafi prezentować poglądy doktryny oraz rozstrzygnięcia judykatury; dość dobrze potrafi znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu części ogólnej prawa cywilnego;

- ocena 5 (bdb) - student potrafi całkowicie poprawnie analizować treść przepisów oraz przedstawiać zagadnienia prawne; bardzo dobrze formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego i bardzo dobrze potrafi prezentować poglądy doktryny oraz rozstrzygnięcia judykatury; bezbłędnie potrafi znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu części ogólnej prawa cywilnego.

Kompetencje:

- ocena 2 (ndst) - student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu rozwiązanie problemów z zakresu części ogólnej prawa cywilnego - np. rozwiązania kazusów, sporządzenia opinii, analiz, referatów; nie angażuje się w przebieg zajęć i nie przedstawia własnych poglądów i krytycznych wypowiedzi;

- ocena 3 (dst) - student słabo potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu rozwiązanie problemów z zakresu części ogólnej prawa cywilnego - np. rozwiązania kazusów, sporządzenia opinii, analiz, referatów; okazjonalnie angażuje się w przebieg zajęć i przedstawia własne poglądy i krytyczne wypowiedzi;

- ocena 4 (db) - student potrafi dobrze zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu rozwiązanie problemów z zakresu części ogólnej prawa cywilnego - np. rozwiązania kazusów, sporządzenia opinii, analiz, referatów; często i aktywnie angażuje się w przebieg zajęć i przedstawia własne poglądy i krytyczne wypowiedzi;

- ocena 5 (bdb) - student potrafi bardzo dobrze zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu rozwiązanie problemów z zakresu części ogólnej prawa cywilnego - np. rozwiązania kazusów, sporządzenia opinii, analiz, referatów; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg zajęć i przedstawia własne poglądy i krytyczne wypowiedzi.

Zakres tematów:

1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego; Pojęcie, zakres i zasady prawa cywilnego; Systematyka prawa cywilnego; Historia prawa cywilnego w Polsce; Źródła prawa cywilnego.

2. Normy prawa cywilnego; Wykładnia prawa cywilnego; Zbieg norm; Rozkład ciężaru dowodu, domniemania; Stosowanie prawa cywilnego.

3. Stosunek cywilnoprawny; Prawo podmiotowe; Rodzaje praw podmiotowych; Nabycie, zmiana i utrata prawa podmiotowego; Wykonywanie praw podmiotowych, Nadużycie prawa; Kolizja praw podmiotowych.

4. Podmioty stosunków cywilnoprawnych; Osoby fizyczne; Indywidualizacja osób fizycznych; Dobra osobiste (pojęcie i rodzaje); Ochrona dóbr osobistych; Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.

5. Osoby prawne (pojecie i rodzaje); Powstanie i funkcjonowanie osób prawnych; Dobra osobiste osób prawnych i ich ochrona; Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

6. Pojęcie konsumenta; Szczególna ochrona konsumenta; Pojęcie przedsiębiorcy; Firma i zasady prawa firmowego.

7. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych; Rzeczy (pojęcie i rodzaje), części składowe, przynależności, pożytki; Przedmioty inne niż rzeczy; Przedsiębiorstwo; Majątek i mienie.

8. Oświadczenie woli; Wykładnia oświadczeń woli; Czynności prawne (pojęcie i rodzaje); Treść i elementy czynności prawnej; Warunek i termin.

9. Forma czynności prawnych; Formy szczególne i ich rodzaje; Skutki niedochowania formy.

10. Wady oświadczenia woli (brak świadomości lub swobody w powzięciu decyzji i wyrażeniu woli, pozorność, błąd i podstęp, groźba).

11. Sankcje czynności prawnych (nieważność bezwzględna, nieważność względna, bezskuteczność zawieszona, bezskuteczność względna).

12. Zawarcie umowy; Swoboda zawierania umów i jej ograniczenia; Sposoby (tryby) zawierania umów.

13. Przedstawicielstwo; Pełnomocnictwo (pojęcie i rodzaje); Udzielenie i wygaśnięcie pełnomocnictwa; Prokura.

14. Przedawnienie i terminy zawite; Istota przedawnienia; Obliczanie biegu terminu przedawnienia; Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne (ćwiczenia):

- praca z tekstem aktów prawnych (analiza treści przepisów);

- przedstawianie i analiza stanowiska doktryny i orzecznictwa w omawianych kwestiach;

- prezentacja i omówienie przykładowych dokumentów;

- rozwiązywanie kazusów;

- studium przypadku;

- dyskusja;

- praca w grupach;

- indywidualna lektura wskazanej literatury oraz orzecznictwa.

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach);

- aktywny udział w zajęciach;

- pozytywny wynik kolokwium i końcowego zaliczenia.

Forma zaliczenia - kolokwium:

- pisemne kolokwium w połowie semestru oraz zaliczenie końcowe w formie ustnej odpowiedzi.

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

- pozytywna ocena merytorycznego przygotowania do zajęć i aktywności podczas zajęć (każdy student zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła merytorycznego przygotowania studenta do zajęć i zaangażowania w ich przebieg);

- pozytywna ocena znajomości treści programowych przedmiotu.

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się następujące elementy:

- obecność na zajęciach;

- merytoryczne przygotowanie do zajęć i aktywność podczas zajęć;

- oceny uzyskane z pisemnego kolokwium w połowie semestru oraz z zaliczenia końcowego w formie ustnej odpowiedzi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 302
Arkadiusz Mróz 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)