Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązki i uprawnienia wiernych WK-S-O-W
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aj5ZKdZ-Rys9eGja6mrOL0D6hxJjzhypvpaCjKK27NyI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=30798923-060d-4ca3-853b-48de4828700e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Semestr I (zajęcia stacjonarne oraz e-learning)
Zajęcia prowadzone zdalnie w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams będą odbywać się w następujących terminach: 28 X, 4 XI, 18 XI, 25 XI, 2 XII, 9 XII, 16 XII, 22 XII, 13 I, 20 I. W pozostałych terminach, zajęcia będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie uczelni. Powyżej opisany sposób przeprowadzania zajęć może ulec zmianie w przypadku, gdy zostaną odpowiednio zmienione obowiązujące akty prawne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulagatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984.

2. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011.

3. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II-1, Księga II. Lud Boży, red. J. Krukowski, Pallottinum 2005.

Literatura uzupełniająca:

Inne komentarze do Kodeksu Prawa Kanonicznego, do Księgi II "Lud Boży".

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3)

Ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii z zakresu prawa kanonicznego dotyczącej praw i obowiązków wiernych; nie posiada uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień z prawa kanonicznego odnoszących się do pozycji prawnej wiernych w Kościele; nie dysponuje uporządkowaną wiedzą o korzystaniu przez wiernych ze swych praw i podporządkowaniu się obowiązkom w Kościele.

Ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu prawa kanonicznego dotyczącą praw i obowiązków wiernych; posiada słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z prawa kanonicznego odnoszących się do pozycji prawnej wiernych w Kościele; dysponuje znacznie ograniczoną, uporządkowaną wiedzą o korzystaniu przez wiernych ze swych praw i podporządkowaniu się obowiązkom w Kościele.

Ocena 4 (db): student zna podstawową terminologię z zakresu prawa kanonicznego dotyczącą praw i obowiązków wiernych; posiada uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z prawa kanonicznego odnoszących się do pozycji prawnej wiernych w Kościele; dysponuje częściową wiedzą o korzystaniu przez wiernych ze swych praw i podporządkowaniu się obowiązkom w Kościele.

Ocena 5 (bdb): student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu prawa kanonicznego dotyczącą praw i obowiązków wiernych; posiada w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z prawa kanonicznego odnoszących się pozycji prawnej wiernych w Kościele; dysponuje kompletną wiedzą o korzystaniu przez wiernych ze swych praw i podporządkowaniu się obowiązkom w Kościele.

Umiejętności (EK4-6)

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi analizować i interpretować poszczególnych przepisów aktów prawnych odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; nie potrafi, w oparciu o przepisy powszechnego prawa kościelnego, interpretować aktów prawnych, dotyczących statusu prawnego wiernych w Kościele; nie znajduje i nie wykorzystuje informacji z zakresu korzystania przez wiernych ze swych praw i podporządkowania się obowiązkom w Kościele.

Ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować i interpretować poszczególne przepisy aktów prawnych odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; jedynie częściowo potrafi, w oparciu o przepisy powszechnego prawa kościelnego, interpretować akty prawne, dotyczące statusu prawnego wiernych w Kościele; z błędami znajduje i wykorzystuje informacje z zakresu korzystania przez wiernych ze swych praw i podporządkowania się obowiązkom w Kościele.

Ocena 4 (db): student właściwie potrafi analizować i interpretować poszczególne przepisy aktów prawnych odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; zadowalająco potrafi, w oparciu o przepisy powszechnego prawa kościelnego, interpretować akty prawne, dotyczące statusu prawnego wiernych w Kościele; prawidłowo znajduje i wykorzystuje informacje z zakresu korzystania przez wiernych ze swych praw i podporządkowania się obowiązkom w Kościele.

Ocena 5 (bdb): student w pełni potrafi analizować i interpretować poszczególne przepisy aktów prawnych odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; bezbłędnie potrafi, w oparciu o przepisy powszechnego prawa kościelnego, interpretować akty Prawne, dotyczące statusu prawnego wiernych w Kościele; bezbłędnie i prawidłowo znajduje oraz wykorzystuje informacje z zakresu korzystania przez wiernych ze swych praw i podporządkowania się obowiązkom w Kościele.

Kompetencje (EK 7-8)

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi prawidłowo zaplanować i wykonać zadań, w tym zadań w zespole, mających na celu wszechstronne zastosowanie poszczególnych przepisów prawa kościelnego odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, nie formułuje tez i nie wyciąga logicznych wniosków oraz nie wyraża konstruktywnych uwag krytycznych.

Ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu prawidłowo zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu wszechstronne zastosowanie poszczególnych przepisów prawa kościelnego odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, rzadko formułuje tez i wyciąga logiczne wnioski, wyrażając konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena 4 (db): student właściwie potrafi zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu wszechstronne zastosowanie poszczególnych przepisów prawa kościelnego odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułując tezy i wyciągając logiczne wnioski oraz wyrażając konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena 5 (bdb): student prawidłowo potrafi zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu wszechstronne zastosowanie poszczególnych przepisów prawa kościelnego odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułując tezy i wyciągając logiczne wnioski oraz wyrażając konstruktywne uwagi krytyczne.

Na ocenę końcowa składają się:

1. obecność na zajęciach - dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności; każde następne nieusprawiedliwione

nieobecności skutkują obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia

2. ocena z egzaminu ustnego.

Forma egzaminu z ustnego na pisemny może ulec zmianie w przypadku, jeśli zostaną odpowiednio zmienione obowiązujące akty prawne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.

Zakres tematów:

1. Wierni w Kościele.

2. Obowiązki i prawa wszystkich wiernych.

3. Obowiązki i prawa wiernych świeckich.

4. Kształcenie duchowieństwa.

5. Niższe i wyższe seminaria duchowne.

6. Formacja alumnów.

7. Inkardynacja i ekskardynacja duchownych.

8. Przynależność duchownego do Kościoła partykularnego, do prałatury personalnej, lub do instytutu życia konsekrowanego.

9. Obowiązki i prawa duchownych.

10. Utrata stanu duchownego.

11. Prałatury personalne.

12. Stowarzyszenia wiernych.

13. Publiczne stowarzyszenia wiernych.

14. Prywatne stowarzyszenia wiernych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 302
Marek Stępień 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)