Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychologii klinicznej WSE-PS-PPK
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aB69qO5IS8vau_dMLas2z4K9u3RXDY_VDvt8OEsMOV_I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b2231112-df13-40e7-aae5-507a8debb8d8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aB69qO5IS8vau_dMLas2z4K9u3RXDY_VDvt8OEsMOV_I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b2231112-df13-40e7-aae5-507a8debb8d8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. Carson R., Mineka S. Butter, J., Psychologia zaburzeń, GWP, Gdańsk 2003. 2. Cierpiałkowska L., Sęk H. (red.). Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 2020.

3. Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L., Psychopatologia. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.

4. Sęk H., Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 2007, tom I i II.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EW_01 - Definiuje podstawowe pojęcia na gruncie psychologii klinicznej

EW_02 - Opisuje funkcjonalnie człowieka chorego (zburzenia somatyczne, psychiczne, osobowości, uzależnienia)

EW_03 - Wskazuje i opisuje problemy w funkcjonowaniu człowieka chorego, starszego, osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego

Umiejętności:

EU_01 - Wykorzystuje zdobytą wiedzę o procesach psychicznych człowieka chorego w analizie indywidualnych przypadków

EU_02 - Dostrzega różnice w funkcjonowaniu osób z poszczególnymi zaburzeniami

EU_03 - Potrafi wskazać metody oddziaływań pomocowych wobec poszczególnych trudności zdrowotnych

Kompetencje społeczne:

EK_01 - Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze przedmiotu

EK_02 - Rozumie i docenia znaczenie uczciwości poznawczej w działaniach własnych i innych osób, prezentuje postawę etyczną

Metody i kryteria oceniania:

70% egzamin pisemny

15% aktywność na zajęciach

15% obecność

Student jest zobligowany do uczestnictwa w zajęciach.

Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Egzamin w formie pisemnej - pytania otwarte/problemowe

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1.Funkcjonowanie człowieka w warunkach choroby, reakcje na chorobę, postawy wobec choroby chorego i jego otoczenia

2.Sposoby rozumienia normalności i zdrowia (norm w psychologii klinicznej)

3.Choroby przewlekłe i nieuleczalne, opieka paliatywna. Problemy chorego z afazja.

4.Zaburzenia procesów poznawczych (spostrzegania, myślenia, pamięci, uwagi, świadomości, orientacji) i procesów

emocjonalno-motywacyjnych 5.Psychologia kliniczna dziecka.

6.Psychologiczne uwarunkowania chorób somatycznych (WZA, WZB) 7.Nerwice i ich geneza.

8.Zaburzenia nastroju

9.Zaburzenia wczesnodziecięce

10.Zaburzenia osobowości

11. Schizofrenia

12.Psychologiczne aspekty starzenia się i starości, psychologiczne problemy rehabilitacji osób starych, zaburzenia późnego okresu dorosłości

13.Zaburzenia wywołane zażywaniem środków psychoaktywnych 14.Uzaleznienie od Internetu

15. Współczesne zagrożenia zdrowia: anoreksja, bulimia, otyłość.

Metody dydaktyczne:

- wykład interaktywny

- dyskusja w grupie

- analiza przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Justyna Kurtyka-Chałas 13/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)