Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opieka paliatywna i hospicyjna WSE-PS-OPiH
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 19
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bartko A., Pawlikowski J., Ewolucja opieki paliatywno-hospicyjnej: od terminalnie do prenatalnie chorych, "Archiwum Historii i filozofii medycyny" 2016, nr 79.

Kacperczyk A., Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

Kucharska E. , Rola pracownika socjalnego w pomocy pacjentom hospicyjnym i ich rodzinom, "Studia Socialia Cracoviensia 7 (2015) nr 2 (13).

Walden – Gałuszko K.: Podstawy opieki paliatywnej, PZWL, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

PS1_W13

Ma podstawową wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania

instytucji opiekuńczych i terapeutycznych.

PS1_U10

Potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów socjalnych i

prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki

planowanych działań.

PS1_U10

Umie stosować metody pracy socjalnej procesach pomocy, opieki,

interwencji, szczególnie w stanach terminalnych.

PS1_K07

Wykorzystując swoją wiedzę socjalnych aspektach prawnych,

ekonomicznych oraz medycznych, aktywnie włącza się w przygotowanie

i realizację projektów społecznych/socjalnych o charakterze

socjalnym, edukacyjnym oraz zdrowotnym.

Wiedza:

- zna typowe struktury i instytucje społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które składają się na opiekę paliatywna i hospicyjna,

- wie jak w perspektywie historycznej ukształtował się współczesny ruch hospicyjny,

- zna i rozumie koncepcje wielosektorowości pomocy społecznej.

Umiejętności:

- umie wskazać założenia ruchu hospicyjnego i opieki paliatywnej oraz ocenić ich

efektywność,

- potrafi opracowywać strategie działań w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej,

- dostrzega i analizuje dylematy etyczne w opiece paliatywnej i hospicyjnej.

Kompetencje:

- dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności,

- kooperuje oraz efektywnie współpracuje z innymi specjalistami celem skutecznego udzielania

pomocy,

- prawidłowo organizuje działanie i stosuje zasady etyki zawodowej pracownika socjalnego.

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz.

lektura zadanych tekstów - 20 godz.

konsultacje - 5 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 20 godz.

Suma godz. - 75

Liczba ECTS - 75 godz. = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.Na ocenę końcową z konwersatorium składa się ocena z aktywnego udziału i przygotowania do zajęć - 20%, obecność na konwersatorium - 20%, ocena z wykonania prezentacji i jej omówienia - 60% .

Zakres tematów:

1. Geneza i rozwój ruchu hospicyjnego.

2. Zagadnienia definicyjne dotyczące obszaru opieki paliatywnej i hospicyjnej.

3. Istota opieki paliatywnej.

4. Idea holizmu w opiece nad terminalnie chorym

5. Hanna Chrzanowska pionierka pielęgniarstwa społecznego.

6. Pokaz multimedialny.

7. Wybrane zagadnienia z opieki paliatywnej nad ludźmi w podeszłym wieku.

8. Komunikacja z pacjentem nieuleczalnie chorym.

9. Rola i zadania pracownika socjalnego w pomocy pacjentom hospicyjnym i ich rodzinom.

10. Stres w pracy pracowników socjalnych opiekujących się chorymi terminalnie,

11. Problematyka wypalenia zawodowego.

12. Walka z bólem i cierpieniem.

13. Wsparcie rodzin przeżywających żałobę.

14. Potrzeby osób w stanie terminalnym.

15. Etyczny aspekt opieki nad osobą terminalnie chorą.

Metody dydaktyczne:

Konwersacja, pokazy audiowizualne, dyskusja mająca na celu wyciągnięcie logicznych i spójnych wniosków. Stawianie studentom pytań problemowych.

Zajęcia kończą zaliczeniem w postaci wykonanej prezentacji, wraz z podaniem źródeł oraz Bibliografii, 30-35 slajdów. Ponadto istotnym elementem jest aktywność Studenta na zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 101
Jolanta Łodzińska 16/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)