Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Asystent rodziny - wybrane zagadnienia WSE-PS-ARWZ
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

1.De Robertis C., przy współpracy B.Blanc, F.Lesimple, H.Pascal (1998) Metodyka działania w pracy socjalnej. Katowice:

Wydawnictwo Naukowe Śląsk

2.De Robertis C., Pascal H. (1999) Postepowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami Katowice:

Śląsk Wydawnictwo Naukowe

3.Krasiejko I. (2010) Metodyka działania asystenta rodziny: podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej.

Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe

4.Łecki K., Szóstka. A. (1999) Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, Katowice: Śląsk

5.Nocun A., Szmagalski J. (1996) Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Porozumiewanie się, rozwiazywanie problemów i konfliktów Warszawa: Interart

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada wiedzę o jednym z głównych środowisk życia człowieka jakim jest rodzina, jej strukturze, dynamice, warunkach optymalnego rozwoju.

Student posiada wiedzę na temat dysfunkcji rodziny.

Student posiada wiedzę na temat grup i więzi społecznych istotnych dla pracy socjalnej.

Umiejętności:

Student dostrzega, nazywa i interpretuje zjawiska społeczne w obrębie rodziny dysfunkcyjnej.

Student potrafi opracować strategię diagnozy i oddziaływania wobec rodziny z dysfunkcją.

Student potrafi wskazywać rozwiązania konkretnych problemów społecznych w obrębie rodziny, prognozować ich przebieg i przewidywać skutki.

Kompetencje:

Student dostrzega potrzebę współpracy z różnymi specjalistami w celu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej.

Nakład pracy studenta:

Udział w konwersatorium: 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 20 godzin

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godzin

Konsultacje: 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności)

- aktywny udział w zajęciach

- egzamin w formie pisemnej - 5 pytań otwartych problemowych

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1.Kompetencje pracownika socjalnego

2. Na czym polega asystentura rodziny?

3.Podstawowe umiejętności komunikacyjne w pracy z rodzina

4.Diagnozowanie rodziny i środowiska rodzinnego

5. Genogram w pracy z rodziną

6.Metody i techniki pracy z klientem i rodzina cz.I

7.Metody i techniki pracy z klientem i rodzina cz.I

8. Dysfunkcja środowiska rodzinnego

9.Podstawowe umiejętności wychowawcze i terapeutyczne

10.Pomoc skoncentrowana na rozwiązaniach

11.Planowanie pomocy rodzinie i monitorowanie jej funkcjonowania

12.Zespół interdyscyplinarny

13.Etyka pracy asystenta rodziny

14.Ewaluacja pracy własnej

15. Rozwijanie własnych kompetencji zawodowych

Metody dydaktyczne:

- wykład interaktywny

- dyskusje grupowe

- analizy przypadków (case study)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 104
Justyna Kurtyka-Chałas 7/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)