Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interwencja kryzysowa WSE-PS-IK
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

1. Badura-Madej W. Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych. Katowice 1999.

2.Greenstone J.L., Leviton S.C., Interwencja kryzysowa. Gdańsk 2004

3.James R.K., Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa 2010

4.Kubacka-Jasiecka D. Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa 2010

5. Kurtyka-Chałas J., Truszkowska J., Żałoba i strata – ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.

6. Kurtyka-Chałas J. Poczucie osamotnienia u kobiet doświadczających straty męża. [w] Wasilewska-Ostrowska K. (red.) Różne oblicza samotności. Konteksty pedagogiczne. Difin, Warszawa 2019, s. 85-108.

7.Lipczyński A. Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2007.

8. Steuden S., Kurtyka-Chałas J. (2009) „Dynamika procesu przeżywania straty związanej ze śmiercią współmałżonka”. [W] S. Steuden, K. Janowski Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. Lublin: WN KUL, s.123-144

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EW_01 - Student zna metody diagnozowania i interwencji kryzysowej stosowane w pracy socjalnej

EW_02 - Student potrafi wskazać podstawowe teorie z zakresu interwencji kryzysowej.

EW_03 - Student posiada wiedzę teoretyczną na temat omówionych sytuacji kryzysowych.

Umiejętności:

EU_01 - Student potrafi proponować rozwiązania dla sytuacji interwencyjnych i umie przewidywać ich skutki

EU_01 - Student zna i potrafi zastosować metody interwencji kryzysowej dla poszczególnych sytuacji kryzysowych

Kompetencje:

EK_01 - Student szanuje różnice kulturowe

EK_02 - Student rozumie potrzebę współpracy wielospecjalistycznej dla celów optymalizowania procesu pomocowego.

Nakład pracy studenta:

Udział w konwersatorium: 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 20 godzin

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godzin

Konsultacje: 5 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

60% egzamin pisemny

20% aktywność na zajęciach

20% obecność

Egzamin w formie pisemnej - 5 pytań otwartych/ opisowych

Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Zakres tematów:

Uczestnik zajęć zapozna się z wybranymi obszarami interwencji kryzysowej:

1.Kryzys i interwencja kryzysowa – teorie.

2. Modele interwencji kryzysowej

3.Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej cz.I i II

4.Procedury stosowane w interwencji kryzysowej

5.Kryzys zagrożenia życia – samobójstwa

6.Kryzys utraty – żałoba

7.Interwencja w sytuacji kataklizmów i katastrof

8.Napaść seksualna

9.Przemoc ze strony partnera

10.Kryzys nałogu

11.Zespół Stresu Pourazowego (PTSD)

12.Praca z dzieckiem w sytuacji kryzysu

13.Interwencja związana z porwaniem zakładników

14.Jak zapewnić bezpieczeństwo interwentowi?

15.Nowe trendy w interwencji kryzysowej

Metody dydaktyczne:

- wykład interaktywny

- dyskusja w grupie

- analiza przypadków (case study)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 104
Justyna Kurtyka-Chałas 7/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)