Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawna ochrona pracy z elementami ergonomii WSE-PS-POPzEE
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 54
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Kowal E., Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, Warszawa-Poznań 2002.

2.Nycz T., Kodeks pracy z komentarzem, Tarnobrzeg 2011.

3.Rączkowski B., BHP w praktyce, Gdańsk 2012.

4.Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i

higieny pracy, (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

5.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.).

6.Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

(Dz.U. Nr 167, poz.1322 tekst jednolity).

7.Wieczorek S., Żukowski P., Organizacja bezpiecznej pracy, Tarnobrzeg 2009.

Literatura uzupełniająca:

1.Dyrektywa europejska 90/269/EWG w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów

kręgosłupa pracowników.

2.Kowal R., Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu substancji i preparatów niebezpiecznych, Wrocław 2007.

3.Łodzińska J., Wypadki i świadczenia powypadkowe,

"Firma bez barier" 01/2008, Warszawa 2008.

4.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na

stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973).

Efekty uczenia się:

PS1_W03

Zna typowe struktury instytucje społeczne (

prawne), w szczególności te, które składają się na

system pomocy społecznej i są z nim powiązane; wyróżnia ich

podstawowe elementy.

PS1_U04

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym z zakresu prawa pracy i ergonomiii w celu

analizowania ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania

sytuacji; potrafi analizować uwarunkowania kulturowe, polityczne,

psychologiczne, prawne, gospodarcze sytuacji trudnych osób, rodzin,

społeczności.

PSU13

Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne

obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu w zakresie prawa pracy i ergonomii.

PS1_K01

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu prawa pracy i ergonomii i rozwijać swoje profesjonalne

umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii.

Opis ECTS:

udział w wykładach - 30 godzin

przygotowanie się do wykładów - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje - 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.Na ocenę

końcową z konwersatorium składa się ocena z aktywnego udziału i przygotowania do zajęć - 20%, obecność na

konwersatorium - 20%, ocena z zaliczenia ustnego - 60% .

Zakres tematów:

1.Źródła prawa pracy krajowego i międzynarodowego. Kodeks Pracy jako podstawa działania pracodawcy.

2.System prawa pracy w Polsce. Aktualne akty prawne.

3.Obowiązki pracodawcy. Obowiązki pracownika. Odpowiedzialność pracownika za naruszenie przepisów bhp.

4.Ustawowa definicja wypadku przy pracy. Wymagania formalno prawne związane z procedurą powypadkową. Pokaz

multimedialny.

5.Świadczenie powypadkowe.

6.Wypadki w drodze do pracy i z pracy. Kwalifikacja zdarzeń wypadkowych.

7. Szkolenia wstępne z zakresu bhp (instruktaż ogólny i stanowiskowy).

8. Szkolenia okresowe jako realizacja ustawowego obowiązku.

9.Profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne).

10.Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w toku pracy. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

11.Podstawowe pojęcia z zakresu ergonomii. Rodzaje, cele i zadania ergonomii. Humanizacja pracy poprzez organizację

układu: człowiek – maszyna – warunki otoczenia.

12.Projektowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii na przykładzie stanowiska komputerowego.

13.Omówienie kampanii zainicjowanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Międzynarodową Organizację Pracy.

14.Repetytorium i zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Konwersacja, pokazy audiowizualne, dyskusja mająca na celu wyciągnięcie logicznych i spójnych wniosków. Stawianie

studentom pytań problemowych.

Zajęcia kończą się zaliczeniem ustnym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 107
Jolanta Łodzińska 44/54 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)