Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka WSE-PS-BPRC
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 54
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.Doleżych B., Łaszczyca P. (red.), Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, Toruń 2004.

2.Malinowski A., Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, Zielona Góra 2004.

3.Mięsowicz I. (red.), Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, Warszawa 2001.

4.Tobiasz-Adamczyk B., Wybrane elementy zdrowia i choroby., Kraków 2000.

5.Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne Podstawy Kształcenia i Wychowania, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

PS1_W09

Zna i rozumie koncepcję bio-socjo-kulturową rozwoju człowieka; posiada wiedzę o źródłach i naturze różnorodnych problemów człowieka (sytuacje trudne, kryzysowe, krytyczne)

PS1_U04

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu analizowania ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania

sytuacji; potrafi analizować uwarunkowania kulturowe, polityczne, psychologiczne, prawne, gospodarcze sytuacji trudnych osób, rodzin, społeczności.

PS1_U06

Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji osób, grup i lokalnych społeczności; diagnozuje potrzeby i zasoby (potencjały, siły).

PS1_K08

Potrafi doskonalić swój warsztat pracy pracownika socjalnego.

Opis ECTS:

udział w wykładach - 30 godzin

przygotowanie się do wykładów - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje - 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Zaliczenie z oceną - Student odpowiada pisemnie na pytania opisowe. Na ocenę końcową z przedmiotu składa się aktywny udziału i przygotowanie studenta do zajęć - 20%, obecność na zajęciach - 20%, ocena z zaliczenia ustnego 60%.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć. Zapoznanie Studentów z Syllabusem. Podstawowe pojęcia: rozwój, rozwój osobniczy, rozwój filogenetyczny.

2. Czynniki egzogenne w życiu płodowym. Fazy rozwoju płodu. Pokaz multimedialny.

3. Czynniki hominizacji - biologiczne oraz społeczno-kulturowe.

4. Stereotypy, uprzedzenia, stygmatyzacja.

5. Potrzeby ludzkie: biologiczne i psychiczne.

6. Cechy potrzeb. Hierarchia potrzeb według Maslowa.

7. Styl życia i jego związek ze zdrowiem.

8. Stres w życiu człowieka. Stres - definicja, rodzaje, skutki.

9. Czynniki wpływające na jakość i długość życia.

10. Cechy myślenia potocznego. Cechy myślenia naukowego.

11. Rola rodziny w wychowaniu dziecka. Socjalizacja pierwotna.

12. Funkcje rodziny.

13. Anoreksja i bulimia. Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem. Pokaz multimedialny.

14. Modele starzenia się (fizjologiczny i patologiczny). Czynniki warunkujące pomyślne starzenie się. Aktywność fizyczna jako podstawowy filar promocji zdrowia.

15. Repetytorium i pisemne zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się w formie wykładu konwersatoryjnego. Ponadto - dyskusja dydaktyczna, zmierzająca do zdiagnozowania patologii społecznych zaburzających prawidłowy rozwój człowieka. Pytania problematyczne kierowane do studentów, pokaz audiowizualny.

Zajęcia kończą się zaliczeniem pisemnym

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala 107
Jolanta Łodzińska 44/54 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.