Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomoc społeczna WSE-PS-PSpoł
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bojanowska E., Krzyszkowski J., Pomoc społeczna: od opieki do pomocy, (w:) Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, Bojanowska E., Grewiński M., Rymsza M., Uścińska G., Warszawa 2018, s. 313-341.

Krzyszkowski J., Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Łódź 2005.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66.

Literatura uzupełniająca:

Krzyszkowski J., Ewolucja publicznej pomocy społecznej w Polsce, (w:) Frysztacki K., Praca socjalna. 30 wykładów, PWN, Warszawa 2019, s. 198-212.

Krzyszkowski J., Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny, Warszawa 2008.

Poławski P. (red.), Warunkowość i kontraktualizm w pomocy społecznej. Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje, IPiSS, Warszawa 2018.

Sałustowicz P., Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

ocena 2 (ndst) - student nie zna najważniejszych etapów ewolucji instytucji pomocy społecznej; student nie posiada wiedzy o systemie pomocy społecznej w Polsce; student nie zna podstaw prawnych i struktury organizacyjnej pomocy społecznej w Polsce. Student nie potrafi scharakteryzować pomocy społecznej jako instytucji polityki społecznej państwa; student nie potrafi przyporządkować odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i określić zakresu udzielanych przez nie świadczeń.

ocena 3 (dst,) - student w stopniu podstawowym zna najważniejsze etapy ewolucji instytucji pomocy społecznej; student posiada słabo uporządkowaną wiedzę o systemie pomocy społecznej w Polsce i wybranych krajach; student w ograniczonym zakresie zna podstawy prawne i strukturę organizacyjną pomocy społecznej w Polsce. Student w stopniu podstawowym potrafi scharakteryzować pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa; potrafi przyporządkować wybrane grupy odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i w stopniu podstawowym określić zakres udzielanych przez nie świadczeń.

ocena 4 (db) - student zna główne etapy ewolucji instytucji pomocy społecznej; student posiada uporządkowaną wiedzę o systemie pomocy społecznej w Polsce i wybranych krajach; student zna podstawy prawne i strukturę organizacyjną pomocy społecznej w Polsce. Student potrafi samodzielnie wskazać cechy pomocy społecznej jako instytucji polityki społecznej państwa; student potrafi przyporządkować większość odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i określić zakres udzielanych przez nie świadczeń.

ocena 5 (bdb) - Student zna najważniejsze etapy ewolucji instytucji pomocy społecznej; student posiada pełną wiedzę o systemie pomocy społecznej w Polsce i w wybranych krajach; student zna podstawy prawne i posiada kompletną wiedzę o strukturze organizacyjnej pomocy społecznej w Polsce. Student potrafi wyczerpująco scharakteryzować pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa; student potrafi przyporządkować wszystkie kategorie odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i określić zakres udzielanych przez nie świadczeń

Zajęcia prowadzone metodą wykładu informacyjnego i wykładu konwersatoryjnego oraz indywidualną lekturą tekstów.

Studenci zobowiązani są do korzystania z udostępnianych materiałów online z poszanowaniem praw własności intelektualnej.

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość dwóch nieobecności niezależnie od przyczyny).

2. Ocena merytoryczna wygłoszonego i oddanego referatu.

3. Ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej.

4. Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane w formie pisemnej

Zakres tematów:

1. Geneza pomocy społecznej w Polsce do 1918 r.

2. Pomoc społeczna w Polsce po odzyskaniu niepodległości.

3. Pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia społecznego.

4. Podstawy prawne i finansowe funkcjonowania systemu pomocy społecznej.

5. Instytucja, cele i zasady pomocy społecznej.

6. Zadania i funkcje pomocy społecznej.

7. Świadczenia pomocy społecznej.

8. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej

9. – 13. Przyczyny udzielania pomocy społecznej

14. Pomoc społeczna jako instrument przeciwdziałania ubóstwu oraz marginalizacji i ekskluzji społecznej.

15. Przyszłość pomocy społecznej. Rola usług społecznych w systemie pomocy społecznej.

Metody dydaktyczne:

Wiedza:

- student zna genezę i najważniejsze etapy ewolucji systemów pomocy społecznej;

- student posiada wiedzę systemie pomocy społecznej;

- student zna podstawy prawne i strukturę organizacyjną systemu pomocy społecznej w Polsce;

- student ma wiedzę o przeobrażeniach wybranych instytucji społecznych, o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych przeobrażeń.

Umiejętności:

- student potrafi scharakteryzować pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa;

- student potrafi przyporządkować odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i określić zakres udzielanych przez nie świadczeń;

- student potrafi analizować, oceniać, selekcjonować różne źródła dotyczące sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności.

Kompetencje społeczne:

- student ma świadomość dylematów pomocy społecznej i potrafi zaproponować sposób ich rozwiązania oraz przedstawić jego potencjalne konsekwencje,

- student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą pracownika socjalnego,

- staje się bardziej otwarty na dostrzeganie i interpretowanie zjawisk społecznych,

- dostrzega swoje możliwości poznawcze i rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji.

Opis ECTS:

obecność na zajęciach: 30 godzin

przygotowanie referatu wraz z prezentacją: 20 godz.

przygotowanie do pisemnego zaliczenia przedmiotu: 30 godzin

konsultacje: 10 godzin

Suma godzin: 90 [90:30(25)=3]

Liczba ECTS: 3

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 104
Elżbieta Bojanowska 20/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.