Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka społeczna WSE-SO-ES
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 48
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aR-jnc--XsPQhqdPEJtKA_FMETF0DKfE-Z-URITGNZUI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f7ea55ef-b518-445b-ac9c-2d166643b577&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

B. Chyrowicz B., O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków 2008

J. Teichman J., Etyka społeczna, Warszawa 2002

M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji. Warszawa 2020

M. Sułek, J. Świniarski, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wyd. Naukowe PWN 2001

T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Wyd. WAM 2002

11. A. Zduniak, Chrześcijańska etyka społeczna a współczesne formy solidarności w socjologii Karla Gabriela, „Zeszyty Naukowe KUL” 2009, nr 4 (208), s. 73-93.

Efekty uczenia się:

EW - Student ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych,

moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje

społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach,

naturze, zmianach i sposobach działania; ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

EU - Student prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu

rozwiązania konkretnego zadania z zakresu socjologii; wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

UK - Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu socjologa

Nakład pracy studenta:

Udział w wykładzie - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie pracy pisemnej/prezentacji - 20 godzin

Konsultacje - 5 godzin

Suma godzin: 75 = około 3 ECTS

W tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim - 35 godzin = 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach - 10%

Aktywny udział w dyskusjach - 20%

Praca pisemna - 30%

Egzamin końcowy pisemny - 40%

Na ocenę ndst (2) - student nie posiada wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Zakres tematów:

1. Obszar zainteresowań etyki. Przedmiot, zakres i funkcje etyki. Geneza i przedmiot refleksji etycznej.Moralność a etyka. Etyka normatywna a etyka opisowa.

2. Historia myśli etycznej - od starożytności do czasów nowożytnych

3. Przegląd podstawowych stanowisk etycznych: utylitaryzm, personalizm, Kantyzm, etyka obowiązku

4. Etyka normatywna a etyka opisowa. Psychologia i socjologia moralności.

5. Problem uniwersalności norm etycznych i moralnych: pryncypializm, relatywizm, umiarkowany sytuacjonizm, immoralizm

6. Współczesne problemy etyczne: dylematy bioetyki

7. Etyka w społeczeństwie cyfrowym. Etyczne problemy związane z rozwojem technologii informacyjnych

8. Przemiany ekonomiczne we współczesnym społeczeństwie a kwestie etyczne

9.Etyka w stosunkach pracy i etyka biznesu. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

10. Zawodowe kodeksy etyczne i ich rola w regulowaniu praktyk zawodowych

11. Wartości religijne i ich rola w życiu społecznym. Koncepcja etosu światowego

12. Etyka personalistyczna. Dylematy moralne

13.Ponowoczesna etyka społeczna. Moralność społeczeństwa masowego

14. Etyka społeczna wobec wyzwań globalizacji

15. Konflikty wartości a sytuacje etyczne. Zasady podejmowania decyzji etycznych. Podstawy etycznej analizy sytuacji decyzyjnych.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Agnieszka Zduniak 44/48 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)