Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klasyczne teorie socjologiczne WSE-SO-KTS
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 48
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Na zajęciach studenci zdobywają umiejętność odczytywania podstawowych zrębów myśli socjologicznej z tekstów twórców klasycznych teorii socjologicznych począwszy od A. Comte'a po funkcjonalną socjologię T. Parsonsa. Potrafią podejmować dyskusję ich genezy, charakteru oraz uwarunkowań społecznych. Dostrzegają ich kontynuacje/dyskontynuacje w w perspektywie szerszego rozwoju myśli socjologicznej. Nabywają umiejętność problematyzowania podstawowych wątków omawianych teorii, umieszczania ich w układzie chronologicznym oraz streszczania podstawowych debat i/lub kontrowersji z nimi związanych. Oprócz rozeznania w teoriach słuchacze kursu zyskają umiejętność twórczego wyzyskiwania elementów omawianych kierunków dla potrzeb konstruowania teoretycznego zaplecza własnych propozycji projektów badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Na pozytywna ocenę z ćwiczeń składają się:

- uczestnictwo w zajęciach prowadzonych stacjonarnie (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione)

- systematyczna lektura zadanych tekstów i udział w dyskusji

- realizacja zadania badawczego w grupach dwuosobowych polegającego na zaprezentowaniu streszczenia i systematyzacji głównych wątków poruszanych w zadanej grupie tekstów z wykorzystaniem technik prezentacji multimedialnej

- przedstawienie w formie pisemnej zarysu projektu badawczego (5-10 stron A4) odwołującego się do wybranych koncepcji teoretyczne spośród tych omawianych na zajęciach

Za każde zadanie wystawiana jest ocena cząstkowa na podstawie kryteriów podanych w opisie poniżej.

Na ocenę ndst (2,0) student:

- nie wykazuje się aktywnością na ćwiczeniach

- nie identyfikuje większości omawianych teorii socjologicznych względnie ogranicza się do ich rozpoznania, jednak dla żadnej z nich nie identyfikuje podstawowych problemów badawczych i wiodących propozycji teoretycznych

- nie potrafi powiązać poszczególnych koncepcji teoretycznych genetycznie i merytorycznie

- nie potrafi zrekonstruować podstawowych kierunków rozwoju w ramach klasycznych teorii socjologicznych

- nie podejmuje się przygotowania zadania w postaci przedstawienia na forum grupy ćwiczeniowej streszczenia i systematyzacji jednej z teorii socjologicznych; względnie - sposób prezentacji treści wzbudza poważne wątpliwości co do ich faktycznego przyswojenia i zrozumienia

- nie przedstawia pisemnego zarysu projektu badawczego, lub przedstawiony zarys nie spełnia podstawowych wymogów formalnych i merytorycznych

Na ocenę dst (3,0) student:

- jest sporadycznie aktywny na ćwiczeniach

- identyfikuje niektóre z omawianych teorii socjologicznych,

- potrafi zidentyfikować podstawowe problemy badawcze oraz wiodące propozycje teoretyczne dla przynajmniej niektórych z omawianych teorii socjologicznych

- potrafi częściowo wykazać związki genetyczne i merytoryczne pomiędzy omawianymi koncepcjami

- potrafi zrekonstruować podstawowe kierunki rozwoju w ramach klasycznych teorii socjologicznych, jednak zaprezentowana wizja ewolucji myślenia socjologicznego ma wiele niedociągnięć

- podejmuje się przygotowania zadania w postaci przedstawienia na forum grupy ćwiczeniowej streszczenia i systematyzacji jednej z teorii socjologicznych, jednak sposób prezentacji treści wzbudza pewne wątpliwości co do stopnia ich przyswojenia i zrozumienia

- potrafi w stopniu podstawowym powiązać przedstawione na piśmie przedsięwzięcie badawcze z przynajmniej niektórymi z omawianych koncepcji teoretycznych

Na ocenę db (4,0) student:

- jest regularnie aktywny na ćwiczeniach

- poprawnie identyfikuje wszystkie z omawianych teorii socjologicznych

- potrafi poprawnie zidentyfikować podstawowe problemy badawcze oraz wiodące propozycje teoretyczne dla wszystkich omawianych teorii socjologicznych

- potrafi poprawnie wykazać podstawowe związki genetyczne i merytoryczne pomiędzy omawianymi koncepcjami

- poprawnie rekonstruuje wszystkie podstawowe kierunki rozwoju w ramach klasycznych teorii socjologicznych, a zaprezentowana wizja ewolucji myślenia socjologicznego ma tylko drobne niedociągnięcia

- podejmuje się przygotowania zadania w postaci przedstawienia na forum grupy ćwiczeniowej streszczenia i systematyzacji jednej z teorii socjologicznych, a sposób przekazywanych treści nie wzbudza wątpliwości co do faktycznego zrozumienia omawianych zagadnień

- potrafi w stopniu poprawnym powiązać zaplanowane przedsięwzięcie badawcze z wybranymi koncepcjami teoretycznymi

Na ocenę bdb (5,0) student:

- jest zawsze aktywny na ćwiczeniach, chętnie bierze udział w dyskusjach

- doskonale identyfikuje wszystkie z omawianych teorii socjologicznych

- potrafi bezbłędnie rozpoznać i przedstawić podstawowe problemy badawcze oraz wiodące propozycje teoretyczne dla wszystkich omawianych teorii socjologicznych

- potrafi w sposób pogłębiony przedstawić podstawowe związki genetyczne i merytoryczne pomiędzy omawianymi koncepcjami

- potrafi w sposób bezbłędny dokonać rekonstrukcji wszystkich podstawowych kierunków rozwoju w ramach klasycznych teorii socjologicznych, a zaprezentowana perspektywa uwzględnia wielorakie aspekty ewolucji myślenia socjologicznego

- podejmuje się przygotowania zadania w postaci przedstawienia na forum grupy ćwiczeniowej streszczenia i systematyzacji jednej z teorii socjologicznych, a sposób prezentacji przekazywanych treści nie zawiera błędów merytorycznych oraz odzwierciedla istotny poziom refleksji własnej nad opracowywanym materiałem

- opisuje zaplanowane przedsięwzięcie badawcze swobodnie i adekwatnie posługując się wybranymi koncepcjami teoretycznymi

Zakres tematów:

1. Filozofia pozytywna i podstawy socjologii A. Comte’a,

A. Comte, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, (fragmenty: § 1.-§ 7, s. 15-31, § 10., s. 39-41, § 12-§ 14, s. 45-52).; 2. August Comte, Hierarchia nauk pozytywnych, w: Tenże, Metoda pozytywna w 16 wykładach, Warszawa 1961, s. 25-40.

2. Ewolucjonizm w socjologii

Herbert Spencer, Zasady socjologii, Warszawa 1889, t. II, cz. II Indukcje socjologii, rozdz. Społeczeństwo jako organizm, s. 9-21, rozdz. X – Typy społeczeństw i skład, s. 98-123.

3. Psychologizm w socjologii (1)

Gustave Le Bon, Psychologia tłumu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, fragmenty: Wprowadzenie. Era tłumów, s. 11-16, Księga pierwsza. Dusza tłumu – rozdz. 1, 2, 3, s. 17-47, Księga druga. Poglądy i wierzenia tłumu – rozdz. 1, 2, 3, s. 53-88, Księga trzecia. Klasyfikacja i opis różnych kategorii tłumów, s. 97-126.

4. Psychologizm w socjologii (2)

Vilfredo Pareto, Umysł a społeczeństwo, w: Elementy teorii socjologicznych, Wł. Derczyński, J. Szacki, Warszawa 1975, s. 611-627; Vilfredo Pareto, Uczucia i działania, przekł. zbiorowy, PWN, Warszawa 1994 (fragmenty)

5. Socjologizm

Emile Durkheim, Zasady metody socjologicznej, fragmenty z P. Śpiewak (red). Klasyczna teoria socjologiczna. Wybór tekstów, Warszawa 2006. Emile Durkheim, Samobójstwo: studium z socjologii (Fragmenty)

6. Początki Socjologii Humanistycznej (1)

Ferdinand Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury (fragmenty), w: Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, Śpiewak P. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 181-187.

7. Początki Socjologii Humanistycznej (2)

Georg Simmel, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005; Fragmenty: Wiedza, prawda i fałsz w stosunkach międzyludzkich, s. 227-233, Obcy, s. 300-304, Mentalność mieszkańców wielkich miast, s. 305-315.

8. Socjologia rozumiejąca

Max Weber, Obiektywność poznania w naukach społecznych oraz Etyka protestancka a duch kapitalizmu (fragmenty z Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, Śpiewak P. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008).

9. Socjologia Humanistyczna

Florian Znaniecki, Metoda socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, rozdz. 2., (p. 1. Rozróżnienie między danymi naturalnymi a kulturowymi, p. 2. Współczynnik humanistyczny danych kulturowych, p. 3. Wartości jako przedmioty kulturowe), s. 65-74; Florian Znaniecki, Grupy społeczne jako wytwory uczestniczących w nich jednostek, w: Jerzy Szacki, Znaniecki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, 293-308.

10. Szkoła Chicagowska

W. Thomas i F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce (fragmenty)

11. Socjologia funkcjonalna

T. Parsons, System społeczny, Warszawa (fragmenty)

Metody dydaktyczne:

Przedmiot prowadzony w formie stacjonarnej. Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są metodą polegającą na omówieniu teoretycznych

podstaw w zakresie charakteru i ewolucji podstawowych koncepcji socjologicznych w oparciu o lekturę zadanych tekstów, z zastosowaniem prezentacji multimedialnej i dyskusji okrągłego stołu.

Weryfikacja efektów kształcenia: sprawdzenie znajomości zadanych tekstów w ramach pytań grupowych i indywidualnych, realizacja zadań badawczych w małych zespołach w oparciu o tekst źródłowy i uprzednio przygotowany zestaw pytań problemowych, prezentacja wyników w grupie.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności i kompetencji osiągane są metodą ćwiczeń praktycznych z prezentacji omawianych koncepcji za pomocą narzędzi multimedialnych (prezentacja) i indywidualnej lektury tekstów.

Weryfikacja efektów: sprawdzenie znajomości zadanych tekstów w ramach pytań grupowych i indywidualnych, realizacja zadań badawczych w małych zespołach w oparciu o tekst źródłowy i uprzednio przygotowany zestaw pytań problemowych, prezentacja wyników w grupie.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności i kompetencji osiągane są metodą ćwiczeń praktycznych z prezentacji omawianych koncepcji za pomocą narzędzi multimedialnych (prezentacja) i indywidualnej lektury tekstów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 106
Mikołaj Szołtysek 21/24 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 106
Mikołaj Szołtysek 24/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.