Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do socjologii WSE-SO-WdS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://WSE-WS-WdS
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 64
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7LNkUNy1er50IR-QjUwLJrS6-gX7dNsda5Wx0x-HTOo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=79008831-44a3-4e26-9eba-ed7c3375f964&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

2 Berger P.L., Zaproszenie do do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

3.Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

4.Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków

5.Turowski J., Socjologia. Mikrostruktury społeczne, TN KUL, Lublin 1993.

Literatura uzupełniająca:

6. Marody M.,Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.76.

7.Sztompka P., Socjologia.Wykłady o społeczeństwie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2021.

8.Sztompka P. Kucia M. (red.), Socjologia.Lektury, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.

9.Turner J.H., Socjologia.Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Efekty uczenia się:

-Student poznaje podstawowe pojęcia socjologii, charakter socjologii, jej wewnętrzne zróżnicowanie socjologii (scjentystyczna i humanistyczna) oraz specyfikę wiedzy naukowej i potocznej (SO1_W01, SO1_W02)

-Student definiuje i rozumie zjawiska społeczno-kulturowe z perspektywy jej genezy, przemian (dynamiki), uznaje konieczność posługiwania się językiem socjologicznym, a także potrafi znaleźć w literaturze przedmiotu opis zjawiska, którym interesuje i które analizuje w kontekście przygotowania do egzaminu (SO1_U03; SO1_U08; SO1_U12)

Metody i kryteria oceniania:

-W wypadku wykładu, podstawowym kryterium jest ocena z egzaminu ustnego lub pisemnego (95%), dodatkowe 5% stanowi ocena uzyskana z ćwiczeń (ocena wyższa - bdb lub db, db plus podnosi ocenę z egzaminu o pół stopnia)

I. Student może wybrać formę ustną egzaminu (on-line) (losowanie dwóch pytań odwołujących się do podanych lektur i treści wykładów - 70% oceny oraz autorska prezentacja wybranego zjawiska socjologicznego (cechy, uwarunkowania, dynamika, konsekwencje społeczne i jednostkowe) - 25% oceny; dodatkowe 5% stanowi ocena uzyskana z ćwiczeń;

II. Student może wybrać formę egzaminu pisemnego (testowego), odwołującego się do podanych lektur i treści wykładów - 70% oceny oraz opisać wybranego zjawisko socjologiczne (cechy, uwarunkowania, dynamika, konsekwencje społeczne i jednostkowe) - 25% oceny; dodatkowe 5% stanowi ocena uzyskana z ćwiczeń;

Obie formy egzaminacyjne mają charakter stacjonarny.

Na ocenę bardzo dobrą student w stopniu bardzo dobrym zna podstawowe pojęcia socjologiczne, potrafi interpretować zjawiska społeczno-kulturowe; potrafi wybrać i zaprezentować interesujące go zjawisko społeczne;

Na ocenę dobrą student w stopniu dobrym zna podstawowe pojęcia socjologiczne, potrafi interpretować zjawiska społeczno-kulturowe, potrafi wybrać i zaprezentować interesujące go zjawisko społeczne;

Na ocenę dostateczną student zna podstawowe pojęcia socjologiczne,potrafi w stopniu podstawowym interpretować zjawiska społeczno-kulturowe oraz analizować przyczyny i dynamikę zjawisk społecznych; nie przejawia oryginalności w doborze i prezentacji interesującego go zjawiska społecznego;

W kontekście oceny przewidziano również oceny połówkowe (db plus i dst plus)

Zakres tematów:

1. Socjologia jako nauka w kontekście innych dyscyplin społecznych - 2 godz.

2.Rozumienie społeczeństwa - 2 godz.

3.Więź społeczna i jej struktura - 2 godz.

4.Rodzaje kontroli społecznej - 2 godz.

5.Typy zbiorowości - 2 godz.

6.Grupa społeczna i jej cechy (rodzaje grup) - 4 godz.

7. Kultura - definicje, struktura, funkcje - 2 godz.

8. Formy przekazu kultury (pierwotny, masowy, popularny)

9.Socjalizacja pierwotna i wtórna - 2 godz.

10.Osobowość społeczna a tożsamości - 2 godz.

11.Grupy pierwotne a grupy wtórne - 2 godz.

12. Teorie zmiany społecznej - 2 godz.

13.Typy społeczeństwa (Losu, Wyboru, Ryzyka) - 2 godz.

14. Podsumowanie - 2 godz.

Metody dydaktyczne:

Przedmiot posiada 3 punkty ECTS = 75 godzin

-(SO1_W01, SO1_W02 - uczestnictwo w wykładzie on-line (z elementami konwersatoryjnymi) - 30 godzin

-SO1_U03; SO1_U08 - praca własna studenta (przygotowanie do egzaminu (lektury obowiązkowe) - 30 godzin

- SO1_U12 - przygotowanie interesującego zjawiska społecznego - 10 godzin

-SO1_U08 - konsultacje (pomoc w wyborze dodatkowego zagadnienia społecznego) - 5 godzin

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Maria Sroczyńska 57/64 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)