Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich WB-IS-II-11-03-cw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aoEc-2utK4rVLAeBiLQ1G0rFqF6TPVKnKn65NtYHKEVw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=397cc4a8-2ebd-440e-a32e-bb15e94fb6c5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Bobrowski D. Modele i metody matematyczne teorii niezawodności w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa, 1985.

Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Bajer J., Iwanejko R., Kapcia J.: Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w zadaniach, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2006,

RakJ. i in. Niezawodność i bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, OWPR, Rzeszów, 2012

Rak J. Wybrane zagadnienia niezawodności i bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę. OWPR, Rzeszów 2008

Tchórzewska-Cieślak B. Niezawodność i bezpieczeństwo systemów komunalnych. OWPR, Rzeszów, 2008

Efekty uczenia się:

Wykład - IS2P_W01 IS2P_W03 IS2P_U01 IS2P_U12 IS2P_K01 IS2P_K03 IS2P_K04

Ćwiczenia - IS2P_W01 IS2P_U01 IS2P_U05 IS2P_U11 IS2P_U12 IS2P_K01 IS2P_K02 IS2P_K03 IS2P_K04

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 3

Student potrafi rozwiązywać struktury niezawodnościowe pracy urządzeń inżynierskich.

Potrafi zinterpretować i poddać ocenie pracę brygad remontowych, oraz rozstrzyga dylematy związane z pracą inżyniera.

Potrafi stawiać hipotezy związane z problemami inżynierskimi oraz wyciągać wnioski.

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych miar niezawodności i bezpieczeństwa. Zna i rozumie oraz potrafi dokonać wyboru metody analizy i oceny niezawodności i bezpieczeństwa systemów technicznych.

Rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy. Rozumie oraz ma świadomość znaczenia rozwiązywania problemów związanych z niezawodnością systemów komunalnych.

Na ocenę 4

Nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również student w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi sporządzić schematy niezawodnościowe na podstawie schematów technicznych. Potrafi obliczyć schematy jednoparametryczne na podstawie wskaźnika gotowości.

Nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozumie zasady funkcjonowania Systemu Masowej Obsługi (SMO).

Nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również student potrafi stawiać oraz weryfikować hipotezy statystyczne.

Nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zdobytą wiedzę potrafi zastosować w rozwiązywaniu problemów inżynierskich.

Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Na ocenę 5

Nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również student posiada umiejętność sporządzania oraz rozwiązywania schematów niezawodnościowych na podstawie schematów technicznych. Potrafi obliczać schematy dwuparametryczne struktur niezawodnościowych w oparciu o wskaźnik gotowości oraz średni czas pracy bezuszkodzeniowej.

Nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również student potrafi określić liczbę brygad remontowych na podstawie awaryjności elementów budujących systemy techniczne.

Nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również student potrafi oprócz weryfikacji hipotezy statystycznych, wyciągać wnioski oraz potrafi scharakteryzować zbiór danych eksperymentalnych.

Nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zdobywa dodatkową wiedzę z tematyki niezawodnościowej.

Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi.

Zakres tematów:

Wykład: Podstawowe pojęcia teorii niezawodności i ryzyka. Metody analizy ryzyka oraz podstawowe miary niezawodności opisujące bezpieczeństwo systemów technicznych i ich operatora.

Ćwiczenia: analiza wybranych systemów - i pozostałych zagadnień omawianych na wykładzie.

Metody dydaktyczne:

Tablica, przybory, komputer.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:00 - 17:30, sala 321
Paweł Jelec 23/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)