Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Struktury społeczne WSE-SO-SSpoł
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

H. Domański „Polska klasa średnia”, Toruń 2012.

H. Korczak, Od wyuczonej bezradności do uaktywnionej zaradności – determinanty aktywizowania i „przełamywania” syndromu kultury ubóstwa. Studium przypadku popegierowskiej wsi Kubanki, w: Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego, red. J. Grotowska-Leder, Łódź, s. 141-156.

J. Czajkowska, Ugrupowania „Satan” (socjologiczna analiza kontrkultury i jej niektóre uwarunkowania), w: I. Machaj (wybór). Małe struktury społeczne, Lublin 1999, s. 277-287.

J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 2001, s. 57-69. (Rozdział IV – teorie grupy społecznej).

K.C. Oyster, Grupy, Poznań 2002, s. 56-80. (Rozdział 2 – Dlaczego ludzie tworzą i wybierają grupy?)

M. Łoś, „Role społeczne” w nowej roli, w: I. Machaj (wyb.), Małe struktury społeczne, Lublin 1999, s. 93-106.

M. Maj-Golianek, Podstawowe fazy rozwoju grupy społecznej, w: Małe miasta. Społeczność, red. M. Zemło, Lublin-Supraśl 2011, s. 51- 60.

M. Starnawski, „To nie jest życie”. Ubóstwo kobiet, perspektywy pomocy i wyzwania miejskiego ładu lokalnego na przykładzie Wałbrzycha, w: O wspólnocie obywatelskiej w cieniu kapitalizmu, red. Piotr Żuk, Warszawa 2010, s.143-180.

M. Szpunar Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności – eksplikacja socjologiczna, „Studia Socjologiczne” 2004 (2), s.107-120.

M. Zemło, Społeczność małego miasta, w: Małe miasta. Społeczność, red. M. Zemło, Lublin-Supraśl 2011, s. 13- 42.

Mrozowicki „Robotnicy po transformacji w poszukiwaniu podmiotowości, w: P. Żuk (red.), Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realznego kapitalizmu w Polsce, Warszawa 2010, s. 241-258.

R. K Merton, Elementy teorii grup odniesienia, w: Elementy mikrosocjologii, J. Szmatka, Kraków 1979, cz. I., s.558-579

Literatura pomocnicza:

H. Domański, Struktura społeczna, Warszawa 2007.

I. Machaj (wyb.), Małe struktury społeczne, Lublin 1999.

J. Szmataka, małe struktury społeczne, warszawa 2019.

W. Klimski, Wartości i normy religijne w etosie pracy. Opinie polskich przedsiębiorców, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska”, 132/ 2018, s. 315-328.

Efekty uczenia się:

Student po odbyciu kursu będzie znał typy struktur społecznych (grupy, agregaty, kategorie klasy społeczne, zbiorowości terytorialne, grupy swoje, obce, pierwotne, wtórne, odniesienia, ekskluzywne, inkluzywne, internetowe), a także będzie znał elementy struktury struktur społecznych (świadomość wartości, role społeczne, statusy społeczne, struktury wewnątrz grupowe). Będzie znał procesy przemian struktur społecznych (wybieranie i tworzenie grup, etapy ich rozwoju). Student będzie także potrafił interpretować procesy mające wpływ na struktury społeczne (kapitalizm, procesy ekonomiczne (ubóstwo), oddziaływanie mediów). Student będzie potrafił współpracować w grupie w celu zrealizowania celu badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student posiada podstawową wiedzę w stopniu bardzo dobrym o strukturach społecznych, ich rodzajach oraz o elementach, które je konstytuują, w stopniu bardzo dobrym posiada także podstawową wiedzę na temat przemian struktur społecznych, ich poszczególnych elementów oraz w stopniu bardzo dobrym posiada podstawową wiedzę o dynamice tych przemian, jej przyczynach i skutkach. Student bardzo dobrze interpretuje zjawiska społeczno-kulturowe z perspektywy socjologii, bardzo dobrze analizuje przyczyny i przebieg procesów społecznych z perspektywy socjologii, bardzo dobrze potrafi współpracować w grupie studentów, bardzo dobrze określa hierarchie działań służących osiągnięciu celu badawczego.

Na ocenę dobrą student posiada podstawową wiedzę w stopniu dobrym o strukturach społecznych, ich rodzajach oraz o elementach, które je konstytuują, w stopniu dobrym posiada także podstawową wiedzę na temat przemian struktur społecznych, ich poszczególnych elementów oraz w stopniu dobrym posiada podstawową wiedzę o dynamice tych przemian, jej przyczynach i skutkach. Student dobrze interpretuje zjawiska społeczno-kulturowe z perspektywy socjologii, dobrze analizuje przyczyny i przebieg procesów społecznych z perspektywy socjologii, dobrze potrafi współpracować w grupie studentów, dobrze określa hierarchie działań służących osiągnięciu celu badawczego.

Na ocenę dostateczną student posiada podstawową wiedzę w stopniu dostatecznym o strukturach społecznych, ich rodzajach oraz o elementach, które je konstytuują, w stopniu dostatecznym posiada także podstawową wiedzę na temat przemian struktur społecznych, ich poszczególnych elementów oraz w stopniu dostatecznym posiada podstawową wiedzę o dynamice tych przemian, jej przyczynach i skutkach. Student dostatecznie interpretuje zjawiska społeczno-kulturowe z perspektywy socjologii, dostatecznie analizuje przyczyny i przebieg procesów społecznych z perspektywy socjologii, dostatecznie potrafi współpracować w grupie studentów, dostatecznie określa hierarchie działań służących osiągnięciu celu badawczego.

Na ocenę niedostateczną student posiada podstawową wiedzę w stopniu niedostatecznym o strukturach społecznych, ich rodzajach oraz o elementach, które je konstytuują, w stopniu niedostatecznym posiada także podstawową wiedzę na temat przemian struktur społecznych, ich poszczególnych elementów oraz w stopniu niedostatecznym posiada podstawową wiedzę o dynamice tych przemian, jej przyczynach i skutkach. Student niedostatecznie interpretuje zjawiska społeczno-kulturowe z perspektywy socjologii, niedostatecznie analizuje przyczyny i przebieg procesów społecznych z perspektywy socjologii , niedostatecznie potrafi współpracować w grupie studentów, niedostatecznie określa hierarchie działań służących osiągnięciu celu badawczego.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie, omówienie zagadnień wstępnych.

2. Socjologiczna koncepcja grupy.

3. Wybieranie i tworzenie grup.

4. Etapu rozwoju grup.

5. Wartości – komponent strukturalny grupy.

6. Rola społeczna – komponent strukturalny grupy.

7. Wzór osobowy – komponent strukturalny grupy.

8. Wież grupowa – komponent strukturalny grupy.

9. Grupa odniesienia i inne typy grup.

10. Grupy internetowe.

11. Klasa średnia i polska klasa średnia.

12. Klasa robotnicza i polska klasa robotnicza

13. Underclass i polska underclass.

14. Społeczności lokalne.

15. Powtórzenie i podsumowanie podejmowanej problematyki na zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 1522
Wojciech Klimski 18/27 szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 1522
Wojciech Klimski 22/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.