Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka w kościele. Idee, inspiracje, funkcje i interpretacje WNHS-HS-SKIIFI
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: W tym semestrze zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym w formie kontaktu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.

Nazwa grupy: Wykład monograficzny 2021-22

Link do kanału:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aUVHv49duN-pn-PzHePhGOOkclwtDDwyzLKxoBf6r6Mk1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=3e2d7629-8166-447e-9fc4-785788608979&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. J. Nowiński, Sakralna przestrzeń – charakterystyka oraz wybrane treści ideowe i symboliczne, „Seminare” 2011, t. 29, s. 269-283.

2. J. Nowiński, Ara crucis – krucyfiks i ołtarz św. krzyża we wnętrzu średniowiecznych świątyń, „Seminare” 2019, nr 2, s. 157-173.

3. J. Nowiński, Ecclesia est paradisus – interpretacja kościoła jako Raju na Planie z Sankt Gallen z 819 r., „Seminare” 2020, nr 2, s. 127-135.

4. J. Nowiński, Labirynt w średniowiecznych kościołach i klasztorach – droga i symbol drogi; alegoria ludzkiego życia i dążenia do zbawienia, w: Dziedzictwo architektoniczne. Ochrona i badania obiektów zabytkowych, red. E. Łużyniecka, Wrocław 2020, s. 128-141.

5. J. Nowiński, W klasztorze wieść życie pielgrzyma – interpretacja architektury i wnętrza kościoła św. Richariusza w Centuli (St. Riquier) w czasach Angilberta (799-814) w kontekście liturgii stacyjnej i kultu relikwii, „Seminare” 2021, nr 2, s. 143-157.

Efekty uczenia się:

STUDENT: Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o wybranych problemach rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne; zna zaawansowaną terminologię oraz metody badawcze historii sztuki.

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma uporządkowaną znajomość teorii i metodologii stosowanych w historii sztuki oraz zna jej najnowsze osiągnięcia.

Ma uporządkowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki świata i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem samodzielnie wybranych lub opracowanych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz wartość wiedzy ekspertów w przypadku napotkanych trudności. Jest gotów poddać wiedzę ekspercką krytycznej analizie. Jest gotowy do współpracy i działań inicjatywnych na rzecz środowiska społecznego, w których jest gotów odgrywać rolę lidera.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie udział w zajęciach i przygotowanie na zakończenie pisemnej recenzji wskazanej pozycji wraz z lekturą podanej literatury.

Dopuszczalną jest jedna (1) nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

Zakres tematów:

- Orientacja świątyni,

- mistyka światła w architekturze sakralnej

- Kształtowanie się sakralnej przestrzeni

- pierwsze świątynie chrześcijańskie i symboliczny charakter ich przestrzeni i wyposażenia

- Pierwsze bazyliki - analiza ich przestrzeni i układu funkcjonalnego

- Mauzoleum Grobu Chrystusa

- Naśladownictwa Anastasis i kaplicy Grobu Chrystusa

- Mnisi iroszkoccy we wczesnośredniowiecznej Europie - St. Gallen

- Bazylika w Centuli - St. Riquier; analiza architektury i jej funkcji;

- Jerozolima Umilicus mundi - naśladownictwa w architekturze sakralnej

- Crix in medio ecclesiae

- Ecclesia est Paradisus

Metody dydaktyczne:

wykład z materiałem poglądowym - prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Janusz Nowiński 15/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)