Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klasycyzm i romantyzm WNHS-HS-KiRć
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Sztuka świata, t. 7-8, wyd. Arkady.

I. Ciseri, Romantyzm, Warszawa 2009.

K. Mikocka-Rachubowa, Canova, jego krąg i Polacy, Warszawa 2001.

The Dictionary of art, ed. J. Turner, London 1996.

Rottermund A., Zamek warszawski w epoce oświecenia. Rezydencja monarsza, funkcje i treści, Warszawa 1989.

Lorentz S., Rottermund A., Klasycyzm w Polsce, Warszawa 1984.

Batowska N., Jan Chrystian Kamsetzer - architekt Stanisława Augusta, Warszawa 1978.

Jaroszewski T., Architektura doby oświecenia w Polsce. Nurty i odmiany, Wrocław 1971.

Klasycyzm i klasycyzmy, materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1994.

Kwiatkowski M., Szymon Bogumił Zug - architekt polskiego Oświecenia, Warszawa 1971.

dalsza literatura podawana na bieżąco, sprofilowana do tematu.

Efekty uczenia się:

Absolwent potrafi rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki

poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych

informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich

krytyczną ocenę i syntezę. Posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) analizę

problemów w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów

in situ; b) dobór metod i narzędzi badawczych,

wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in.

w inwentaryzacji zabytków; c) opracowanie i prezentację

wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik

informacyjno-komunikacyjnych. Student potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować

właściwą terminologię z zakresu historii sztuki. Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w

mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie

przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i

poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową (zaliczeniową) składają się 2 oceny - z referatu i kolokwium.

Studenci przygotowują w wyznaczonym terminie referaty z prezentacją multimedialną, na zadany uprzednio przez wykładowcę temat. Studenci przygotowują referat w oparciu o lektury wskazane przez wykładowcę. Wygłoszony referat następnie jest oceniany przez wykładowcę. Pozytywną ocenę otrzymuje referat omówiony w sposób wyczerpujący, erudycyjny, zilustrowany prezentacją z bogatym materiałem ikonograficznym. Referat, który nie uzyska pozytywnej oceny, może być poprawiony w wersji pisemnej z aparatem naukowym i literaturą.

Na ostatnich zajęciach odbywa się kolokwium pisemne do którego studenci przygotowują się z lektur, na podstawie których zostały przygotowane referaty.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Zakres tematów:

1. Malarnia Marcella Bacciarellego.

2. Zamek królewski w Warszawie za czasów Stanisława Augusta. Architektura (przebudowy, twórcy), wyposażenie, funkcja, treści ideowe.

3. Łazienki za Stanisława Augusta.

4. Salony w epoce oświecenia.

5. Kategoria pejzażu w sztuce XVIII i XIX w.

6. Bohater romantyczny w sztuce końca XVIII i pocz. XIX w.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia polegające na przedstawianiu samodzielnie przygotowanego referatu przez studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 421
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 14:45, sala 421
Agnieszka Skrodzka 24/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)