Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Architektura WNHS-ODKS-WdHSA
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://z81dg3o
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: kod do zespołu: v4v04z5
Literatura:

Literatura podstawowa (1. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992; 2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. V, Warszawa 2011; 3. Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.)

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki, w tym konserwacji zabytków.

UMIEJĘTNOŚCI:

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny jest zaliczenie na ocenę w formie pisemnego testu obejmujące wiedzę z wykładu. Dla każdego studenta przygotowywany jest osobny zestaw 10 terminów, które musi wyjaśnić. Jeżeli nie będzie możliwości przeprowadzenia zaliczenia stacjonarnie, wówczas kolokwium będzie miało formę ustną - on-line (aplikacja Microsoft Teams).

Student otrzymuje ocenę wg przyjętej skali, uzyskując odpowiednią liczbę punktów :

bardzo dobrą - powyżej 90-100%

dobrą plus - powyżej 80-90%

dobrą - powyżej 70-80%

dostateczną plus - powyżej 60-70%

dostateczną - 60-50%

niedostateczną - poniżej 50%

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się na podstawie:

Ocena bardzo dobra:

1. potrafi w 90-100% rozpoznać i opisać elementy konstrukcji i detalu architektonicznego, używając poprawnie terminologii

2. rozumie przydatność i funkcję poszczególnych elementów architektonicznych

3. potrafi przedstawić genezę i ewolucję elementu architektonicznego w poszczególnych okresach historycznych

Ocena dobra:

1. potrafi w 70-80% rozpoznać i opisać elementy konstrukcji i detalu architektonicznego, używając poprawnie terminologii

2. rozumie przydatność i funkcję poszczególnych elementów architektonicznych

Ocena dostateczna:

1. potrafi jedynie w 50-60% rozpoznać i opisać elementy konstrukcji i detalu architektonicznego

Ocena niedostateczna:

1. rozpoznaje 40-50% terminów architektonicznych

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne: omówienie proponowanych tematów, bibliografii i sposobu zaliczenia

I. Podstawowe pojęcia związane z architekturą sakralną:

1. Kościół

2. Klasztor

II. Konstrukcje:

1. Ściany murowane

2. Fundamenty

3. Ściany drewniane

4. Dachy

5. Poszycia dachowe

6. Konstrukcje i formy łuków

7. Sklepienia

8. Kopuły

9. Stropy

III. Konstrukcje/ Elementy dekoracji budynku:

1-2. Porządki architektoniczne

3-4. Podziały poziome/ pionowe na tle lica ściany

5. Opracowanie lica ściany

Metody dydaktyczne:

Przedmiot prowadzony jest w semestrze zimowym jako wykład ilustrowany prezentacjami multimedialnymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Marta Wiraszka 31/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)