Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Architektura WNHS-ODKS-WdHSAć
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa (1. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992; 2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. V, Warszawa 2011; 3. Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.)

Literatura uzupełniająca - przykłady opisów architektonicznych (1. Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000; 2. Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, t. 2 - katalog obiektów, Warszawa 1995; 3. J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 1-16, Warszawa 1994-2015.)

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki, w tym konserwacji zabytków.

UMIEJĘTNOŚCI:

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

Opis ECTS:

ĆWICZENIA (semestr letni):

1. uczestnictwo w ćwiczeniach = 15 godz.

2. przygotowanie się do zaliczenia w oparciu o wiedzę zdobytą na zajęciach i w ramach indywidualnych ćwiczeń z opisu architektonicznego = 30 godz.

Razem: 45 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny jest zaliczenie na ocenę w formie pisemnego testu obejmujące wiedzę z wykładu (semestr zimowy) i ćwiczeń (semestr letni).

Weryfikacja wiedzy odbywa się poprzez kolokwium pisemne (tryb stacjonarny), składające się z czterech zadań przygotowanych w formie prezentacji multimedialnej: zadanie 1 - prawidłowe rozpoznanie zaznaczonych na slajdzie elementów architektonicznych, zadanie 2 - prawidłowe podanie liczby naw i przęseł na podstawie dołączonych planów obiektów sakralnych, zadanie 3 - uporządkowanie kolejności podawanych informacji związanych z opisem architektonicznym, zadanie 4 - opis planu obiektu sakralnego pokazanego na slajdzie.

Student otrzymuje ocenę wg przyjętej skali, uzyskując odpowiednią liczbę punktów :

bardzo dobrą - powyżej 90-100%

dobrą plus - powyżej 80-90%

dobrą - powyżej 70-80%

dostateczną plus - powyżej 60-70%

dostateczną - 60-50%

niedostateczną - poniżej 50%

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się na podstawie:

Ocena bardzo dobra:

1. W 90-100% rozpoznaje i prawidłowo używa terminów architektonicznych

2. Umie na podstawie planu/ fasady/ elewacji bocznej/ wnętrza podać następujące informacje: rodzaj planu, typ przestrzenny, przekrój nawy głównej, rodzaj przykryć, liczbę naw/ przęseł, liczbę kondygnacji/ osi, elementy planu i bryły, rodzaje zwieńczeń, itp.

3. Analizuje prawidłowo opisy architektoniczne znajdujące się w publikacjach poświęconych historii architektury

4. Potrafi przygotować opis architektoniczny z zachowaniem: kolejności podawanych informacji, poprawności użytych terminów, szczegółowości, itp.

Ocena dobra:

1. W 70-80% rozpoznaje i prawidłowo używa terminów architektonicznych

2. Umie w stopniu poprawnym określić na podstawie planu/ fasady/ elewacji bocznych/ wnętrza podstawowe informacje związane z formą budowli

3. Analizuje prawidłowo opisy architektoniczne znajdujące się w publikacjach poświęconych historii architektury

4. Potrafi w stopniu zadawalającym przygotować opis architektoniczny nieskomplikowanego w formie budynku

Ocena dostateczna:

1. W 50-60% rozpoznaje i prawidłowo stosuje terminy architektoniczne

2. Umie w podstawowym zakresie odczytywać samodzielnie na podstawie planu/ fasady/ elewacji bocznych/ wnętrza potrzebne do opisu budynku informacje

3. Ma problemy z prawidłową analizą opisów znajdujących się w publikacjach poświęconych historii architektury

4. Samodzielne przygotowanie opisu architektonicznego nastręcza wielu problemów

Ocena niedostateczna:

1. Poniżej 40-50% rozpoznaje i prawidłowo stosuje terminy architektoniczne

2. Nie umie podać podstawowych informacji o formie budowli na podstawie planu/ fasady/ elewacji bocznych/ wnętrza

3. Nie rozumie i nie potrafi prawidłowo zanalizować opisów architektonicznych znajdujących się w publikacjach poświęconych historii architektury

4. Nie potrafi przygotować samodzielnie opisu architektonicznego nawet prostej w formie budowli

Zakres tematów:

I. Elementy dekoracji budynku:

1. Podziały pionowe lica ściany i podziały poziome lica ściany

2. Opracowanie lica ściany i otwory drzwiowe

3. Otwory okienne

4. Elementy wzbogacające plan i bryłę budowli

II. Opis architektoniczny:

5-7. Cel opisu i wykorzystanie, umiejętność widzenia dzieła sztuki - ćwiczenia

8. Ogólne zasady tworzenia opisu architektonicznego - schemat (budowle sakralne)

9-11. Opis planu: obiekty sakralne - ćwiczenia (elementy planu, liczba i szerokość przęseł/ naw, sklepienia/ kopuły/ stropy)

12-15. Opis bryły: fasada/elewacje boczne, wnętrze - ćwiczenia (rodzaje fasad, liczba osi i kondygnacji, elementy podziałów i dekoracji; rozpoznawanie elementów dekoracji architektonicznej)

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny połączony z wykładem problemowym oraz zadaniami ćwiczeniowymi, które studenci rozwiązują w grupach 2-3 osobowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 421
Marta Wiraszka 16/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)