Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka WH-F-FW-I-2-PNJWGrPr
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15689
Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Podstawowy podręcznik: C. Ghezzi, M. Piantoni, R. Bozzone Costa, Nuovo contatto B1. Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, Loescher Editore, Torino 2016.

S. Bertoni, B. Cauzzo, G. Debetto, Caleidoscopio italiano. Uno sguardo sull’Italia attraverso i testi letterari. B1–C1, Loescher Editore, Torino 2014.

R. Bortoluzzi, Acqua in bocca!, Casa delle Lingue, 2015.

L. Chiappini, N. De Filippo, Congiuntivo, che passione! Teoria e pratica per capire e usare il congiuntivo in italiano, Bonacci editore, Formello 2014.

Ch. Humphris, MoviMENTE. Attività per apprendere l’italiano con il movimento, Alma Edizioni, 2013.

M. Dardano, P. Trifone, Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Zanichelli, Bologna 1995.

V. Della Valle, G. Patota, Viva il congiuntivo!, Sperling & Kupfer, 2014.

K. Foremniak, Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka, cz. 2, Preston Publishing, Warszawa 2016.

K. Foremniak, Włoski w tłumaczeniach. Sytuacje. Dobierz odpowiednie słownictwo w różnych sytuacjach życia codziennego, Preston Publishing, Warszawa 2019.

G. Iacovoni, N. Persiani, B. Fiorentino, gramm.it. Grammatica italiana per stranieri con esercizi e testi autentici, Bonacci editore, Formello 2009.

A. Mazanek, J. Wójtowicz, Idiomy polsko-włoskie / Fraseologia idiomatica polacco-italiana, PWN, Warszawa 2003.

D. Mancini, T. Maraini, Il congiuntivo. Grammatica, esercizi, curiosità, Alma Edizioni, Firenze 2015.

M. Mezzadri, Grammatica essenziale della lingua italiana, Guerra Edizioni, 2008.

S. Nocchi, Nuova grammatica pratica della lingua italiana. Esercizi, test, giochi, Alma Edizioni, Firenze 2011.

G. Pittàno, Dizionario dei modi di dire, Zanichelli, Bologna 2009.

L. Serianni, Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria, UTET, Torino 2016.

S. C. Sgroi, Dove va il congiuntivo? Ovvero il congiuntivo da nove punti di vista, UTET, Torino 2013.

D. Troncarelli, M. La Grassa, Grammatica Avanzata. Esprimersi con le frasi: funzioni, forme, attività, Edilingua, Roma 2017.

E. Turra, Azione! Imparare l’italiano con i video, Loescher Editore, Torino 2017.

S. Widłak, Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2002.

Inne materiały wskazane przez wykładowcę podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej na platformie MS Teams w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem prezentacji i aktywnym udziałem uczestników, uzupełniane materiałami i ćwiczeniami udostępnianymi na platformie Moodle.

Bieżąca ocena przygotowania do zajęć i aktywności podczas zajęć, pisemne testy śródsemestralne przeprowadzone w formie zdalnej (od 3 do 5), pisemne zaliczenie końcowe na ocenę przeprowadzone w formie zdalnej.

Na ocenę bardzo dobrą Student znakomicie rozumie zmienność języka włoskiego, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10), bardzo dobrze potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie co najmniej B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01), jest gotów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę dobrą Student dobrze rozumie zmienność języka włoskiego, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10), dobrze potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie co najmniej B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01), jest gotów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę dostateczną Student dość dobrze rozumie zmienność języka włoskiego, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10), w stopniu dostatecznym potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie co najmniej B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01), jest gotów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny (FW1_K01).

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1) utrwalenie czasów przeszłych: passato prossimo i imperfetto

2) czas zaprzeszły trapassato prossimo

3) strona bierna i si passivante

4) tryb warunkowy condizionale presente i condizionale passato

5) zaimki względne (pronomi relativi): chi, che, cui, il quale

6) tryb łączący congiuntivo presente

7) tryb łączący congiuntivo passato

8) spójniki wymagające użycia trybu łączącego

9) tryb łączący w zdaniach złożonych

10) tryb rozkazujący (imperativo)

11) zaimki złożone (pronomi combinati)

12) czas futuro anteriore (passato nel futuro)

13) relacjonowanie wydarzeń z przeszłości z użyciem zróżnicowanych czasów przeszłych

14) dawanie porad i wskazówek oraz porównywanie

15) wyrażanie nadziei, opinii, zakazu, chęci, wątpliwości dotyczących teraźniejszości i przeszłości; argumentowanie własnej opinii na dany temat.

Metody dydaktyczne:

Efekty uczenia się w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak wykład konwersatoryjny, opis, studium przypadku, a weryfikowane są przez ocenę ciągłą bieżącego przygotowania do zajęć, testy weryfikujące przygotowanie do zajęć, pisemne testy śródsemestralny, pisemne zaliczenie końcowe, ocenę ćwiczeń i projektów wykonywanych podczas zajęć.

Efekty uczenia się w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami jak metoda ćwiczeniowa, metoda projektu, gry symulacyjne, a weryfikowane są przez ocenę ciągłą aktywności podczas zajęć, testy weryfikujące przygotowanie do zajęć, pisemne testy śródsemestralne, pisemne zaliczenie końcowe.

Efekty uczenia się w obszarze kompetencji społecznych osiągane są takimi metodami jak metoda projektu w zespole podczas zajęć, gry symulacyjne, a weryfikowane są ciągłą ocenę przygotowania do zajęć – w tym testy i ćwiczenia weryfikujące przygotowanie do zajęć – i aktywności podczas zajęć.

Zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają się w trybie synchronicznym za pośrednictwem platformy MS Teams; materiały zamieszczane są regularnie przez wykładowcę na platformie Moodle.

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a703e794d9b0146b6af63e0ff5a841ba2%40thread.tacv2/conversations?groupId=f8ab60b5-d7fc-4450-b7e0-b52cb671341c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, e-learning, sala e-learning
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 410
Roberto Peressin, Onofrio Bellifemine 19/19 szczegóły
2 każda środa, 13:15 - 14:45, e-learning, sala e-learning
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 410
Roberto Peressin, Onofrio Bellifemine 17/19 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)